Informasjonsarbeid

Kreftregisteret formidler kunnskap om kreftbildet i Norge gjennom statistikk, vitenskapelige artikler, foredrag og gjennom pressen.

Informasjonsarbeid i Kreftregisteret

Kreftregisteret samler informasjon om alle krefttilfeller i Norge. Dataene som kommer inn til Kreftregisteret bearbeides, sammenstilles og analyseres av forskere, statistikere, kodere og andre fagfolk ved instituttet, og brukes til både statistikk, forskning og for å måle helsetilbudet kreftpasientene får. Les mer om Kreftregisteret her.

Kreftregisteret formidler kunnskap om kreftbildet i Norge gjennom statistiske oversikter, vitenskapelige artikler og foredrag. Uttrekk fra kreftdatabasen er også svært ofte nødvendig. Datautleveringsenheten sørger for dette.

I tillegg svarer vi på forespørsler om kreft og uttaler oss til media. En egen informasjonsenhet tar seg av henvendelser og videreformidler dem eventuelt til rette vedkommende.

Finn egen statistikk i vår dynamiske statistikk - og ta gjerne kontakt for hjelp til kvalitetssikring og tolking av resultatet. Se Kreftregisterets statistikkbank.

Kreftregisteret har en utstrakt forskningsvirksomhet, både på registerdata og på andre områder innen kreftomsorgen. Se Kreftregisterets forskningsprosjekter her.

Kreftregisteret har også det administrative ansvaret for de offentlige kreftscreeningprogrammene i Norge. Per i dag har man programmer for brystkreft og livmorhalskreft. I tillegg er et program for tarmkreft under planlegging og utrulling.

Mer om Mammografiprogrammet

Mer om Livmorhalsprogrammet

Mer om Tarmscreeningprogrammet

Kreftrisiko i familier

Dersom noen lurer på om de tilhører en risikofamilie, bør de henvende seg til sin fastlege. Genetiske avdelinger ved enkelte sykehus kan også innhente informasjon fra Kreftregisteret om kreftdiagnoser hos nære slektninger. Det er en forutsetning at slektninger som er i live sender oss et skriftlig samtykke til utlevering av egen diagnose. For henvendelser i forbindelse med genetisk utredning finnes spesielle retningslinjer.

Kreft i mindre geografiske områder

Ved mistanke om opphopning av kreft bør en i første omgang kontakte kommunelegen, bedriftshelsetjenesten eller helsesjefen på det aktuelle stedet. Vi kan bistå med kreftdata fordelt på kommuner. Dersom Kreftregisteret skal utrede kreftforekomsten i mindre områder, kreves spesielle tiltak, både økonomisk og praktisk.

Andre kreftrelaterte emner

Dødsårsaker på personnivå oppgis ikke av Kreftregisteret. Folkehelseinstituttet forvalter Dødsårsaksregisteret i Norge.

Ved spørsmål om symptomer og behandling av kreft bør man kontakte lege. I tillegg har Kreftforeningen en telefonlinje, Kreftlinjen, hvor man kan snakke med spesialutdannede sykepleiere innen kreftomsorg (800 48 210). De har også tilbud om nettprat med Kreftlinjens spesialsykepleiere.

For informasjon om kreftfremkallende stoffer kan man kontakte Direktoratet for arbeidstilsynet eller finne pekere på hjemmesidene til Statens arbeidsmiljøinstitutt og International Agency for Research on Cancer (IARC).

Både Statens arbeidsmiljøinstitutt og Statens strålevern har informasjon om elektromagnetiske felt og stråling.