Informasjonsarbeid

Kreftregisteret formidler kunnskap om kreftbildet i Norge gjennom statistikk, vitenskapelige artikler, foredrag og gjennom pressen.

Kreftregisteret formidler kunnskap om kreftbildet i Norge gjennom statistiske oversiktervitenskapelige artikler og foredrag. I tillegg svarer vi på forespørsler om kreft og uttaler oss til media. En egen informasjonsenhet tar seg av henvendelser og videreformidler dem eventuelt til rette vedkommende.

I utgangspunktet hentes opplysninger fra Kreftregisterets rapporter og publikasjoner. Uttrekk fra kreftdatabasen er imidlertid svært ofte nødvendig. Datautleveringsenheten sørger for dette.

Kreftrisiko i familier

Dersom noen lurer på om de tilhører en risikofamilie, bør de henvende seg til sin fastlege. Genetiske avdelinger ved enkelte sykehus kan også innhente informasjon fra Kreftregisteret om kreftdiagnoser hos nære slektninger.

Det er en forutsetning at slektninger som er i live sender oss et skriftlig samtykke til utlevering av egen diagnose. For henvendelser i forbindelse med genetisk utredning finnes spesielle retningslinjer.

Kreft i mindre geografiske områder

Ved mistanke om opphopning av kreft bør en i første omgang kontakte kommunelegen, bedriftshelsetjenesten eller helsesjefen på det aktuelle stedet. Vi kan bistå med kreftdata fordelt på kommuner.

Dersom Kreftregisteret skal utrede kreftforekomsten i mindre områder, kreves spesielle tiltak, både økonomisk og praktisk.

Andre kreftrelaterte emner

Dødsårsaker på personnivå oppgis ikke av Kreftregisteret. Folkehelseinstituttet forvalter Dødsårsaksregisteret i Norge.

Ved spørsmål om symptomer og behandling av kreft bør man kontakte lege. I tillegg har Kreftforeningen en telefonlinje, Kreftlinjen, hvor man kan snakke med spesialutdannede sykepleiere innen kreftomsorg (800 48 210). De har også tilbud om nettprat med Kreftlinjens spesialsykepleiere.

For informasjon om kreftfremkallende stoffer kan man kontakte Direktoratet for arbeidstilsynet eller finne pekere på hjemmesidene til Statens arbeidsmiljøinstitutt og International Agency for Research on Cancer (IARC).

Både Statens arbeidsmiljøinstitutt og Statens strålevern har informasjon om elektromagnetiske felt og stråling.