Forskriftene

Kreftregisteret har en egen forskrift som gir regler for innsamling og behandling av helseopplysninger i registeret.

Fra 01.01.2002 trådte Kreftregisterforskriften i kraft. Kreftregisteret er også underlagt Helseregisterloven.

Kreftregisteret fikk ved denne loven og forskriften et sikrere hjemmelsgrunnlag for virksomheten.

Kreftregisterforskriften har fastsatt formelle krav både til helseinstitusjonene og til Kreftregisteret. Dette innebærer blant annet at alle som behandler kreftpasienter har fått plikt til å melde til Kreftregisteret innen to måneder etter at opplysninger om kreftsykdom er dokumentert.

Det er også kommet krav om at helseinstitusjoner skal ha systemer som sikrer at kreftmelding blir sendt til Kreftregisteret innen fristen.

Kreftregisteret har plikt til å melde fra til Helsetilsynet dersom helseinstitusjoner ikke følger forskriften.