Stabilisering av forekomsten av nye krefttilfeller

For alle kreftformer sett under ett, er det i 2001 tegn til en stabilisering av forekomsten av nye krefttilfeller.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Tidligere beregninger viser at en fortsatt økning mer vil være et resultat av økt andel eldre i befolkningen, og mindre uttrykk for økt risiko for å få kreft, alle kreftformer sett under ett. For menn ser det ut til at forekomsten av kreft forårsaket av røyking er i ferd med å reduseres som et resultat av at mange menn har sluttet å røyke. For kvinner er det fortsatt en meget bekymringsfull utvikling av lungekreftforekomsten, særlig hos yngre kvinner. Når de yngre kvinnene som allerede nå viser stor overrisiko for lungekreft blir noen år eldre, vil vi måtte forvente en meget sterk økning i lungekreftforekomsten, hvis ikke kvinnenes røykevaner legges radikalt om.

Prostatakreft viser i 2001 en nedgang i antall nye tilfeller etter mange år med sterk stigning. Dette må settes i sammenheng med de anbefalinger som gikk ut fra fagmiljøene i 2000 om ikke rutinemessig å gjøre blodprøvetesting for forhøyet prostataspesifikt antigen (PSA) på menn uten symptomer på prostatasykdom.

Årets kreftstatistikk viser en fortsatt bedring i overlevelsen av kreft. Det mest slående er den sterke bedringen i overlevelse av endetarmkreft. Vi ser nå effekten på befolkningsnivå av den planmessige omleggingen av kirurgisk behandlingsmetode for endetarmkreft fra 1993-95. Andelen pasienter som lever mer enn 5 år etter diagnosen av endetarmkreft økte fra 48% i perioden 1988-92 til 55% i perioden 1993-97 hos menn og tilsvarende fra 56% til 59% hos kvinner.

Tidligere har det vært store forsinkelser med innsending av kreftmeldinger til Kreftregisteret. Takket være nye forskrifter for kreftmeldingssystemet og sykehusenes økende behov for ferske data, regner vi med at kommende publiseringer av kreftforekomst og – prognose vil bli helt à jour og ikke som nå, flere år på etterskudd.