Eksperter anbefaler fortsatt mammografi til kvinner

En gjennomgang av resultater fra organiserte screeningprogrammer, slik vi har i Norge, viser at det reddes to kvinner fra å dø av brystkreft for hver som overdiagnostiseres. Analyser av resultater fra de randomiserte studiene som ble utført for mer enn 20 år siden konkluderer med at det overdiagnostiseres tre kvinner for hver kvinne som reddes fra brystkreftdød. Flertallet av forskerne i forskepanelet var enige om at mammografi lønner seg, både for kvinnene og samfunnet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 04.02.13

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

En gjennomgang av resultater fra organiserte screeningprogrammer, slik vi har i Norge, viser at det reddes to kvinner fra å dø av brystkreft for hver som overdiagnostiseres. Analyser av resultater fra de randomiserte studiene som ble utført for mer enn 20 år siden konkluderer med at det overdiagnostiseres tre kvinner for hver kvinne som reddes fra brystkreftdød. Flertallet av forskerne i forskepanelet var enige om at mammografi lønner seg, både for kvinnene og samfunnet.

Over 200 deltakere fra 13 land deltok på en internasjonal konferanse om mammografiscreening i Oslo 31. januar. Et forskerpanel på 8 la frem resultater både i favør og i disfavør av screening. Et sentralt punkt på programmet var hvor mange liv som reddes fra brystkreftdød versus hvor mange som blir overdiagnostiseres og dermed gjennomgår unødig behandling.

Stor enighet om dødelighetsreduksjon

Dr. Broeders fra Nederland har, sammen med andre forskere i EUROSCREEN-gruppen, vurdert effekten av organiserte mammografiprogrammer i Europa. De konkluderte med at kvinner som deltar i et screeningprogram har 38-48% lavere dødelighet av brystkreft enn de som ikke møter.

Den mest moderate effekten av mammografi på dødelighet var fra en studie av Dr. Kalager, presentert av Dr. Bretthauer. Den studien analyserer dødeligheten kvinner som er inviterte til screening og har adskillig kortere oppfølgingstid enn hva flertallet i forskerpanelet vurderte som tilstrekkelig.

Det uavhengige britiske forskerpanelet, representert ved Professor Simon G. Thompson, konkluderte med noe mellom Kalager og Broeders, 20% reduksjon i brystkreftdødelighet blant de inviterte versus de ikke-inviterte. Deres beregninger er tuftet på randomiserte studier av mammografiscreening. Effekten blant inviterte er i flere studier vist å være om lag 10% lavere enn blant de som møter.

Utdatert metode gir overdrevne tall på overdiagnostikk

Overdiagnostikk er definert som svulster som ikke ville blitt oppdaget i kvinnens levetid dersom hun ikke hadde blitt invitert eller deltatt i et screeningprogram. Analyser fra EUROSCREEN antyder at omfanget er 10% eller lavere, med et gjennomsnitt på 7%, mens det britiske panelet har beregnet omfanget til å ligge mellom 11% og 20%.

Dr. Zahl fra Folkehelseinstituttet, var den eneste som presenterte tall fra trendanalyser. Hans anslag var adskillig høyere enn de to andre gruppene. Trendanalyser ble ved flere anledninger beskrevet som uegnede til slike beregninger, blant annet av Dr. Sue Moss, UK.

Tallet på unødige nålebiopsier lavt i Europa

Kvinner som kalles inn til supplerende undersøkelser etter screeningundersøkelsen kan oppleve forbigående uro og engstelse. Dr. Hofvind fra Kreftregisteret presenterte data fra EUROSCREEN som viste at i gjennomsnitt er risikoen for å gjennomgå en nåleprøve,  som ikke viser kreftceller, 3% i løpet av de 20 årene kvinnene inviteres til screening. Det ble påpekt at dette er betraktelig lavere enn tallet i USA. Å finne balansen mellom et så lavt antall av slike tilleggsundersøkelser og risikoen for ikke å overse kreftsvulster er hårfin.

Fremdeles ikke full enighet om nytte versus ulempe

Fordi det ikke er full enighet om verken dødelighetsreduksjonen , eller omfanget av overdiagnostikk, varierer også kost-nytte beregningene. EUROSCREEN har beregnet at forholdet mellom overdiagnoser og reduksjon i antall dødsfall er 1 til 2 - to kvinneliv reddet for hver overdiagnose.

Det britiske uavhengige panelet fant i de randomiserte undersøkelsene at forholdet var 3 til 1 – det vil si at for hvert kvinneliv som reddes vil tre diagnostiseres med en kreftsykdom som trolig ikke hadde blitt oppdaget uten screening.

Anbefaler fortsatt mammografiscreening

I den avsluttende paneldebatten ble det klart at flertallet av forskerne vurderer at de positive effektene av organisert mammografiscreening oppveier ulempene. Det var noe mer uenighet om hvilke aldersgrupper som burde tilbys screening. Ingen ville gi noen klar øvre aldersgrense, men alle paneldeltagerne fremhevet at kvinner over 70 år også burde ha muligheten til å få et mammografibilde dersom de ønsket det.

tor.johnsen@kreftregisteret.no