Kreftforekomst i norske fylker

Det er til dels store forskjeller i kreftforekomst mellom fylkene i Norge. Agder-fylkene har relativt sett den høyeste forekomsten, mens Finnmark har den laveste.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 04.04.06

Tekst: Børge Sildnes

Figuren viser kreftforekomst i Norge som fylkesvise avvik fra landsgjennomsnittet for femårsperioden 2000-2004. Jo lengre til høyre søylen er, jo høyere er andelen innbyggere som fikk kreft i denne perioden.

Avviket er regnet ut fra aldersjusterte rater. Dette er et mål for kreftforekomst per 100 000 innbyggere, hvor tallene justeres i forhold til alderssammensetningen i området. Slike rater må brukes for å direkte kunne sammenlikne forekomsten i ulike fylker.

Hos menn er det i Aust-Agder vi relativt sett finner flest krefttilfeller, mens Vest-Agder ligger på topp hos kvinnene. Vestfold og Rogaland ligger også høyt oppe på statistikken for begge kjønn.

Selv om Finnmark totalt sett har færrest krefttilfeller per innbygger, er det også kreftformer der dette fylket kommer dårligere ut. Det er for eksempel her vi finner den høyeste forekomsten av magekreft fordelt på antall innbyggere.

Det klareste geografiske skillet ser vi når det gjelder hudkreft, der forekomsten blir høyere jo lengre sør i landet vi kommer.