Færre tilbakefall og økt overlevelse ved endetarmskreft

Tre av ti pasienter med endetarmskreft fikk tilbakefall av sykdommen på slutten av åttitallet mot bare drøyt en av ti ved årtusenskiftet. Dette har ført til at flere overlever de første fem årene etter at diagnosen ble stilt, viser tall fra Rectumcancerregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Innholdet kan være utdatert

 Publisert 01.09.05 

Tekst: Kjell Arne Bakke

Dette kvalitetsregisteret i Kreftregisteret har nå klar en ny rapport, der hvert enkelt sykehus kan se hvordan de ligger an i forhold til landsgjennomsnittet.

På slutten av 1980-tallet dokumenterte Kreftregisteret at 28 prosent av pasientene med endetarmskreft fikk tilbakefall av sykdommen. Etter at de aktuelle fagmiljøene ved sykehusene innførte en ny operasjonsmetode (TME-metoden*), og startet å registrere sine resultater i Kreftregisterets kvalitetsregister, Rectumcancerregisteret, har tilbakefallsprosenten stadig krøpet nedover. Allerede året etter at denne registreringen startet var den sunket til 19 prosent. I den siste rapporten som nå foreligger, er den for perioden 1998-2002 nede i 13 prosent, for de beste sykehusene er tilbakefallsprosenten godt under ti.

Dette er de store linjene bak rapporten som Rectumcancerregisteret nå har sendt sykehusene. I den offentlige delen av denne rapporten går det fram at tilbakefallsprosenten har sunket fra 16 prosent til 13 prosent for de to hele femårs periodene som hittil er registrert. Tilsvarende er sjansen for å overleve de første fem årene etter at diagnosen er stilt, økt fra 60 prosent i perioden 1993-1997 til 64 prosent i perioden 1998-2002. De beste sykehusene kan skilte med en overlevelsesprosent på over 70.

Noen sykehus bedre enn andre

Går man tallene i den nye rapporten nærmere etter i sømmene, ser man at risikoen for tilbakefall av sykdommen er mindre dersom man lar seg behandle ved noen sykehus enn ved andre. Ved syv sykehus er risikoen for at kreftsvulsten blusser opp igjen i tarmen i løpet av fem år etter operasjonen under ti prosent. I perioden 1998-2002 ble en firedel av alle pasientene med endetarmskreft behandlet ved disse sykehusene.

Ved ni sykehus, som opererte en tredel av pasientene, var risikoen for tilbakefall etter operasjonen mellom ti og 15 prosent. 41 prosent av pasientene ble operert ved 13 sykehus der risikoen var over 15 prosent. Sykehus som opererer færre enn fem pasienter med endetarmskreft per år er ikke med i tallmaterialet, fordi så få operasjoner gir svært usikre tall.

Den samme tendensen viser seg ved overlevelse. For jo mindre risikoen er for tilbakefall, jo større er sjansen for å overleve fem år etter operasjonen. Her viser det seg at åtte sykehus hadde en overlevelsesprosent på over 70. Ved 11 sykehus overlevde 60-70 prosent, mens ved de ti siste sykehusene overlevde under 60 prosent.

Forskjeller i pasientsammensetningen ved sykehusene er en sannsynlig forklaring på noe av variasjonen i resultatene, men forskningsresultater fra registeret viser at det også er en kvalitetsforskjell mellom sykehusene.

Sykehusene har fått sine tall

Prosjektleder i Rectumcancerregisteret, overlege Morten Tandberg Eriksen, opplyser at hvert enkelt sykehus nå har fått oversendt de nye tallene som viser hvordan de ligger an ved tilbakefall og overlevelse. I denne delen av rapporten, som ikke er offentlig, får det enkelte sykehus også vite hvordan de ligger an i forhold til landsgjennomsnittet.

Sykehusene har gitt detaljerte opplysninger om sin behandling av disse pasientene, under forutsetning om at resultatene kun skulle gjøres tilgjengelig for det aktuelle sykehuset, som så står fritt til å bruke resultatene som de vil.

- Må ha ressursene og pasientvolumet

- Det er viktig at sykehusene som skal operere endetarmskreft har de nødvendige ressurser i form av et team med godt kvalifiserte kirurger og røntgenleger som behersker MR-teknikk. Der det er mulig bør også patolog (som gjør mikroskopisk undersøkelse av kreftsvulsten) og kreftlege delta i teamet, sier Tandberg Eriksen.

Prosjektlederen legger til at sykehus som skal benytte denne operasjonsmetoden også bør ha stort nok pasientvolum, slik at man kan måle sykehusets resultater på denne pasientgruppen.

- Opererer man svært få pasienter per år, vil det ikke være mulig å få sikre tall som viser resultatene. For eksempel vil sykehus med under ti pasienter i året få et usikkerhetsintervall på over 30 prosent, fremholder han i en kommentar til den nye rapporten.

* TME-metoden: Total Mesorectal Excision (TME) er en operasjonsmetode som går ut på å fjerne hele eller deler av endetarmen, med alt fettvev og lymfeknutene omkring. Metoden ble innført i Norge på begynnelsen av 90-tallet.