Mammografiprogrammet - slik gir du samtykke til lagring av normale funn

Kreftregisteret ber her om samtykke til permanent å få lagre personopplysninger fra kvinner som har tatt én eller flere undersøkelser med normalt resultat i det offentlige Mammografiprogrammet, men som ikke lenger deltar i programmet. Disse kvinnene kan nå gi sitt samtykke ved å laste ned et skjema fra våre nettsider og sende det til Kreftregisteret. Opplysningene brukes til drift og kvalitetssikring av virksomheten og til forskning relatert til screening og kreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 03.05.10

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Datatilsynet har pålagt Kreftregisteret å innhente aktivt, informert og frivillig samtykke fra 600 000 friske kvinner som er blitt undersøkt i Mammografiprogrammet i henhold til Kreftregisterforskriften § 1-9 annet ledd. Samtykker skal være innhentet innen utgangen av 2011. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig for innsamling og behandling av personopplysninger i Kreftregisteret.

Foto: Anita Treidene-Studer

Formålet med Mammografiprogrammet er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium, og redusere dødeligheten av brystkreft. Det vil være av stor betydning for det videre arbeid i tilknytning til Mammografiprogrammet at personopplysninger ved normalt funn blir lagret permanent i Kreftregisteret, da opplysningene brukes som grunnlag for å sende invitasjoner, til drift og kvalitetssikring av virksomheten, og til forskning relatert til screening og kreft.

Kreftregisteret ber derfor om samtykke fra:

Kvinner som har tatt én eller flere mammografiundersøkelser i det offentlige Mammografiprogrammet, der minst én av undersøkelsene har gitt normalt resultat (dvs. hvor det ikke er funnet brystkreft), og som ikke lenger deltar i programmet.

Hører du til denne gruppen, og ønsker å gi ditt samtykke, ber vi deg:
1. skrive ut og lese informasjonen i dette dokumentet (samtykkeerklæring)
2. fylle ut NAVN, ADRESSE, FØDSELSNUMMER
3. SIGNERE
4. sende utfylt erklæring til Kreftregisteret per post (Kreftregisteret, postboks 5313 Majorstuen, 0304 Oslo).

Disse kvinnene skal ikke kontakte Kreftregisteret:

Mammografiprogrammet omfatter aldersgruppen 50-69 år. Kvinner yngre enn 50 år, som har tatt mammografi ved et privat institutt, skal ikke kontakte Kreftregisteret.

Kvinner som fortsatt er med i programmet, det vil si de som vil komme til å møte i Mammografiprogrammet i løpet av de neste to årene, skal ikke ta kontakt med oss (de vil bli spurt om å gi sitt samtykke og signere på en samtykkeerklæring ved neste oppmøte).