PSA-test årsak til hver annen prostatakreftdiagnose

Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft for 2014 ble publisert 6.10. Det mest iøynefallende resultatet i rapporten er at testing for PSA fortsetter å øke, og er den suverent viktigste enkeltårsak til utredning for prostatakreft, sier overlege Viktor Berge, som leder referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft for 2014 ble publisert 6.10. Det mest iøynefallende resultatet i rapporten er at testing for prostataspesifikt antigen (PSA)  fortsetter å øke, og er den suverent viktigste enkeltårsak til utredning for prostatakreft, sier overlege Viktor Berge, som leder referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. 

Kreftregisteret publiserer årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft for 2014. 6.10.2014.  Rapporten omfatter alle pasienter som er utredet for prostatakreft i perioden 2004-2012. I rapporten er det sett på forekomst, årsak til utredning, Gleason score på diagnosetidspunktet, metastaseutredning, behandling og sannsynlighet for død av prostatakreft versus andre årsaker.

Årets rapport er den første som deler pasientene inn i risikogrupper ved analyse av diagnostikk og behandling.

Forhøyede PSA-verdier viktigste årsak til utredning av prostatakreft

Det er stadig flere yngre menn som blir diagnostisert  med prostatakreft. Det er betydelig økning i antall tilfeller blant menn under 60 år.  Det kan imidlertid være verdt å merke seg at andelen som blir diagnostisert i alderen 60-69 år har steget fra 33 til 41 %, mens andelen menn over 80 år ved diagnose, har sunket med 6 prosentpoeng i perioden 2004-2012.

- Økningen i insidens kan sannsynligvis forklares med økt bruk av PSA-testing. Rapporten viser at andelen pasienter som er utredet på bakgrunn av forhøyet PSA holdt seg noenlunde stabil rundt 35 % fram til 2008 for så og gjøre et hopp til 45 % i 2009.  I 2012 ble hele 55 % av nydiagnostiserte pasienter utredet på bakgrunn av forhøyet PSA, sier overlege Viktor Berge ved Oslo Universitetssykehus som leder referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.   

Flere blir syke, men flere lever lengre

Den årlige insidensen av prostatakreft har økt med over 1000 tilfeller fra oppstarten av prostatakreftregisteret i 2004 til 2012. Den største økningen av antall tilfeller skjedde fra 2010 til 2011, da forekomsten steg med 722 tilfeller, eller 17 prosent.

De fleste som får prostatakreft er eldre menn som får et lite aggressivt sykdomsforløp. Dette, sammen med bedret utredning, behandling og oppfølging fører til stadig bedre overlevelse for de som får sykdommen.

- Fem års relativ overlevelse har gått fra opp fra litt over 50 % på 1970 tallet til over 90 %, og  det er også en betydelig bedring i overlevelsen for pasienter med langtkommet sykdom. Med slike resultater  er det viktig også å fokusere på overbehandling versus livskvalitet for denne pasientgruppen. Vi håper data fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft vil kunne gi et bidrag i dette forbedringsarbeidet , sier overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret.    

Lavrisikopasienter opereres sjeldnere

Rapporten gir også mulighet til å sette fokus på mulig overbehandling. Rapporten viser at en stadig lavere andel pasienter med lav risiko for aggressivt sykdomforløp opereres. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer for behandling av prostatakreft.