Ny patologi-rapport: <br>God innrapportering, men variasjoner i <i>hva</i> som rapporteres

En fersk rapport fra Kreftregisteret tar for seg kompletthet av patologiinformasjon i fire av kvalitetsregistrene på kreftområdet. Hovedkonklusjonene er at komplettheten av patologiinformasjon generelt sett er høy, men at miljøene bør jobbe videre med standardisering av patologibesvarelser.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En fersk rapport fra Kreftregisteret tar for seg kompletthet av patologiinformasjon i fire av kvalitetsregistrene på kreftområdet. Hovedkonklusjonene er at komplettheten av patologiinformasjon generelt sett er høy, men at miljøene bør jobbe videre med standardisering av patologibesvarelser.

Patologi er en gren av medisinen som involverer vurderinger av celle- og vevsprøver tatt fra pasienter. Prøvene sendes til en patologiavdeling, der patologer undersøker og tolker materialet, og stiller diagnoser.

I forbindelse med de aller fleste krefttilfeller får patologiavdelingene inn prøver fra svulster, og Kreftregisteret registrerer relevante resultater og funn beskrevet i patologiremissene.

For å få bedre kunnskaper om innrapporteringsgrad og –kvalitet, fikk Kreftregisteret i 2011 i oppdrag å utarbeide en rapport. Arbeidet er utført i samarbeid med Den Norske Patologforening.

Formålet med rapporten er å gi en oversikt over komplettheten av patologiinformasjon i kvalitetsregistrene på kreftområdet, samt å vurdere eventuelle forskjeller mellom ulike patologiavdelinger.

Rapporten er ment både som et hjelpemiddel for avdelingene til å finne eventuelle forbedringsområder, og som et verktøy for å bedre kompletthet og kvalitet på registrert patologiinformasjon i Kreftregisteret.

Resultater og konklusjoner
Resultatene tyder på at det for en del variabler er stor enighet blant patologiavdelingene om at variabelen skal beskrives enten eksplisitt eller tolkbart i remissen. For noen variabler er det imidlertid en del variasjoner i kompletthet mellom de ulike patologiavdelingene.

En gjennomgang av tilfeldig utvalgte remisser med manglende informasjon viser at det kan være flere årsaker til denne variasjonen: uenighet om hvorvidt variabelen skal beskrives eller ikke, uenighet om måten variabelen skal beskrives på, at variabelen ikke lar seg beskrive for enkelte tilfeller, at variabelen ikke finnes i den lokale patologmalen på den enkelte patologavdeling eller at Kreftregisteret ikke har registrert inn informasjonen i sine registre – enten fordi informasjonen er angitt på en ikke-tolkbar/vanskelig tolkbar måte eller fordi informasjonen er oversett.

Selv om beskrivelse av ulike variabler i noen tilfeller mangler, måten variablene er beskrevet på varierer, og Kreftregisteret av og til overser informasjonen selv om den finnes i remissene, tyder resultatene i denne rapporten på at den generelle komplettheten i patologibesvarelser og av koding og registrering i kvalitetsregistrene er høy.

Videre arbeid
Kreftregisteret, Den Norske Patologforening, patologiavdelingene og referansegruppene for kvalitetsregistrene vil fortsette samarbeidet for å etablere en felles, nasjonal praksis for beskrivelse av patologipreparater.

Dersom konkrete verktøy for strukturert, elektronisk informasjon skal utvikles, er det viktig at verktøyet:

  • Forbedrer patologenes arbeidshverdag
  • Sikrer høy kompletthet og kvalitet i patologibesvarelsene
  • Gir informasjon som kan leses og forstås av alle som er involvert i diagnostikk og behandling
  • Kommer pasientene til gode