HPV-test gunstig for å forebygge vanskelig tilgjengelig livmorhalskreft

Én av fem norske tilfeller av livmorhalskreft er plassert slik at de kan være vanskelig å påvise med en tradisjonell celleprøve, viser en ny studie fra Kreftregisteret. – Dette er nok en god grunn til å bruke HPV-testing når vi screener for celleforandringer i livmorhalsen, mener leder for Livmorhalsprogrammet, Stefan Lönnberg.

Én av fem norske tilfeller av livmorhalskreft er plassert slik at de kan være vanskelig å påvise med en tradisjonell celleprøve, viser en ny studie fra Kreftregisteret. – Dette er nok en god grunn til å bruke HPV-testing når vi screener for celleforandringer i livmorhalsen, mener leder for Livmorhalsprogrammet, Stefan Lönnberg.

Nesten all livmorhalskreft skyldes HPV-viruset, et virus som er seksuelt overførbart, og svært vanlig. Livmorhalskreft er igjen delt opp i to viktige undergrupper, og den ene opptrer typisk lengre opp i livmorhalskanalen enn den andre.

Denne vanskelig tilgjengelige formen kalles adenokarsinom (AC), og Lönnbergs studie viser at den nå utgjør 19 prosent av alle nye tilfeller av livmorhalskreft. Andelen AC er økende, og har vært det gjennom de siste 50 årene (Se graf og tabell nederst i artikkelen).

– Siden denne typen av kreft og dets forstadier kan være plassert langt opp i livmorhalsen, eller nede i krypter, kan den være vanskelig å komme til med børsten legen tar celleprøve med. I tillegg kan de unormale cellene være vanskeligere å gjenkjenne i mikroskop. Dette kan forklare hvorfor det er en del tilfeller av celleforandringer og livmorhalskreft som vi fortsatt ikke klarer å fange opp gjennom screeningprogrammet vårt, sier han.

Hvert år får 3000 kvinner påvist celleforandringer i livmorhalsen, og de følges opp og behandles, slik at de ikke utvikler kreft. Man regner imidlertid med at 2-3 av 10.000 kvinner med normalt prøvesvar, likevel utvikler kreft.

En av årsakene til dette kan altså være at kreften er plassert et sted der det er vanskeligere å få tatt prøve.

 

Ny metode fanger opp flere

Lönnberg er derfor glad for at det har kommet en ny metode, der det går an å screene for HPV-virus i celleprøven.

HPV-viruset kan påvises uavhengig av hvor en eventuell celleforandring eller livmorhalskreft er lokalisert, og det er tilnærmet umulig å utvikle livmorhalskreft uten HPV-virus. HPV-testen er blitt brukt i screeningprogrammet i oppfølging av lavgradige eller usikre celleforandringer siden 2005, men nå utvides bruken ytterligere.

– Innføring av denne HPV-testen som første test (primærscreening) er i gang, og har allerede startet i Rogaland, Hordaland, og i Trøndelagsfylkene. Så er planen å trinnvis inkludere de andre fylkene, sier han.

HPV-virus på frammarsj

Etter flere år der det har blitt mindre livmorhalskreft, er forskere nå bekymret for at trenden skal snu og at andelen skal øke igjen.

– Det er flere årsaker til det, for eksempel ser vi at HPV-viruset blir stadig mer utbredt. I tillegg er det færre unge kvinner som screener seg, selv om denne kreftformen i stor grad også rammer de yngre, sier Lönnberg.

Han understreker at livmorhalskreft langt på vei kan forebygges, men det forutsetter at kvinner velger å gå til screening, og at jenter lar seg vaksinere med HPV-vaksinen.

– Heldigvis blir verktøyene vi har til rådighet stadig bedre – slik som denne muligheten til å teste celleprøver for HPV-virus i stedet for å være avhengig av at man har greid å skrape ut akkurat de cellene der celleforandringen foregår, sier han.