Kreftregisterets tilbakeviser Datatilsynets kritikk

Kreftregisteret sendte 15.1.2010 sitt tilsvar til Datatilsynets foreløpige kontrollrapport om screeningprogram for livmorhalskreft. Kreftregisteret imøtegår Datatilsynets rapport der en rekke konklusjoner etter Kreftregisterets mening er basert på feil grunnlag. Samtidig peker Kreftregisteret på enkelte forbedringspunkter som institusjonen nå har rettet opp.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Pressemelding fra Kreftregisteret:

Kreftregisteret sendte 15.1.2010 sitt tilsvar til Datatilsynets foreløpige kontrollrapport om screeningprogram for livmorhalskreft. Kreftregisteret imøtegår Datatilsynets rapport på flere punkter, der en rekke vurderinger og konklusjoner etter Kreftregisterets mening er basert på feil grunnlag med hensyn til fakta og/eller rettsoppfatning. Samtidig peker Kreftregisteret på enkelte forbedringspunkter som institusjonen nå har rettet opp.

- Datatilsynet har i sin foreløpige kontrollrapport manglet en del sentrale opplysninger om Kreftregisterets virksomhet, særlig når det gjelder prosedyren ved innhenting av samtykke i Livmorhalsprogrammet. Vi har nå skrevet et utfyllende tilsvarsbrev til tilsynet. Det oppklarer misforståelser og redegjør for de utbedringer vi vil foreta i samråd med Datatilsynet, sier direktør i Kreftregisteret, Frøydis Langmark.

Livmorhalsprogrammet er et tilbud til alle norske kvinner i aldersgruppen 25-69 år. Kvinnene informeres om deltagelse i programmet i egne brev fra Kreftregisteret. Kvinnene kan reservere seg mot deltagelse, og mot lagring av funn og videre oppfølging. De aller fleste kvinner takker ja til helsetilbudet.

Datatilsynet er i sin kontrollrapport bekymret for at personopplysninger ved normale prøver, dvs. prøver av friske personer, blir lagret i Kreftregisteret utover seks måneder. Kreftregisteret redegjør i sitt tilsvar for at samtykke også innhentes for denne gruppen, og at alle deltagere i programmet mottar informasjon fra både Kreftregisteret og prøvetakende lege, som har en eksplisitt plikt til å informere og innhente samtykke fra alle som får tatt celleprøve fra underlivet. For å fjerne enhver tvil for fremtiden vil Kreftregisteret utforme en ytterligere presisering av samtykke i remissen som prøvetakende leger benytter i forbindelse med celleprøvene.

Tilsynet hadde også enkelte innvendinger mot informasjonssikkerheten, og rettet også kritikk mot Kreftregisterets internkontrollsystem. Dette systemet har vært under revisjon lenge før Datatilsynets kontroll var meldt, og er implementeringsklart innen kort tid. Datatilsynets varslede vedtak anses således å være oppfylt. Det samme gjelder for implementering av tekniske tiltak. Videre har Kreftregisteret slettet de gamle sikkerhetskopiene som var overflødig lagret.

Resultatene for Livmorhalsprogrammet med tanke på å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft er svært gode. Ti år etter starten i 1995 var dødeligheten gått ned med 50 prosent, og forekomsten av nye tilfeller var redusert med 35 prosent, takket være systematisk registrering av prøver og god oppfølging av hver enkelt kvinne. I tilelgg er ressursbruken redusert ved at prøvetallet er redusert fra 500 000 til 400 000. Det norske Livmorhalsprogrammet er unikt i verdenssammenheng.

Ved sin grundige redegjørelse for databehandling, forventer Kreftregisteret at Datatilsynet ikke vil effektuere sitt varslede vedtak om sletting av store datamengder i Livmorhalsprogrammet. En slik sletting vil bety et stort tap for den enkelte kvinne, som ikke lenger kan følges opp med tanke på tidligdiagnostisering av kreft. I tillegg vil det også innebære et stort samfunnsmessig tap både i form av økonomiske kostnader og manglende kunnskap.

- Vi er svært opptatt av å ivareta viktige personvernhensyn. Men det vil være svært dramatisk, og urimelig i forhold til den enkelte kvinne, å måtte slette data som kan bidra til å redde liv, både nå og i fremtiden som følge av at den samtykkepraksis som har vært fulgt siden 2002, blir underkjent. Men vi ønsker i det videre arbeidet å finne enda bedre fornuftige, gjennomførbare løsninger som både ivaretar personvernet og formålet med å ha både kreftregister og screeningregistre. Derfor søker vi en kontinuerlig dialog med Datatilsynet og våre eiere i Helse Sør-Øst RHF rundt dette, avslutter Langmark.