Kreftregisterets strategi 2012-2015

Kreftregisteret har akkurat fastsatt strategien for de neste fire årene. Sentralt framover blir blant annet å styrke forskningen, etablere nye kvalitetsregistre, videreutvikle og forbedre screeningprogrammene. En forutsetning for å gjennomføre målene er styrket finansiering.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret har akkurat fastsatt strategien for de neste fire årene. Sentralt framover blir blant annet å styrke forskningen, etablere nye kvalitetsregistre, videreutvikle og forbedre screeningprogrammene. En forutsetning for å gjennomføre målene er styrket finansiering.

Kreftregisteret har i 2011 gjennomført en omfattende prosess i utarbeidelsen av ny strategi, med sterk involvering av de ansatte på alle nivå i organisasjonen. Kreftregisterets styre vedtok strategien i januar 2012, og sentrale samarbeidsparter har hatt mulighet til å komme med innspill.

Ønsker å levere kreftdata tidligere

I juni 2011 publiserte Kreftregisteret nasjonale kreftdata for 2009, 18 måneder etter endt diagnoseår. Kreftregisteret har som mål i denne strategiperioden å publisere årlige kreftdata tidligere og innen slutten av påfølgende år, for å kunne tilgjengeliggjøre relevante data så raskt som mulig. En forutsetning for å sikre at data blir tilgjengelig tidligere er økte ressurser til elektronisk innrapportering.

Flere kvalitetsregistre

Kreftregisteret ønsker en fortsatt satsing på kvalitetsregistre innenfor kreftområdet – både å videreutvikle eksisterende registre og etablering av nye - i nært samarbeid med de kliniske miljøene.
Gode kvalitetsregistre er et sentralt virkemiddel for å kunne tilby kreftpasienter den beste tilgjengelige utredning, behandling og oppfølging. Ved å få nasjonal status på flere kvalitetsregistre kan vi gi en sammenligning av kvaliteten av helsetjenester ved ulike sykehus.

Styrket forskning

Antallet krefttilfeller har økt hvert år siden Kreftregisteret startet med registrering, og vil fortsette å øke på grunn av befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Kreftregisteret skal styrke forskningen ved institusjonen – som strekker seg fra å se på årsaksfaktorer og forekomst til å studere utfall av behandling. Nytt er en satsing på metodeutvikling for sammenligning av kvaliteten av helsetjenester ved ulike sykehus. Kreftregisteret skal også i større grad formidle forskningsresultater både nasjonalt og internasjonalt.

Modernisering av screeningprogrammene

Økt kvalitetssikring og videreutvikling av screeningprogrammene er nødvendig for å sikre et godt helsetilbud. Kreftregisteret vil utvikle programmene i henhold til ny kunnskap og internasjonale standarder.

Informasjonsteknologi sentralt

Utvikling av gode IKT-løsninger er en helt sentral forutsetning for Kreftregisterets virksomhet. Dette krever høy kompetanse på informasjonsteknologi.  Et av de sentrale satsningsområdene er å få på plass rutiner for elektronisk innrapportering av kreftopplysninger på nasjonalt nivå.

Trenger økt finansiering

For å nå målene i strategien vil Kreftregisteret arbeide med å styrke finansiering av virksomheten gjennom økt grunnbevilgning i statsbudsjettet og økt ekstern finansiering.