Fem foredrag fra Kreftregisteret på Onkologisk Forum 2014

Årets Onkologisk Forum arrangeres Rica Holmenkollen Park Hotell i Oslo 20.11. – 21.11.2014. På årets konferanse vil det være fem foredrag fra medarbeidere ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Årets Onkologisk Forum arrangeres Rica Holmenkollen Park Hotell i Oslo 20.11. – 21.11.2014. På årets konferanse vil det være fem foredrag fra medarbeidere ved Kreftregisteret.

Avdelingsleder Jan Nygård fra Registerinformatikkavdelingen vil holde foredraget «NBCR – et verktøy for fremtidig kontroll og forbedring av behandling ved brystkreft» for Norsk Bryst Cancer gruppe 

 

 

 

 

 jan nygård
Avdelingsleder
Jan Nygård

Rådgiver Liv Marit Dørum fra Registeravdelingen vil presentere «Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT)» for Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Siden 2009 har faggruppen for spiserør-og magesekkreft (NGICG-ØV) jobbet med å utvikle et nytt register for spiserør- og magesekkreft i samarbeid med Kreftregisteret. Registeret er nå startet opp og innregistreringen i gang. Presentasjonen vil kort ta for seg de nye meldeskjemaene.

Hovedfokuset i presentasjonen vil være på Kreftregisterets nye meldetjeneste, KREMT2. Det er lagt inn flere nye funksjoner som Kreftregisteret håper vil være til stor nytte for klinikerne; kvittering for sendt melding, lister over manglende meldinger og enkel statistikk over innsendte data.


 
Rådgiver 
Liv Marit Dørum

Spesialrådgiver Siri Larønningen fra Registeravdelingen vil presentere «Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT)» for Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi 

Årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft viste at den kliniske innrapporteringen for kreft i ovarier, tube og peritoneum er ganske god.

Hovedandelen av de kliniske meldingene kommer imidlertid fortsatt på papir, ikke elektronisk via Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT) på Norsk Helsenett.

Siden papirskjemaet ikke er oppdatert og ikke inneholder alle de elementer referansegruppen har bestemt at skal innrapporteres for å sikre god kvalitetssikring av utredning, behandling og oppfølging av pasienter med gynekologisk kreft, fører dette til dårligere kompletthet og kvalitet av dataene i kvalitetsregisteret. Dette gir igjen et dårligere grunnlag for vurdering av kvalitet i helsetjenesten og for kvalitetsforbedringer til pasientenes beste.

Kreftregisteret må, sammen med referansegruppen for nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft, ha fokus på tiltak for å øke andelen elektronisk innrapportering. Ett av tiltakene, er at det i løpet av 2014 lanseres en oppdatert versjon av den eksisterende elektroniske meldetjenesten: KREMT2.

I tillegg til funksjonalitet for å registrere og sende inn klinisk informasjon, vil KREMT2 inneholde oversikt over manglende kreftmeldinger og kvitteringer for innsendte meldinger, og - ikke minst - tilgang til statistikk på egne pasienter, basert på de kliniske meldinger som er sendt inn elektronisk.

Vi vil i denne presentasjonen demonstrere funksjonaliteten i KREMT2 og oppfordre klinikerne til å benytte denne for innrapportering av klinisk informasjon fremover.


Spesialrådgiver
Siri Larønningen

Spesialrådgiver Siri Larønningen fra Registeravdelingen vil presenterer «Nasjonalt Malignt Melanomregister» for Norsk Melanomgruppe

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft (også kalt Norsk Malignt Melanom Register) holder hvert år på Onkologisk forum et innlegg i faggruppemøtet for Norsk Melanom Gruppe for å orientere om status for registeret og planer fremover.

En av de store utfordringene i registeret i dag, er at den kliniske innrapporteringen for føflekkreft i hud - spesielt fra primærhelsetjenesten - er svært lav - både når det gjelder innrapporering på papir og elektronisk innrapportering. Siden papirskjemaene ikke lenger blit oppdatert, må hovedfokuset for Kreftregisteret og referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft fremover være å få økt andelen elektronisk innrapportering.

Blant tiltakene her er både å forenkle innrapporteringen fra primærhelsetjenesten ved å slå sammen skjemaet for utredning og skjemaet for primæreksisjon, intensivere arbeidet opp mot EPJ-leverandører i primærhelsetjenesten for å få bedre integrasjon av Kreftregisterets meldeskjemaer/elektroniske meldetjeneste (KREMT) og få ut informasjon til leger som jobber med føflekkreft om viktigheten av å rapportere inn til kvalitetsregisteret.

I tillegg må også spesialisthelsetjenesten i større grad benytte KREMT. Vi vil benytte anledningen i dette innlegget til å presentere KREMT2 og den nye funksjonaliteten i denne tjenesten.


Spesialrådgiver
Siri Larønningen

Førstekonsulent Lise Enerstvedt fra Registeravdelingen vil presenterer «Nytt meldeskjema ved lymfom» for Norsk Lymfomgruppe

Lise Enerstvedt vil først gi en kort presentasjon av KREMT2 (Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste) løsningen der helseforetakene kan registrere inn kliniske meldinger, få oversikt over egne purringer, motta kvitteringer for innsendte meldinger og se statistikk basert på dataene de selv legger inn.

Så blir det nye meldeskjemaet for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi gjennomgått. Skjemaet er delt inn i ulike hovedgrupper og det er lagt til en del individuelle prognostiske faktorer, avhengig av morfologi. Målet med det nye skjemaet er at det skal vere enkelt og oversiktlig å finne fram i, samt gi ytterligere informasjon om utredning av lymfom og KLL.

 

Førstekonsulent
Lise Enerstvedt