Disputas: Jo Steinson Stenehjem

M. Sc. Jo Steinson Stenehjem ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cancer incidence and occupational exposure in offshore oil industry workers.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

M. Sc. Jo Steinson Stenehjem ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cancer incidence and occupational exposure in offshore oil industry workers.

Økt kreftrisiko på norsk sokkel

Stipendiat Jo S. Stenehjem og medarbeidere har studert kreftrisiko og eksponering for kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet blant kvinner og menn som arbeidet på norsk sokkel mellom 1965 og 1999.

Flere krefttyper med overhyppighet

Blant 41.140 offshorearbeidere som ble fulgt for kreftsykdom i perioden 1999–2009, ble det observert 2.191 krefttilfeller. For noen krefttyper var det klare forskjeller mellom offshorearbeidere og den øvrige norske befolkningen. Blant menn ble det observert overhyppighet av brysthinnekreft, blærekreft, og spiserørskreft, mens det blant kvinner ble funnet flere tilfeller enn forventet av blodkrefttypen akutt myelogen leukemi (AML) og ondartet føflekk-kreft. Forekomsten av all kreft uavhengig av type var noe økt for kvinner, men lik den øvrige befolkningen for menn.

Sammenheng mellom løsemiddeleksponering og blod- og lymfekreft

Omfanget av helseskader knyttet til løsemiddelet benzen har lenge vært i det offentlige søkelyset. Resultatene fra Stenehjems doktorgradsarbeid bekrefter at risikoen for krefttypene AML og kronisk lymfatisk leukemi blant nordsjøarbeidere økte med økende grad av benzeneksponering.

Hva kan kreften skyldes?

Hudkontakt med olje og diesel var den eksponering som hyppigst ble rapportert blant alle offshorearbeiderne. En tredel av produksjonsarbeiderne rapporterte eksponering for naturgass, halvparten av boredekksarbeiderne rapporterte hudkontakt med olje og diesel, og 30% og 16%, av henholdsvis vedlikeholds- og cateringarbeidere rapporterte eksponering for løsemiddeldamp – alle for en firedel av arbeidsdagen eller mer. Videre viste resultatene at andre arbeidsrelaterte faktorer, som skiftarbeid, kort utdanning og det å ha vært ansatt i den tidlige fasen av oljeindustrien på 60- og 70-tallet, økte sannsynligheten for å rapportere slik eksponering.