Årsrapport fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 2012

Årsrapporten 2012 har gjennomgått noen endringer fra tidligere utgaver. Den viktigste endringen involverer kategorisering av cytologiske prøver ved indikasjon. En slik oppdeling gir en bedre beskrivelse av screeningprosessen da for eksempel diagnosefordelingen skiller vesentlig mellom primærscreening og sekundærscreening i oppfølgingen av tidligere funn.

Årsrapport 2012 er utarbeidet og utgitt av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ved Kreftregisteret.

Årsrapporten 2012 har gjennomgått noen endringer fra tidligere utgaver. Den viktigste endringen involverer kategorisering av cytologiske prøver ved indikasjon. En slik oppdeling gir en bedre beskrivelse av screeningprosessen da for eksempel diagnosefordelingen skiller vesentlig mellom primærscreening og sekundærscreening i oppfølgingen av tidligere funn.

Den samme kategoriseringen skal også styre klinikernes beslutninger om videre utredning av unormale funn, og det er derfor viktig å forsikre seg om at patologer og behandlende leger har tilgang til en så komplett screeninghistorikk som mulig. En strukturert dokumentering av indikasjon for celleprøve på cytologiremissen kunne være en måte å understreke dette poenget på og å sikre at den relevante informasjonen formidles og brukes.

Den primære dekningsgradsindikatoren er i år endret til andelen kvinner i målgruppen med celleprøve i løpet av de siste 3,5 årene. Endringen vil lette sammenligningen framfor alt med andre Nordiske screeningprogram.

En viss fleksibilitet i screeningintervallet kan også tenkes å gi en bedre korrelasjon mellom indikatoren og en regelmessig (i gjennomsnitt 3-årlig) screeningdeltagelse. En lav dekningsgrad er fortsatt den viktigste barrieren mot optimal kreftforebyggende effekt.