Årsrapport fra colorectalcancerregisteret 2013

Årsrapport fra colorectalcancerregisteret (Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft) for 2013 viser fortsatt reduksjon i lokale tilbakefall og økning i total overlevelse for pasienter operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010. Flere pasienter får preoperativ strålebehandling for endetarmskreft, og flere opereres med kikkhullskirurgi.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Årsrapport fra colorectalcancerregisteret (Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft) for 2013 viser fortsatt reduksjon i lokale tilbakefall og økning i total overlevelse for pasienter operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010. Flere pasienter får preoperativ strålebehandling for endetarmskreft, og flere opereres med kikkhullskirurgi. Årsrapporten fra colorectalcancerregisteret for 2013 omfatter alle pasienter som er  operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010. Registeret ble utvidet med tykktarmskreft i 2007, og årsrapporten  offentliggjør resultater for pasienter med tykktarmskreft i perioden 2007-2010. 


Behandlingsresultater i form av lokale tilbakefall, fjernmetastaser og overlevelse, og data på utredning og behandling, publiseres for første gang for hvert enkelt sykehus. 
 

Stadig færre tilbakefall og høyere totaloverlevelse for pasienter med endetarmskreft

Bedret utredning, behandling og oppfølging fører til stadig bedre resultater for de som blir operert for endetarmskreft. Andelen lokale tilbakefall har blitt redusert fra 15 % i perioden 1993-1997 til 5 % i perioden 2007-2010, og i samme periode økte totaloverlevelsen fra 58 % til 68 %. 

Forbedringen i overlevelsen for endetarmskreftpasienter var størst tidlig i perioden og ser ut til å flate ut fra 2004-2006 til 2007-2010. Andelen som får fjernmetastaser er redusert fra 27 % i perioden 1993-1997 til 20 % i perioden 2007-2009. 

- Det er svært positivt at andelen som får lokalt tilbakefall har gått ytterligere ned, og at overlevelsen har bedret seg i denne tidsperioden. Dette skyldes nok det sterke fokuset som har vært på pasientgruppen med multidisiplinær vurdering, og forbedring i alle ledd, både diagnostikk, kirurgi og strålebehandling, sier overlege Marianne Grønlie Guren, onkolog ved Oslo universitetssykehus, og leder av referansegruppen for colorectalcancerregisteret.  

 
For første gang publiseres det også data for tykktarmskreft. De viser at av pasienter som ble kurativt operert i perioden 2007-2009 fikk 14 % fjernmetastaser innen tre år etter operasjonen og 75 % overlevde minimum tre år.


Mer strålebehandling før kirurgi

Behandlingen av tarmkreft endres. Det har vært en jevn årlig økning i andel pasienter med endetarmskreft som får strålebehandling før operasjon. I 2010 fikk i underkant av halvparten (46,2 %) av pasientene strålebehandling før operasjon.
- Dette er behandling som gis til en større gruppe av pasientene nå i forhold til tidligere, fordi vi ser at flere har nytte av den. Slik behandling vurderes individuelt og for en gruppe pasienter gir strålebehandling før kirurgi mindre risiko for lokalt tilbakefall. Det er fortsatt slik at ikke alle vil ha nytte av denne typen behandling og vi forventer derfor ingen ytterligere økning, sier overlege og kirurg Morten Tandberg Eriksen ved Akershus Universitetssykehus, som er leder av Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe (NGICG) og medlem av registerets referansegruppe.  


Færre sykehus opererer stadig flere pasienter 

Tykk- og endetarmskreftkirurgi utføres ved stadig færre sykehus og samtidig økte antall pasienter med endetarmskreft som ble operert ved hvert enkelt sykehus. Det er resultat av en sentralisering fra sykehus med få operasjoner til sykehus som opererer et større antall pasienter.

- Det å utføre spesialisert utredning og kirurgi er krevende. Tanken er at sykehus som utfører et større antall operasjoner vil kunne utvikle og opprettholde stabil kompetanse innen både bildebasert utredning og kirurgi. Den sentraliseringen vi ser innen tarmkreftkirurgi er initiert av behandlerne selv, sier Morten Tandberg Eriksen.   

Andelen sykehus som opererer flere enn 25 pasienter med endetarmskreft  årlig økte fra under 40 % i perioden 2001-2003 til over 60 % i perioden 2007-2010. Sykehus som opererte flere enn 50 pasienter med tykktarmskreft årlig økte fra om lag 55 % i 2007 til om lag 70 % i 2010. Det var 52 sykehus som gjennomførte tykktarmskreft operasjoner og 36 sykehus som opererte pasienter med endetarmskreft i perioden 2007-2010.