Tarmscreeningprogrammet er landsdekkende

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er nå rullet ut til helseforetak over hele landet. Målet er å oppdage tarmkreft tidlig og bidra til økt overlevelse.
Sist oppdatert:

- Vi er glade for at innbyggere i hele Norge nå får muligheten til å delta i screening for tarmkreft, sier Kristin Ranheim Randel, leder for tarmscreeningsseksjonen ved Kreftregisteret/FHI.

Programmet sendte ut de første invitasjonene i mai 2022 og har gradvis blitt implementert i helseforetak over hele landet. De første invitasjonene gikk til kvinner og menn født i 1967, de som fylte 55 år i 2022. Helseforetakene som startet opp sent i 2023, vil ha et lite etterslep, slik at noen deltakere kan ha fylt 56 år før de får sin første invitasjon.

– Utrullingen har skjedd gradvis, i tett samarbeid med helseforetakene. Dette skyldes både praktiske og tekniske forberedelser som måtte være på plass før sykehusene kunne starte screeningen, sier Randel.

Tarmscreening er et frivillig tilbud til personer som i utgangspunktet er friske. Det har vært viktig å sikre at undersøkelsene i screeningprogrammet ikke går ut over pasienter som har behov for koloskopi av andre grunner.

– I flere helseforetak var det behov for å bygge opp kapasiteten før man kunne tilby koloskopi til screeningdeltakere. I tillegg ville vi se at det tekniske fungerte, slik at vi kan sikre at programmet drives likt i de ulike helseregionene og at deltagerne får det samme tilbudet uansett hvor de bor, sier Randel.

Tidlig oppdagelse kan øke overlevelse

Hvert år får 4 500 personer tarmkreft, og rundt 1 600 dør årlig av sykdommen. Tarmkreft er i dag den nest vanligste kreftformen for både menn og kvinner i Norge, med en betydelig økning de siste 60 årene. Målet med screeningprogrammet er å bidra til at flere overlever tarmkreft ved at man oppdager sykdommen på et tidlig stadium.

– Det anslås at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med minst 25 prosent for de som deltar i screeningprogrammet. I tillegg blir behovet for omfattende behandling mindre når sykdommen oppdages tidlig, sier Randel.

Beregninger fra pilotprosjektet i Helse Sør-Øst har dannet grunnlaget for forventningene til det nasjonale tarmscreeningprogrammet. Disse beregningene viser at av 1 000 personer som sender inn avføringsprøver, vil 65 få beskjed om at det er påvist blod i prøven og bli henvist til koloskopi. Ved koloskopi forventes det at over halvparten vil få påvist polypper som kan utvikle seg til kreft, og to av disse vil få påvist tarmkreft.

Første screeningprogram som inviterer menn

Tarmscreeningprogrammet er det tredje kreftscreeningprogrammet som tilbys i Norge, men det første organiserte programmet som også inviterer menn.

Alle 55-åringer mottar et prøvesett (iFOBT) for å ta en avføringsprøve hjemme. Deltageren sender prøven selv til laboratorium for analyse. Hvis det blir påvist blod over en bestemt mengde i avføringsprøven, får de tilbud om koloskopi på sykehuset.

Etter at de har gjennomført en koloskopi, vil de ikke lenger motta invitasjoner fra programmet. Hvis avføringsprøven derimot er negativ, vil de få ny invitasjon annethvert år frem til de fyller 65.

 

Håper mange velger å delta

Hittil har omtrent 130 000 personer blitt invitert til å delta i Tarmscreeningprogrammet. Foreløpige resultater viser at 55 prosent av de inviterte deltar innen fire måneder etter de mottar prøvesettet. Litt over 6 prosent av de innsendte prøvene er positive.

– Oppslutning og resultater så langt er tilsvarende det vi så i pilotprosjektet, sier Randel.

Hun påpeker at dette kan endre seg over tid når programmet blir et mer etablert helsetilbud som flere kjenner til.

– Tarmscreeningprogrammet er fortsatt nytt og vi jobber nå med å gjøre tilbudet godt kjent i befolkningen. Dette vil forhåpentligvis bidra til at de som blir invitert er godt forberedt og kan ta et informert valg om sin deltakelse, sier Randel.

Her kan du lese mer om Tarmscreeningprogrammet.