Strategies for prevention of HPV-related cancers

Et viktig samarbeidsforum for forskningsmiljøet innen HPV-relatert kreft i Norge, var seminaret “Strategies for prevention of HPV-related cancers”, som Kreftregisteret inviterte til den 18. april 2024. Takket være seminarmidler fra Norsk Forening for Epidemiologi (NOFE), ble arrangementet muliggjort.

Mål for eliminering av HPV-relatert kreft

WHOs mål er at alle land jobber forpliktende med å eliminere livmorhalskreft som et folkehelseproblem. Hvor målet er at man reduserer antall nye tilfeller årlig til 4 eller færre, per 100 000 kvinner. WHO har definert tre mål som skal nås innen 2030:

  • 90% av jentene skal være vaksinert med HPV vaksinen innen 15 år.
  • 70% av kvinnene skal være screenet i alderen 35-45 år.
  • 90% av kvinner med livmorhalssykdom skal kunne få behandling.

Cervical Cancer Elimination InitiativeHPV-virus.jpg

Stor interesse for seminaret

Sett i lys av WHOs mål og de forpliktelser det medfører for medlemslandene, var det overordnede temaet for seminaret, et felles samarbeid mot forebygging av HPV-relatert kreft. Programmet omhandlet både screening, vaksinasjon og strategier for forebygging innenfor dette kreftområdet.

Samarbeidsforum er viktig, både for å kunne lære og dra nytte av hverandres arbeid i kampen for å eliminere HPV-relatert kreft. Interessen for seminaret var derfor stor og deltakerne var alt fra forskere til helsepersonell og beslutningstakere fra universitet, industri, sykehus, departement og interesseorganisasjoner.

Seminaret startet med en historisk introduksjon fra tidlig 90-tallet fra foregangsmann, lege og professor Matti Lehtinen som i sin tid jobbet for å etablere screening og vaksinasjonsprogram for livmorhalskreft i Norden.

Innenfor HPV-screening fikk man innblikk i nåværende og fremtidige utfordringer og muligheter. Deriblant HPV-hjemmetestprosjektet, hvor utvalgte kvinner som har utfordringer med vanlige livmorhalsprøver kan få mulighet til å gjøre dette hjemme, med selvtest. Det ble også diskutert hvordan man ytterligere kan effektivisere bruken av vaksine, et av våre sterkeste våpen i kampen mot HPV relatert kreft, med antall doser og vaksinedekning.

Innenfor forebygging av HPV som ikke har sammenheng med livmorhalskreft, presenterte Hilary Robbins fra International Agency for Research on Cancer (IARC) bruken av biomarkører for tidlig oppdagelse av HPV-relatert kreft. Philip Castle, direktør i divisjon for kreft forebygging i NCI (USA), avsluttet med å oppsummere mange av de allerede besøkte temaene i et globalt perspektiv.

Forebygging er smart

Temaene under dagen la føringer for den avsluttende paneldebatten, hvor det ble diskutert hvilke tiltak som kan gjøres i fremtiden, hva bør gjøres bedre, hvordan man kan nå WHOs mål, og hva man kan lære av hverandre.

Det kommer tydelig frem at forebygging er den beste og mest effektive kuren mot HPV-relatert kreft, og at forebyggingen også må omfavne sosial ulikhet i et helseperspektiv. Og ikke minst var deltagelse fra et bredt spekter innenfor forskningsmiljøet, nyttig for oppdatert og omforent informasjon og status, for det pågående arbeidet i kampen mot denne kreftformen.