Rekordfinansiering til Kreftregisterets forskning – over 20 millioner kroner til tre banebrytende prosjekter

Tre fremstående forskere ved Kreftregisteret har mottatt imponerende økonomisk støtte på over 20 millioner kroner samlet til sine banebrytende forskningsprosjekter. Midlene, som representerer en betydelig investering i kreftforskningen, vil bli brukt til å utforske vitale områder relatert til brystkreft, urologisk kreft og luftveiskreft.

cancer_cell_banner_1000.png

1) PERMS – PERsontilpasset MammografiScreening: Skreddersydd mammografiscreening for økt risiko

Dr. Solveig Hofvind leder prosjektet PERMS, som har som mål å tilby mer persontilpasset screening for kvinner med økt risiko for brystkreft. Gjennom en studie vil kvinner med ekstremt høy mammografisk tetthet eller falskt positivt screeningresultat bli tilbudt ekstra undersøkelser, med bruk av automatisk bryst-ultralyd (ABUS) eller ekstra mammografi. Prosjektet støttes med 6 973 000 kroner som er samlet inn gjennom Rosa sløyfe-aksjonen.

2) Janus serumbank som en "tidsmaskin": Utforsking av PFAS-eksponering og urologisk kreft

Under ledelse av Dr. Marcin Wojewodzic, vil prosjektet se på sammenhengen mellom nyre- og testikkelkreft og eksponering for PFAS ("Evighetskjemikalier"), dvs. svært tungt nedbrytbare stoffer, nemlig fluorholdige organiske forbindelser). Ved å bruke historiske blodprøver fra Janus serumbank, vil forskerne reise bakover i tiden for å måle PFAS-nivåer og utforske sammenhenger med yrke, bosted, og molekylærbiologiske endringer. Kreftforeningen støtter prosjektet med 6 659 000 kroner.

3) Nikkel, kobolt og kreft i luftveiene: Påvisning av mulig sammenheng og biologiske mekanismer

Prosjektet, ledet av Dr. Tom K. Grimsrud, tar sikte på å belyse sammenhengen mellom eksponering for nikkel og kobolt og risiko for luftveiskreft. Studien vil se på risiko blant arbeidstakere i metallproduksjon, hvor det tidligere har vært en sterk overrisiko av luftveiskreft, og det vil ble egne analyser som ser på risikoen i befolkningsgrupper i områder nær metallindustri. Kreftforeningen støtter prosjektet med 7 853 000 kroner, og forskningen vil bidra til å identifisere risikofaktorer og informere om eventuelle nødvendige forebyggende tiltak.

Disse tre prosjektene representerer en betydelig innsats for å forstå sammenhengen mellom miljøforhold, forebygging og diagnostikk av ulike former for kreft. Støtten de har mottatt understreker viktigheten av å investere i medisinsk forskning for å sikre og forbedre folkehelsen.