Kreftregisteret innlemmes i FHI fra 1. januar 2024

Fra 1. januar blir Kreftregisteret en del av Folkehelseinstituttet (FHI). Det skjer som en følge av organisatoriske endringer i sentral helseforvaltning.
Sist oppdatert:

Folkehelseinstituttet får en rekke nye og endrede oppgaver fra 1. januar. Blant annet skal de nasjonale helseregistrene samles i instituttet, og i den forbindelse blir Kreftregisteret flyttet fra Oslo universitetssykehus til FHI.

Se Omorganisering av helseforvaltningen: Endringer i helselovgivningen (regjeringen.no).

Kreftregisteret blir organisert som et eget område i FHI. Kreftregisteret vil hete det samme og fortsette å eksistere som den organisasjonen det er i dag, også etter nyttår. Til tross for den organisatoriske endringen vil merkevaren Kreftregisteret bestå.

- Dette blir spennende og gir oss en rekke nye muligheter i å effektivisere måten helseregistre samhandler på. Samtidig blir det viktig å beholde den nære kontakten vi har med det kliniske miljøet, både for kvalitetsregistrene, screeningprogrammene og forskningen, sier direktøren ved Kreftregisteret, Giske Ursin.

Helseregistre samles i FHI

Endringene får direkte følger for Kreftregisteret, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk. Målet til regjeringen er å få mer avklarte roller og fordeling av ansvar mellom de ulike etatene. Helsedirektoratet skal for eksempel rendyrkes som en «myndighetsetat», mens FHI skal være en ren «kunnskapsetat».

I tillegg til at Kreftregisteret blir en del av FHI, blir også en rekke andre helseregistre samlet i instituttet. Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og Egg- og sæddonorregisteret (inkludert Mor- og donorkoderegisteret) overføres fra Helsedirektoratet til FHI. Også forløperen til Kommunalt pasient- og brukerregister, IPLOS, overføres.

Helsedataavdelingen og Helsedataservice overføres fra Direktoratet for e-helse. Helsedataservice er en nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av helsedata fra norske helseregistre. Også nettstedet helsedata.no blir overført til FHI.

– Vi har stor tro på å samle og styrke arbeidet med helseregistrene slik det nå blir gjort. Målet er både å gjøre det lettere å samarbeide på tvers, og ikke minst å bli bedre på å dele helsedata med resten av samfunnet på en god måte, sier konstituert direktør i FHI, Gunn Peggy Knudsen.

Les mer om endringene i helseforvaltningen her.

Informasjon og nettsteder

FHI presiserer at det er et mål at brukere av data og informasjon på nett fortsatt enkelt skal finne frem, uavhengig av omorganiseringen.

– Informasjon vil fra 1. januar i hovedsak være der den har vært før både når det gjelder registre, statistikk og publikasjoner. Vi vil informere på relevante nettsider når vi gjør endringer og flytter innhold utover i 2024, slik at det skal være enkelt for brukerne å finne frem til det de er ute etter. Det viktige arbeidet Kreftregisteret gjør innen forskning, registervirksomhet og screeningprogrammer vil fortsette som før og informasjon vil fortsatt være tilgjengelig på kreftregisteret.no, sier Knudsen.

-Kreftregisterets samling av fagkompetanse og sterke faglige posisjon vil fortsatt være gjeldende, og vi skal fortsette å jobbe for at registeret opprettholder sin høye relevans og kvalitet, sier Ursin.