Kreftregisteret bekymret over foreslått omorganisering

Den foreslåtte flyttingen av Kreftregisteret skaper uro. Bekymringen er at flyttingen kan få utilsiktede konsekvenser for kreftområdet. Kreftregisteret ber nå om en utredning før en endelig beslutning fattes.
Sist oppdatert:

Kreftregisteret er blant etatene som er omfattet av den planlagte omorganiseringen innen helseforvaltningen. Nå foreslås det at Kreftregisteret skal legges inn under Folkehelseinstituttet. Omorganiseringen omfatter også Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens Legemiddelverk.

Kreftregisteret er i dag organisert under de regionale helseforetakene (RHF-ene), i Helse Sør-Øst (HSØ), som en del av Oslo Universitetssykehus (OUS).

Giske Ursin Bredde 350.jpg

– Planene i Revidert Nasjonalbudsjett om at Kreftregisteret skal flyttes ut av RHF-strukturen, og innlemmes i Folkehelseinstituttet kom svært overraskende på oss. Vi har ikke vært involvert i denne prosessen, eller fått mulighet til å gi innspill, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin.

Viktige aspekter ikke tilstrekkelig vurdert

Etter at nyheten om den planlagte sammenslåingen kom 11. mai har Kreftregisteret fått lese rapporten fra utvalget som har vurdert den sentrale helseforvaltningen. Rapporten ligger til grunn for den politiske beslutningen som kommer når revidert nasjonalbudsjett vedtas.

– Vi mener at vesentlige aspekter ved dagens integrering mellom Kreftregisteret og spesialisthelsetjenesten ikke er beskrevet i rapporten, og at konsekvensene med en flytting ikke er tilstrekkelig utredet, sier Ursin.

Rapporten ligger til grunn for forslagene om revidering av helseforvaltningen i proposisjonen til revidert nasjonalbudsjett.

Fra Proposisjon til Stortinget om Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer
i statsbudsjettet 2023 (s. 164)

"Helseregistrene i Helsedirektoratet, Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF og Helseregisterområdet inklusiv Helsedataservice i Direktoratet for e-helse flyttes til Folkehelseinstituttet og samles med instituttets registre."

Les også sak fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringene:
Endringar i organiseringa av sentral helseforvaltning

Både kvalitetsregistrene på kreftområdet og screeningprogrammene, som Kreftregisteret administrerer, er integrert med spesialisthelsetjenesten i en rekke oppgaver, med hovedregisteret og med forskningen ved institusjonen.

– Vi ser ikke hvordan en flytting av Kreftregisteret skal kunne gi mer strømlinjeformede registre, i form av besparelser eller mer effektiv drift, verken hos oss eller i de andre registrene. Tvert imot er vi bekymret for at smidig kvalitetsarbeid på kreftfeltet skal bli skadelidende dersom vi flyttes ut av RHF-linjen. I tillegg tror vi at en flytting kan forvanske og fordyre pågående og planlagte endringsprosesser i screeningprogrammene, som er så tett integrert med spesialisthelsetjenesten, sier Ursin.

Kreftregisteret har problematisert utfordringene i et brev adressert Helse- og Omsorgsdepartementet. Kreftregisterets styre har vært samlet til et ekstraordinært styremøte om denne saken torsdag 25. mai.

Styret gir sin støtte til innholdet i brevet fra Kreftregisteret, og er også kritisk til prosessen som har foregått i forkant av beslutningen.

– I tiden framover kommer Kreftregisterets integrering med spesialisthelsetjenesten også til å bli ytterligere forsterket, og det bør den organisatoriske tilknytningen understøtte, sier styreleder Kjell Magne Tveit.

– Organiseringen har vært vesentlig for viktige satsinger

Kreftregisteret peker blant annet på at nettopp fordi de er organisert i RHF-strukturen har det vært mulig å både teste ut og implementere endringer i screeningprogrammene for å sikre en trygg innføring.

Også på andre områder har den nåværende organiseringen vært vesentlig. For eksempel i INSPIRE-prosjektet, som startet som et samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og der Kreftregisteret nå rutinemessig får inn viktig informasjon om kreftlegemidler. Disse dataene inngår nå i kvalitetsregistrene, og er informasjon som kan bidra til endringer i praksis i alle helseforetak.

– Noe av det vi får til i dag både innen screening og kvalitetsregistre, får vi til nettopp fordi vi er en del av RHF-strukturen, sier Ursin.

Kreftregisteret har allerede i dag utstrakt samarbeid med både FHI og Helsedirektoratet.

– Vi er ikke i tvil om at medarbeiderne våre vil bli godt ivaretatt dersom vi blir samorganisert med FHI, men vi ser ikke hvordan en flytting skal kunne gagne kreftfeltet. Vi er åpne for å tenke nytt om struktur, men vi mener det er essensielt med en grundig utredning om hvor Kreftregisteret skal organiseres før en slik omfattende endring vedtas. Vi tror det er gode grunner for at Kreftregisteret bør bli i RHF-strukturen, sier Ursin.