Innføring av HPV-test til yngre vil førebygge fleire krefttilfelle

Frå 1. juli 2023 vil alle kvinner som deltek i det nasjonale screeningsprogrammet mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet), altså kvinner mellom 25 og 69 år, bli testa for HPV.
Sist oppdatert:

Det betyr at det er slutt på celleprøver (cytologisk vurdering av livmorhalsprøva) for kvinner i alderen 25-33 år kvart tredje år. Med HPV-test til alle, kan Livmorhalsprogrammet endrast til at kvinnene tek test kvart femte år. Grunnen til at ein kan vente fem år mellom kvar gong ein deltek i screening, er fordi risikoen for å utvikle alvorlege celleforandringar er minimal når ein ikkje påviser HPV.

HPV er årsaka til dei aller fleste tilfelle av livmorhalskreft. 

– Ein HPV-test gjer at kvinner som er HPV-positiv, kan få påvist alvorlege celleforandringar tidlegare. Innføringa kan redusere talet på krefttilfelle i aldersgruppa 25-33 år med opp til 44 tilfelle av dei rundt 50-70 tilfella vi har i denne aldersgruppa per år, seier Trude Andreassen. Ho er leiar i styringsgruppa for dei nasjonale kreft-screeningprogramma i Helsedirektoratet.

Førebygger fleire krefttilfelle

Ein HPV-test er ein meir følsam og sikker metode for å finne HPV-infeksjonar samanlikna med det ein celleprøve-analyse er for å finne celleforandringar.

HPV-testen fangar opp kvinner som treng vidare oppfølging og eventuell behandling tidlegare.  

Hpv-2_nyhetsartikkel_2.jpg

– HPV er eit svært vanleg virus og dei aller fleste som er seksuelt aktive har ein eller fleire  HPV-infeksjonar i løpet av livet. Med HPV-testing vil derfor mange få beskjed om at dei har fått påvist HPV. I dei  aller fleste tilfella vil immunforsvaret til kroppen nedkjempe HPV-infeksjonen og eventuelle celleforandringar. Kvinner som får påvist HPV via screening, vil få tilpassa oppfølging. 

Det er viktig å vere klar over at dei færraste HPV-infeksjonane utviklar seg til livmorhalskreft, og vanligvis tek det 10-15 år før HPV-virus eventuelt utviklar seg til kreft, understrekar Andreassen.

Viktig å oppsøke legen ved symptom 

Livmorhalsprogrammet er eit screeningprogram for kvinner i alderen 25 – 69 år. Med screening er målet å oppdage kvinner som treng oppfølging og behandling.  Det er viktig å vere klar over at ein må oppsøke lege dersom ein får symptom i underlivet, uavhengig av når ein testa seg sist og kva prøvesvaret viste.

Sjølv om HPV-test er meir følsom enn cellprøve, er ikkje testen egna til å utrede kvinner med symptom. Ved symptom, må kvinna gå til gynekologisk utredning.

Symptom som ein må vere obs på kan vere: 

  • blødingar etter samleie
  • vedvarande smerter i underlivet
  • blodig eller illeluktande utflod
  • vedvarande smerter i korsryggen
  • uregelmessige blødingarfra underlivet

Kan nærast utrydde livmorhalskreft 

I Noreg var det omlag 300 livmorhalskreft-tilfelle i 2022.

– Dette talet jobbar vi for å redusere. Målet er å nærast utrydde livmorhalskreft  i løpet av dei neste tiåra, seier Andreassen.

Livmorhalskreft kan bli nedkjempa ved hjelp av blant anna tre effektive tiltak:  

  • HPV-vaksinasjon som blir tilboden alle norske jenter og gutar som del av Barnevaksinasjonsprogrammet. 
  • Deltaking i Livmorhalsprogrammet. 
  • Behandling av oppdaga alvorlege celleforandringar

– Med dei tre tiltaka, saman med god etterleving av tilrådingar, kan vi nærme oss målet om å utrydde livmorhalskreft. Ved å tilby HPV-testing også til dei yngste kvinnene kan ein framskunde dette, avsluttar Trude Andreassen.

I tillegg blir det jobba med fleire andre tiltak som for eksempel auka oppmøte til Livmorhalsprogrammet, HPV heimetesting samt bruk av kunstig intelligens og persontilpassa oppfølging etter deltaking i Livmorhalsprogrammet.