Viktig norsk satsing på presisjonsmedisin

Kreftprosjektet IMPRESS får internasjonal oppmerksomhet etter publikasjon av et innlegg om studien i den anerkjente journalen Nature Medicine.

​Et samlet fagmiljø står bak satsingen, som også har støtte fra helseregionene. Satsingen omfatter både nasjonalt initiativ innen presisjonsdiagnostikk og en stor nasjonal klinisk studie med persontilpasset medisin innen kreftområdet.

Norge, som første land i Europa, legger opp til at det offentlige etablerer og finansierer diagnostikken i InPreD (stort genpanel) for å få pasienter inn i kliniske studier og det offentlige-private samarbeidet.

Kreftregisteret er med som partner i prosjektet, og vil bidra med langtidsoppfølging av pasienter som testes for inklusjon til studien.

Nasjonalt nettverk

Oslo Universitetssykehus (OUS) har initiert satsingen, som har resultert i etableringen av et nasjonalt nettverk for presisjonsdiagnostikk innen kreft (Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, InPreD), en nasjonal klinisk studie, IMPRESS-Norway og et offentlig-privat samarbeid, CONNECT.

IMPRESS-Norway er allerede i gang med å prøve ut presisjonsdiagnostikk koblet med målrettet medisinsk behandling på kreftpasienter. De tre initiativene omfatter betydelig kompetanseoppbygging både på diagnostikk og klinikersiden hvor fagpersoner utveksler erfaring og informasjon for å fremme god og helhetlig innføring av persontilpasset medisin over hele landet.

– IMPRESS-Norway er en banebrytende studie for at kreftpasienter som har genetiske mutasjoner det er mulig å behandle vil få tilgang til spesifikk og skreddersydd medisin. Dette er en viktig satsing for kreftfeltet i Norge, sier Giske Ursin, Direktør i Kreftregisteret.

Norske helsemyndigheter og pasientorganisasjoner støtter arbeidet, og har hittil bidratt med mer enn 200 millioner kroner i støtte. Sykehusene investerer tid og ressurser og i tillegg kommer bidrag fra industripartnerne i IMPRESS, med legemidler, per-pasient kostnader og utprøvende diagnostikk.