Hjernekreft etter stråling i forbindelse med CT-undersøkelser av barn og unge

Kreftregisteret har deltatt i en europeisk studie som undersøker forekomsten av hjernekreft blant barn og unge som har gjennomgått CT-undersøkelser.

Artikkelen er publisert i The Lancet Oncology, og viser en signifikant sammenheng mellom økende stråledose og risiko for hjernekreft og understreker betydningen av at CT-undersøkelser skal gjøres på god medisinsk indikasjon og gjennomføres slik at strålingen reduseres i så stor grad som mulig.

CT-undersøkelser gir uvurderlig, av og til livreddende, diagnostisk informasjon. Samtidig er pasientene utsatt for mye høyere stråledoser enn ved røntgenundersøkelser eller andre radiologiske prosedyrer.

Store mengder data

Data fra til sammen 658 752 barn og unge som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser er analysert. Analysene viste at for hvert 10,000 barn som hadde hatt en CT-undersøkelse av hodet, vil man forvente ett strålingsrelatert tilfelle av hjernekreft i løpet av 5-15 års oppfølging.

Studien er en del av den europeiske EPI-CT kohortstudien, som er koordinert av IARC, og så langt den største internasjonale studien av kreftrisiko blant barn og unge som har gjennomgått CT-undersøkelser. Totalt er omtrent en million barn fra 276 sykehus i ni europeiske land inkludert.

Individuelle stråledoser ble rekonstruert ved å bruke historiske maskinparameter og et stort utvalg av CT-bilder. Informasjon om de enkelte deltakerne ble koblet til informasjon fra kreftregistre i de deltakende landene. Resultatene viste en statistisk signifikant lineær dose-respons i sammenheng med hjernekreft. Excess relative risk (ERR) per 100 milligray stråledose til hjernen var 1.27 (95% konfidensintervall 0.51, 2.69).

Det er en utfordring å analysere og fortolke kreftrisiko relatert til CT-undersøkelser blant barn fordi (a) randomiserte data ikke er tilgjengelige, (b) kreft blant barn er sjeldent og det kreves derfor veldig store studier, og (c) den medisinske årsaken til at CT-undersøkelsen ble gjennomført kan i seg selv påvirke risikoen. En rekke sensitivitetsanalyser ble gjennomført, og man konkluderte med at det ikke er sannsynlig at de observerte sammenhengene kunne forklares av slike forhold.

Risikoen som ble observert i studien er liten. På befolkningsnivå er resultatene likevel viktige, fordi det hvert år er svært mange barn og unge som gjennomgår CT-undersøkelser av hodet. Resultatene understreker nødvendigheten av godt strålevern i medisinsk praksis for å sikre at denne verdifulle diagnostiske prosedyren benyttes så hensiktsmessig som mulig.

Studien finnes her