Hjemmetest for kvinner som ikke har screenet seg for livmorhalskreft

Forskerne bak en ny studie ser at hjemmetest kan ha positiv effekt.
Sist oppdatert:

Livmorhalskreft er forårsaket av HPV. Deltagelse i livmorhalsscreeningen forebygger krefttilfeller og dødelighet av sykdommen.

Screening utføres ved celleprøve hvert tredje år eller HPV-test hvert femte år, og utføres ved gynekologisk undersøkelse i all hovedsak hos lege/fastlege.

Hensikten er å avdekke forstadier til kreft som kan behandles før det utvikles til kreft.

Kvinner som som ikke sjekker seg har en økt risiko for livmorhalskreft.  

For lav deltakelse 

Omtrent 17 % av norske kvinner mellom 35 og 69 år har ikke deltatt i screening de siste ti årene. Årsaker til manglende deltagelse kan være redsel for smerte, flauhet, tidligere negative opplevelser, eller at kvinnene utsetter screeningen.    

Formålet med studien var å undersøke om hjemmetest, en test som kvinnene utfører selv, kunne gi økt deltagelse blant de som velger å ikke sjekke seg. 6 000 kvinner, fra fire fylker i Norge, som ikke har deltatt i screening de siste ti år deltok i studien. De ble randomisert i tre grupper:  

  • Gruppe 1 mottok et standard påminnelsesbrev om å ta livmorhalsprøve hos lege  
  • Gruppe 2 mottok et tilbud om å bestille hjemmetest  
  • Gruppe 3 mottok uoppfordret, direkte tilsendt hjemmetest    

Resultatene viste at deltagelse i screening økte mest for de som mottok uoppfordret, direkte tilsendt hjemmetest, men den økte også for de andre to gruppene.  

5 % av kvinnene i gruppe 1 som mottok en påminnelse om å ta livmorhalsprøve fulgte anbefalingen og tok prøven hos lege.

I gruppe 2 deltok 17 % av kvinnene i screening, av disse tok 4 % prøven hos lege og 13 % tok HPV-hjemmetest.

I gruppe 3 deltok 27 % av kvinnene i screening, av disse var det 4 % som tok livmorhalsprøven hos lege og 23 % av kvinnene tok HPV-hjemmetest.  

Viktig å møte til oppfølgingsprøve 

Kvinner med positiv HPV-prøve fikk time til oppfølgingsprøve hos lege eller gynekolog. Omtrent 92 % av kvinnene tok oppfølgingsprøve hos lege. For at hjemmetesting skal bidra til å forbedre forebygging av livmorhalskreft er det svært viktig at kvinner møter til oppfølging.  

I studien hadde 11 % av kvinnene positiv HPV-prøve. I screeningprogrammet ellers har 5.6 % av kvinnene positiv HPV-prøve. Videre fikk 3.5 % av kvinnene som deltok i screening i studien påvist celleforandringer.

Blant kvinner som deltar i vanlig screening har 1.2 % av kvinnene celleforandringer. Dette viser at kvinnene som ikke har tatt livmorhalsprøve på 10 år eller mer har større risiko for å utvikle livmorhalskreft.

Å øke deltakelsen i screening blant denne gruppen vil ha en viktig forebyggende effekt. Gjennomsnittsalder for studiedeltagerne var 54 år. 

Studien viser at hjemmetest økte deltagelse i screening sammenlignet med påminnelse om livmorhalsprøve hos lege.

Men, en del av kvinnene som hadde mulighet til hjemmetest valgte å gå til lege for screening. En bør derfor opprettholde muligheten for screening hos lege i tillegg til mulighet for hjemmetest.