Krefttall for 2021 publisert

Nær 37 000 nye krefttilfeller i 2021
Sist oppdatert:

Kreftregisteret i Norge har fått inn rapporter om 36.998 nye krefttilfeller for 2021. Dette er 1483 (4.2%) flere krefttilfeller enn i 2020. Dette er en større økning enn det vi har hatt de siste årene.

– Økningen vi ser fra 2020 til 2021 kan dels forklares med at tallene for 2020 var lavere enn forventet. 2020 var et spesielt år hvor smittevernstiltakene affiserte kreftdiagnostikken, sier direktør ved Kreftregisteret Giske Ursin.

Det var altså et fall i de aldersjusterte ratene fra 2019 til 2020, men nå har raten gått opp igjen for flere kreftformer deriblant bryst-, eggstokk-, og lungekreft blant kvinner, og for melanom blant menn. Eggstokk- og lungekreft er kreftformer med dårlig prognose, og det er derfor viktig å oppdage dem tidlig slik at kreftsvulsten kan opereres bort. For brystkreft var økningen fra 2020 til 2021 på hele 15 %, det vil si 567 tilfeller.

– Det er viktig å huske på at vi hadde en merkbar nedgang i antall brystkrefttilfeller fra 2019 til 2020 som følge av at Mammografiprogrammet ble stengt ned som et ledd i nasjonale smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19, sier Ursin.

De vanligste kreftformene

Hvis vi kaster ett blikk på utviklingen mellom 2017-2021 ser vi at det er prostatakreft for menn, og brystkreft for kvinner som er de kreftformene som har flest nye tilfeller. Totalt sett er det prostatakreft, tarmkreft, brystkreft og lungekreft som står for nesten halvparten av alle nye krefttilfeller i Norge de siste årene.


Kreftform  Antall i 2019*  Antall i 2020* Antall i 2021  Endring i antall fra 2020 til 2021 
Prostata  4877  5030  5188  +158 
Tykk- og endetarm (totalt)  4295  4494  4550  +56 
Bryst (kvinner)  3726  3424  3991  +567 
Lunge (totalt)  3320  3331  3499  +168 
Melanom (totalt)  2330  2338  2443  +105 

*Antallet publisert i Cancer in Norway året etter.   


Geografiske forskjeller – lansering av kreftkart 

Rogaland er fremdeles det fylket med høyest aldersjusterte kreftrater, mens de laveste ratene er i Møre og Romsdal og Innlandet. I år lanserer Kreftregisterets statistikkbank en ny kartfunksjon hvor man kan se kreftforekomsten helt ned på kommunenivå. Slike visuelle fremstillinger kan gi innsikt i geografiske forskjeller i kreftforekomsten i Norge. Samtidig må kartene tolkes med forsiktighet, og det er viktig å være klar over at noen forskjeller kan skyldes tilfeldigheter og små tall.

Flere overlever kreft nå enn for ti år siden 

På overlevelse så har andelen økt med en tredjedel (100 000 tilfeller), siden 2010. Bakgrunnen for disse tallene er sammensatt, og skyldes dels at kreften oppdages tidligere hvor den kan behandles mer effektivt, og dels ny og bedre behandling med persontilpasset medisin.  

Les mer om medikamentell kreftbehandling i INSPIRE-rapportene om lungekreft og brystkreft.  

Utviklingen over tid – stabile rater, men flere tilfeller 

For all kreft samlet sett har ratene de siste ti årene vært stabile, og man ser til og med en svak nedgang blant menn. Likevel har antallet nye krefttilfeller per år økt markant i samme periode. I 2012 var det 30 000 personer som fikk en ny kreftdiagnose, mens det i 2021 er nesten 7000 flere, dvs. over 20% nye tilfeller. Dette er en økt belastning for alle som diagnostiserer og behandler kreft. Basert på den demografiske utviklingen vil økningen i antall nydiagnostiserte krefttilfeller fortsette. Samtidig øker overlevelsen, og flere personer lever lengre med sin kreftdiagnose.