Kontakt med råolje gir økt risiko for hudkreft

Hudkontakt med råolje og benzen kan øke risikoen for hudkreft. Det viser en ny studie som Kreftregisteret har gjort blant ansatte i oljebransjen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret har undersøkt forekomsten av hudkreft blant 25 000 oljearbeidere som var ansatt i Nordsjøen mellom 1965 og 1998.

Risikoen for hudkreft øker med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje i arbeidet, viser Kreftregisterets nye undersøkelse.

– Dette funnet gjelder fra albuen og ned, sier postdoktor Jo S Stenehjem ved Kreftregisterets forskningsavdeling.

Han har doktorgrad på kreft blant nordsjøarbeidere.

– For resten av kroppen er overdreven soling og solforbrenning – både utendørs og i solarium – den viktigste årsaksfaktoren, både for oljearbeidere og for befolkningen for øvrig. I våre analyser ble det tatt høyde for effekten av solforbrenning, og vi fant at oljearbeidere som var eksponert for råolje og benzen i 10 år eller mer, hadde 7 ganger så høy risiko for hudkreft på hender og underarmer sammenlignet med dem som aldri var eksponert, sier Stenehjem.

Hudkreft på armene utgjør om lag 9 prosent av all hudkreft blant menn i den øvrige norske befolkningen, mens andelen kreft på armene var over 13 prosent blant oljearbeiderne i studien til Stenehjem og medarbeidere.

- Totalt sett er det et lavt antall krefttilfeller, men vi snakker om en svært spesifikk del av kroppen. Funnene er så tydelige at vi mener at det er sannsynlig at den økte risikoen skyldes kontakt med råolje som også inneholder benzen, sier Stenehjem.

Ny vurdering av benzen

Denne studien vil antakelig bli vurdert når IARC (WHOs kreftforskningssenter) i oktober skal gjøre en ny vurdering benzen som kreftfremkallende stoff.

- Benzen er kjent for å gi blodkreft, og mistenkt for også å kunne forårsake andre krefttyper, og virkningen kan skje ved lavere nivåer enn det vi tidligere har vært klar over, sier Stenehjem.

Norge ligger i verdenstoppen i forekomst og dødelighet av føflekkreft, og det er anslått at omlag 85 prosent av tilfellene kan tilskrives overdreven soling.

At det i tillegg er en sammenheng mellom tjærestoffer og hudkreft har vært kjent siden 1700-tallet, da det ble oppdaget overhyppighet av hudkreft blant feiere som var i kontakt med sot og andre tjærestoffer.

Det oppsiktsvekkende med den nye studien er at man ser en tilsvarende sammenheng blant oljearbeidere i moderne tid, på tross av strenge krav til bruk av verneutstyr og regulering av eksponeringsnivåer. Det er også nytt at sammenhengen ser ut til å gjelde føflekkreft.

Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftene American Journal of Industrial Medicine og Occupational Medicine .

Kreftfremkallende forbindelser i råolje

Råolje kommer fra planter og dyreorganismer som har vært dekket av sand og slam, og som er blitt omdannet av trykk og varme gjennom millioner av år. Råolje er en blanding av mange kjemiske forbindelser, og noen av dem er kreftfremkallende for mennesker, slik som benzen og visse PAH-forbindelser (polysykliske aromatiske hydrokarboner).

De samme stoffene kan finnes i petroleumsprodukter, og i avgasser fra forbrenning av ved, olje, bensin og tobakk.

Hudkreft består av to hovedgrupper, føflekkreft og annen hudkreft. I 2015 var det vel 1000 norske menn som ble rammet av føflekkreft, og et tilsvarende antall som fikk annen hudkreft. Tallene for kvinner ligger litt lavere enn de gjør for menn.

Økningen i risiko for oljearbeidere som får råolje eller benzen på armene, så ut til å gjelde begge former for hudkreft.

Soling øker også risikoen for begge kreftformer, og det kan være uheldig å kombinere stråling fra sola og kreftfremkallende kjemiske forbindelser, da den ene eksponeringen kan forsterke effekten av den andre.

Publisert 29.08.2017