Flere kvinner får lungekreft før pensjonsalder

For første gang har nå kvinner under 70 år høyere forekomst av lungekreft enn menn i tilsvarende alder.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 14.11.2016

kreftstatistikk

Kurvene for lungekreft blant kvinner og menn har gjennom flere år nærmet seg hverandre, og i enkelte aldersgrupper har kvinner vært stadig mer likestilte med menn.

I 2015 gikk imidlertid hele gruppen med kvinner opp til 69 år for første gang forbi menn i samme aldersgruppe. Det er riktignok svært sjeldent av personer under 50 år rammes av lungekreft, og om man blir det, har det ofte ikke sammenheng med røyking.

Derfor er det aldersgruppen 50 til 69 år som i all hovedsak driver denne utviklingen, siden det her er langt flere tilfeller, og mer røykerelatert lungekreft.

Kurver menn og kvinner under 69 år

- Her ser vi resultatet av at sigarettrøyking har vært like utbredt blant kvinner og menn de siste 20 år. Dette er kvinner i arbeidsfør alder som fortsatt burde ha flere gode år foran seg. Det er derfor trist, både for den enkelte, for familien og for samfunnet. Denne formen for likestilling kunne jeg godt ha unnvært, sier Lars Fjellbirkeland, som har ledet arbeidet med kvalitetsrapporten for lungekreft som ble publisert 13. november 2016.

Resultatene fra den ferske rapporten viser en fortsatt stigning i forekomsten blant kvinner både i aldergruppen 50-69 år og i 70+.

Blant menn er det til sammenligning en stabilisering av forekomsten blant de eldre (70+) og en klar nedgang i aldersgruppen 50-69 år.

Dette har vært en tendens over flere år og fører altså til at det i 2015 for første gang er en større forekomstrate av lungekreft blant kvinner enn blant menn i alderen 50-69 år.

Henger tett sammen med røyking

Utviklingen har vært ventet, basert på trender i yngre aldersgrupper og antallet personer som til enhver tid er røykere.

Forekomsten av lungekreft i befolkningen avhenger av de historiske røykevanene, og forekomsten blant menn indikerer at risikoen for lungekreft i høy grad kan påvirkes av røykeslutt. Også for de som har røyket en stund reduseres risikoen for sykdommen.

Røyke-toppen for kvinner kom et par tiår etter den tilsvarende toppen for menn. Det er derfor også ventet at forekomsten blant kvinner vil fortsette å øke, selv om den for menn har flatet ut og i gruppen 50-69 gått ned.

Fjellbirkeland har en klar melding til kvinner som fortsatt røyker;

- Selv om ikke all lungekreft skyldes tobakksrøyking er det denne årsaksfaktoren det er lettest å gjøre noe med. Vi vet at ved å slutte å røyke minker faren for å utvikle lungekreft betydelig. Dette gjelder uansett hvor lenge og hvor mye man har røykt. Min oppfordring går i dag spesielt til kvinner i 50- og 60-årene: Lær av mennene, stump røyken!

Fortsatt økning i lungekrefttallene

Trenden for forekomst av lungekreft viser altså en stabilisering blant menn og en svak nedgang i yngre aldersgrupper forårsaket av en langsom endring i røykevaner.

Likevel forventer en i tiden fremover at befolkningsveksten og en økende andel eldre vil medføre at det faktiske antallet nye lungekrefttilfeller vil fortsette å stige. 

Hvis vi legger til grunn en tilnærmet lik endring i røykevaner de kommende årene som vi har sett i senere tid, kan vi regne med at det i perioden 2025-2029 kommer til å være gjennomsnittlig 1870 nye lungekrefttilfeller blant menn og 1812 nye tilfeller blant kvinner hvert år.

Det tilsvarer nesten 3700 nye tilfeller av lungekreft årlig, hvorav halvparten av pasientene vil være under 75 år ved diagnosetidspunktet.