Knytter overvekt til enda flere kreftformer

Stadig flere krefttyper viser seg å ha sammenheng med fedme og overvekt. Blant de nye kreftformene på lista finner vi blant annet leverkreft, eggstokkreft og kreft i bukspyttkjertelen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 25.08.2016

Internasjonale forskere har gått igjennom all tilgjengelig vitenskap, og har påvist en sammenheng mellom fedme og enda flere krefttyper enn de man så langt har vært klar over.

Resultatene publiseres i dag i det prestisjetunge tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

En arbeidsgruppe med 21 uavhengige internasjonale eksperter har gått igjennom mer enn 1000 vitenskapelige studier, med alt fra intervensjonsstudier og populasjonsstudier til dyreforsøk.

Denne gjennomgangen kommer på oppdrag fra The International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC er rådgivende organ for Verdens Helseorganisasjon (WHO) i kreftspørsmål.

- Denne omfattende evalueringen minner oss nok en gang på hvor viktig en sunn kroppsvekt er for å forebygge kreft, sier Elisabete Weiderpass, som leder forskningsavdelingen ved Kreftregisteret og som deltok i ekspertgruppen.

Sammenhengen mellom overvekt og kreft

Det er ikke noe nytt at det er en sammenheng mellom en del kreftformer og overvekt.

I den ferske gjennomgangen kunne ekspertene nok en gang bekrefte det IARC også tidligere har funnet bevis for, nemlig at en sunn kroppsvekt reduserer risikoen for tykk- og endetarmskreft, nyrekreft, spiserørskreft, visse typer kreft i livmoren, samt brystkreft for kvinner som har gjennomgått overgangsalderen.

I tillegg har ekspertene nå påvist en sammenheng for åtte nye kreftformer.

Gjennomgangen av den tilgjengelige vitenskapelige litteraturen om temaet, viser at for voksne mennesker finnes det tilstrekkelig bevis for at fravær av overflødig kroppsfett også reduserer risikoen for kreft i følgende organer:

  • Magesekk
  • Lever
  • Galleblære
  • Bukspyttkjertel
  • Eggstokker
  • Skjoldbruskkjertel
  • Hjernehinne
  • Benmarg

Blant disse kreftformene rammes særlig mange i Norge av kreft i bukspyttkjertelen (mer enn 700 hvert år), eggstokkreft (mer enn 400 hvert år) og benmargskreft (nær 400 tilfeller hvert år).

I tillegg peker resultatene fra gjennomgangen mot at det også er en sammenheng mellom overvekt og kreftformer som alvorlig prostatakreft og brystkreft hos menn, men bevisene her er foreløpig ikke sterke nok til at sammenhengen kan slås endelig fast.

Ekspertgruppen gikk også igjennom studier med data om barn, ungdom og unge voksne opp til 25-årsalder, for å undersøke om fedme tidlig i livet kan ses i sammenheng med kreft i voksen alder.

For flere kreftformer, deriblant tarmkreft og leverkreft, var sammenhengen tilsvarende den ekspertene fant hos voksne.

- I et folkehelseperspektiv er denne nye kunnskapen viktig. Igjen ser vi at overvekt og fedme i stor grad påvirker sykdommer og dødelighet. Helsemyndighetene bør søke å unngå overvekt i befolkningen, sier Weiderpass, som støtter opp om WHOs anbefalinger om at myndighetene bør tilrettelegge for en sunn livsstil allerede fra barndommen av.

Et verdensomspennende problem

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at i 2015 var 28 prosent av befolkningen i Norge overvektige. Blant menn var andelen overvektige noe høyere enn blant kvinner – hver tredje norske mann er overvektig, mens én av fire kvinner veier mer enn anbefalt.

Den vanligste måten å måle overvekt på, er med Body Mass Index (BMI), definert som en persons vekt i kilo delt på høyden i meter opphøyd i andre.

For voksne definerer WHO at grensen for overvekt går ved en BMI på 25, mens fedme vil si BMI på mer enn 30. I SSBs norske tall går imidlertid grensen for overvekt på 27.

Anslag fra WHO viser at i 2014 var det 640 millioner overvektige voksne på verdensbasis, en seksdobling siden 1975. 110 millioner barn og unge er overvektige, noe som er en dobling siden 1980.

Også i Norge er andelen overvektige økende.

Totalt er 10,8 prosent av verdens menn overvektige. Det samme gjelder for 14,9 prosent av kvinnene og 5 prosent av alle barn i verden. På verdensbasis er det nå flere overvektige enn underernærte, ifølge WHO.

WHO regner også med at overvekt og fedme forårsaket 4,5 millioner dødsfall i 2013. Med denne nye kunnskapen kommer fedme til å bli relatert til enda flere dødsfall.