140 000 skal tilbys tarmkreftscreening

Fra og med 22. mars vil kvinner og menn mellom 50 og 74 år i Østfold motta en invitasjon til å delta i et pilotprogram for screening mot tarmkreft som på sikt kan redde 300 liv hvert år. Hensikten med screeningprogrammet er å oppdage kreft og forstadier til kreft i tarmen på et så tidlig stadium som mulig, og å finne ut hvilken screeningmetode som egner seg best.

Fra og med 22. mars vil kvinner og menn mellom 50 og 74 år i Østfold motta en invitasjon til å delta i et pilotprogram for screening mot tarmkreft som på sikt kan redde 300 liv hvert år. Hensikten med screeningprogrammet er å oppdage kreft og forstadier til kreft i tarmen på et så tidlig stadium som mulig, og å finne ut hvilken screeningmetode som egner seg best.

 
– Tarmkreftscreening kan på sikt gi veldig gode resultater, sier prosjektleder og professor Geir Hoff i Kreftregisteret. Screeningen kan redde inntil 300 liv hvert år, og for mange kan undersøkelsene forebygge at kreft oppstår.
 
Kreft i tykktarm og endetarm er den hyppigste krefttypen samlet for begge kjønn i Norge og hvert år dør om lag 1 500 nordmenn av disse kreftformene. Det oppdages om lag 3600 nye tilfeller årlig. Internasjonale studier har vist at denne kreftformen er godt egnet for screening og det vil kunne påvirke pasientens prognose gjennom tidlig oppdagelse. 

Nye spesialenheter

Sykehuset Østfold og Bærum sykehus har opprettet egne enheter med egne fagteam spesielt for dette prosjektet for å unngå at sykehusenes kapasitet til ordinære undersøkelser påvirkes.
 
Det finnes flere aktuelle screeningsmetoder for tykk- og endetarmskreft og flere land har innført tilbud om screening til en utvalgt gruppe. Screeningprosjektet som nå igangsettes vil bestå av henholdsvis undersøkelse på blod i avføring og alternativt skopi av tykktarmen. Deltakerne blir trukket ut til en av to metoder.
 
- For oss er det viktig å få fram at dette er et reelt screeningtilbud for de som inviteres til å delta, sier Hoff.
- Vi skal sammenlikne to ulike metoder, men begge metodene er omtrent like godt egnet til å avdekke kreft. Når prosjektet er gjennomført håper vi å få svar på hvilken metode som egner seg best – både fra pasientenes og helsetjenestens ståsted, sier han.
 
Pilotprogrammet er et forprosjekt for et nasjonalt screeningprogram. Programmet skal gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF i Akershus, Buskerud og Østfold og screeningsentre er opprettet ved sykehusene i Moss og Bærum.
 
Kreftregisteret har sekretariatsfunksjonen for prosjektet. Ved Oslo universitetssykehus er det opprettet en ”skopiskole” for opplæring av leger som skal gjennomføre undersøkelsene. Skopiskolen er et samarbeid mellom OUS, Vestre Viken HF og Sykehuset Østfold HF. Dette har positive ringvirkninger for tjenesten for øvrig. Prosjektet vil ikke belaste den ordinære skopikapasiteten i helseforetakene.