Tomosyntese - fremtidens screeningmetode for brystkreft?

I Tomosyntesestudiene i Bergen (To-Be) undersøkes det om tomosyntese – tredimensjonale mammografibilder – er hensiktsmessig som screeningmetode i Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert: 31.12.2021

Bakgrunn

I Mammografiprogrammet tilbys kvinner i aldersgruppen 50-69 år mammografiscreening av brystene annet hvert år.

Digital bryst-tomosyntese er en mammografisk avbildningsteknikk som skiller seg fra standard digital mammografi ved at mammografiapparatet beveger seg i en bue over brystet mens det tas flere bilder. Tomosyntesebildene sendes til en datamaskin, hvor de rekonstrueres til snittbilder som gjør at man får et tredimensjonalt inntrykk av brystet. Ved standard digital mammografi blir det tatt todimensjonale bilder i to vinkler av hvert bryst.

Illustrasjon av tomosyntese (Å. S. Holen, Kreftregisteret).

Det antas at tomosyntese gjør at man i større grad kan skille brystkjertelvevet fra hverandre, og dermed lettere vil kunne differensiere mellom normalt kjertelvev og vev som er suspekt for sykdom.

Studier på bruk av tomosyntese i screening har vist høyere andel brystkreft oppdaget med tomosyntese sammenlignet med standard digital mammografi, mens resultater for andelen kvinner som må kalles tilbake etter screening med tomosyntese har variert. Ingen av studiene har derimot blitt utført som randomiserte kontrollerte studier, gullstandarden innen medisinsk forskning. De fleste studiene har også evaluert resultater av tomosyntese i kombinasjon med standard digital mammografi, noe som øker stråledosen til kvinnene til omtrent det dobbelte. Det er nå mulig å lage syntetiske todimensjonale bilder ut fra tomosyntesebildene, og screeningdeltakerne kan dermed tilbys todimensjonale og tredimensjonale bilder i samme undersøkelse med tilnærmet samme stråledose som ved standard digital mammografi.

Basert på resultater fra såkalte tidligindikatorer for tomosyntese i screening (dvs. etterundersøkelser, deteksjon av brystkreft, svulstkarakteristikk osv.), kan man per i dag ikke slå fast at det er hensiktsmessig å ta i bruk tomosyntese som screeningmetode i Mammografiprogrammet. I tillegg bør flere aspekter undersøkes nærmere, som tiden det tar å tyde screeningmammogrammene, behov for bildelagringsplass, andel intervallkreft og kostnader. Det er også behov for kunnskap om gjentatt bruk av tomosyntese i screening.

Hensikt

Tomosyntesestudiene i Bergen (To-Be) består av to separate studier – To-Be 1 og To-Be 2 – som begge har som målsetting å undersøke om det er hensiktsmessig å ta i bruk tomosyntese som screeningmetode i Mammografiprogrammet.

Begge studiene undersøker ulike tidligindikatorer for screening, inkludert andel tilbakekalte kvinner og brystkrefttilfeller, og histopatologiske svulstkarakteristikker, samt tydetider og kostnader knyttet til bruk av tomosyntese i screening.

Datagrunnlaget er fra Mammografiprogrammets databaser ved Kreftregisteret og innsamlede data fra brystsenteret ved Haukeland universitetssjukehus.

To-Be 1

Studiedesign og gjennomføring

To-Be 1 er en randomisert kontrollert studie på bruk av tomosyntese i Mammografiprogrammet. Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, Kreftregisteret og radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

I To-Be 1 sammenlignes resultater fra screening med tomosyntese (inkludert syntetiske bilder) med resultater fra screening med standard digital mammografi, for å finne styrker og svakheter ved de to teknikkene. Rekrutteringen av kvinner til To-Be 1 startet i januar 2016 og ble avsluttet i desember 2017.

Alle kvinner som møtte til mammografiscreening på screeningenheten Danmarksplass i Bergen i denne perioden ble forespurt om de ønsket å delta i studien. Kvinnene som ga et skriftlig samtykke til deltagelse ble randomisert (tilfeldig valgt) til å screenes med enten tomosyntese eller mammografi (se flytskjema her). Prosjektet har fulgt alle kvinner for intervallkreft og brystkreft i neste screeningrunde, til og med desember 2019, altså i to år etter screeningundersøkelsen.

Resultater

Prosjektet ble avsluttet i mai 2021. To-Be 1 var den første randomiserte kontrollerte studien i verden som sammenlignet tidligindikatorer for tomosyntese og standard digital mammografi. Våre hovedfunn i To-Be 1, som viste ingen signifikant økning i deteksjon av brystkreft, har skapt oppsikt, og studien har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. 

Delstudier

Studie I: Tidligindikatorer ved organisert screening med tomosyntese versus digital mammografi etter ett år. Publisert i European Radiology i mars 2018.

Studie II: Bruk av tomosyntese versus digital mammografi i et organisert screeningprogram for brystkreft – en randomisert kontrollert studie. Publisert i Lancet Oncology i juni 2019.

Studie III: Mammografiske funn oppdaget ved screening med tomosyntese versus digital mammografi. Publisert i European Journal of Radiology i mai 2021.

Studie IV: Bruk av tomosyntese versus digital mammografi på mammografisk tette bryst. Publisert i Radiology i desember 2020.

Studie V: Kostnader ved bruk av tomosyntese versus digital mammografi i et organisert screeningprogram. Publisert i European Journal of Health Economics i november 2019.

Tilleggsstudie: Kompresjonskraft benyttet i To-Be studien. Publisert i Acta Radiologica i juli 2019.

To-Be 2

Studiedesign og gjennomføring

To-Be 2 er en oppfølgende klinisk studie der deltakende kvinner ble tilbudt screening med tomosyntese. Studien er finansiert av Kreftforeningen, Kreftregisteret og radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

I To-Be 2 ønsker vi å undersøke effekter av tomosyntese etter tidligere tomosyntese og etter tidligere standard digital mammografi. Vi sammenligner resultatene med resultater fra To-Be 1. Rekruttering av kvinner startet i januar 2018, med avslutning 15. januar 2020. Som i To-Be 1 skal vi ha to års oppfølging av kvinnene.

Alle kvinner som møtte til mammografiscreening på Danmarksplass i Bergen i denne perioden, og som samtykket til deltagelse i studien, ble screenet med tomosyntese. Kvinnene som ikke samtykket, ble screenet med standard digital mammografi.

Prosjektet er nå i en fase hvor de planlagte delstudiene utføres.

Planlagte delstudier og status

Studie I: Intervallkreft og neste runde screeningoppdaget brystkreft etter screening med tomosyntese versus standard digital mammografi blant kvinner screenet i To-Be 1. Publisert i Radiology i mai i 2021.

Studie II: Oversett og sann intervallkreft og neste runde screeningoppdaget brystkreft etter screening med tomosyntese versus standard digital mammografi blant kvinner screenet i To-Be 1. Under arbeid.

Studie III: Opplevd ubehag og smerte ved screening med tomosyntese. Publisert i Journal of Breast Imaging i januar 2021.

Studie IV: Kostnader ved gjentatt screening med tomosyntese. Sendt inn for publisering.

Tilleggsstudie 1: Kompresjonskraft og -trykk etter tidligindikatorer for kvinner screenet med tomosyntese i To-Be 2. Publisert i European Journal of Radiology i juni 2021.

Tilleggstudie 2: Radiograffaglig bildekvalitet. Publisert i Journal of Medical Screening i mars 2021.

Tilleggstudie 2: Gantryvinkel i forhold til kvinnens høyde. Sendt inn for publisering.

Samarbeidspartnere

To-Be-studiene er et samarbeid mellom Kreftregisteret, radiologisk avdeling ved Haukaland universitetssjukehus og Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

I studiesammenheng kalles et slikt samarbeid mellom institusjoner for et konsortium. Det er opprettet et styre for konsortiet i To-Be-studiene.

Styremedlemmer i konsortiet:

Kreftregisteret stiller med sekretær på møtene. Prosjektleder Solveig Hofvind deltar som observatør.

Faglig nettverk

Fra Haukeland universitetssykehus: Hildegunn Aase, overlege og PhD-stipendiat, Tone Katrine Neraas, overlege, Cecilia Karolina Sandvik, overlege, Cesilie Wentzel Frøland, LIS-lege, Kristian Thorson Søvik, overlege, Ingrid Margrethe Ohm Ulvik, overlege, Kerstin Obst-Gleditsch, overlege, Ewtim Rainer Dabew, overlege, Arleta Frey, overlege, Åsmund Lyngøy, LIS-lege, Signe Hohnsen, LIS-lege, Silje Kathrin G. Viga-Berge, LIS-lege, Silje Flatabø, medisinsk fysiker, Turid Aas, overlege, Berit Hanestad, radiografi, Lars A. Akslen, professor og patolog (CCBIO - Centre for Cancer Biomarkers). Fra Oslo universitetssykehus: Per Skaane, overlege, Siri Helene Bertelsen Brandal overlege. Fra Drammen sykehus: Tone Hovda, overlege og PhD-stipendiat. Fra Ålesund sykehus: Solveig Roth Hoff, overlege. Fra OsloMet – Oslo Metropolitan University: Gunvor Wåde, radiograf og PhD. Fra Kreftregisteret: Kristin Pedersen, medisinsk fysiker, Marthe Larsen, statistiker, Åsne Sørlien Holen, forskningsassistent, Elin W. Bjørnson.

Ressurspersoner

I tillegg til det faglige nettverket, bistår flere internasjonale forskere med rådgivning, analyser og informasjon.