Tomosyntese - fremtidens screeningmetode for brystkreft?

I Tomosyntesestudiene i Bergen (To-Be) undersøkes det om tomosyntese - tredimensjonale mammografibilder - er hensiktsmessig som screeningmetode i Mammografiprogrammet.

Sist oppdatert 5.3.19

Bakgrunn

I Mammografiprogrammet tilbys kvinner i aldersgruppen 50-69 år mammografiscreening av brystene annet hvert år.

Digital bryst-tomosyntese er en mammografisk avbildningsteknikk som skiller seg fra standard digital mammografi ved at mammografiapparatet beveger seg i en bue over brystet mens det tas flere bilder. Standard mammografi er ett bilde fra én vinkel. Tomosyntesebildene sendes til en datamaskin, hvor de rekonstrueres til snittbilder som gjør at man får et tredimensjonalt inntrykk av brystet.

Illustrasjon av tomosyntese (Kreftregisteret).

Det antas at tomosyntese gjør at man i større grad kan skille brystkjertelvevet fra hverandre, og dermed lettere vil kunne identifisere normalt kjertelvev fra vev som er suspekt for sykdom.

Studier av bruk av tomosyntese i screening har vist høyere andel brystkreft oppdaget med tomosyntese sammenlignet med standard digital mammografi, mens resultater for andelen kvinner som må kalles tilbake etter screening har variert. Dog har ingen av studiene blitt utført som randomiserte kontrollerte studier, gullstandarden innen medisinsk forskning. De fleste studiene har også evaluert resultater av tomosyntese i kombinasjon med standard digital mammografi, noe som øker stråledosen til kvinnene til omtrent det dobbelte. Det er nå mulig å lage «syntetiske» todimensjonale bilder ut fra tomosyntesebildene, og kvinnene kan dermed tilbys todimensjonale og tredimensjonale bilder i én undersøkelse med tilnærmet samme stråledose som ved vanlig digital mammografi.

Ut fra resultater fra såkalte tidligindikatorer for tomosyntese i screening (dvs. deteksjon av brystkreft, etterundersøkelser, svulstkarakteristikk osv.), kan man per i dag ikke slå fast at det er hensiktsmessig å ta i bruk tomosyntese som screeningmetode i Mammografiprogrammet. I tillegg bør flere aspekter undersøkes nærmere, som tiden det tar å tyde screeningmammogrammene, behov for bildelagringsplass, intervallkreft og kostnader. Det er også behov for kunnskap om gjentatt bruk av tomosyntese i screening.

Hensikt

Tomosyntesestudiene i Bergen (To-Be) består av to separate studier - To-Be 1 og To-Be 2 - som begge har som målsetting å undersøke om det er hensiktsmessig å ta i bruk tomosyntese som screeningmetode i Mammografiprogrammet.

Begge studiene vil undersøke ulike tidligindikatorer for screening, inkludert tydetider, andel tilbakekalte kvinner og brystkrefttilfeller, og histopatologiske svulstkarakteristikker, samt kostnader knyttet til bruk av tomosyntese i screening.

Datagrunnlaget er fra Mammografiprogrammets databaser ved Kreftregisteret og innsamlede data fra brystsenteret ved Haukeland universitetssjukehus.

To-Be 1

Studiedesign og gjennomføring

To-Be 1 er en randomisert kontrollert studie på bruk av tomosyntese i Mammografiprogrammet. Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, Kreftregisteret og radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

I To-Be 1 vil resultater fra screening med tomosyntese (inkludert syntetiske bilder) sammenlignes med resultater fra screening med standard digital mammografi, for å finne styrker og svakheter ved de to teknikkene. Rekrutteringen av kvinner til To-Be 1 startet i januar 2016 og ble avsluttet i desember 2017. Prosjektet vil følge alle kvinnene for intervallkreft og brystkreft i neste screeningrunde, altså i to år etter screeningundersøkelsen.

Alle kvinner som møtte til mammografiscreening på screeningenheten Danmarksplass i Bergen i denne perioden ble forespurt om de ønsket å delta i studien. Kvinnene som ga et skriftlig samtykke til deltagelse ble randomisert (tilfeldig valgt) til å screenes med enten tomosyntese eller mammografi (se flytskjema her).

Prosjektet er nå i en fase hvor de planlagte delstudiene utføres.

Planlagte delstudier

Studie I: Tidligindikatorer ved organisert screening med tomosyntese versus digital mammografi etter ett år.  Artikkelen publisert i European Radiology i august 2018.

Studie II: Bruk av tomosyntese versus digital mammografi i et organisert screeningprogram for brystkreft – en randomisert kontrollert studie. Under arbeid.

Studie III: Mammografiske funn oppdaget ved screening med tomosyntese versus digital mammografi. Under arbeid.

Studie IV: Bruk av tomosyntese versus digital mammografi på mammografisk tette bryst. Under arbeid.

Studie V: Kostnader ved bruk av tomosyntese versus digital mammografi i et organisert screeningprogram. Under arbeid.

Studie VI: Kompresjonskraft benyttet i To-Be studien. Under arbeid.

Studie VII: Intervallkreft etter screening med tomosyntese versus standard digital mammografi.

Studie III: Oversett og sann intervallkreft etter screening med tomosyntese versus standard digital mammografi.

PhD-prosjekt

Radiolog Hildegunn Siv Aase, overlege ved brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus, er ansatt som doktorgradsstipendiat i To-Be 1. Aase publiserte første artikkel i gradsarbeidet i tidsskriftet European Radiology i 2018, med en publikasjon som presenterte interimanalyser i To-Be 1.

Hovedresultatene var at tydetidene i gjennomsnitt var 30 sekunder lengre ved tomosyntese enn ved mammografi, og færre kvinner ble kalt tilbake til etterundersøkelser i tomosyntese-armen enn i mammografi-armen. Gjennomsnittlig stråledose var ikke signifikant forskjellig mellom de to teknikkene. En nærmere omtale av resultatene finner du på Kreftregisterets nettsider.

Per januar 2019 jobber Aase med studie III: Mammografiske funn oppdaget ved screening med tomosyntese versus standard digital mammografi.

Hovedveileder i PhD-prosjektet er Solveig Hofvind, med biveileder Ingfrid S. Haldorsen, professor, radiolog, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen.

To-Be 2

Studiedesign og gjennomføring

To-Be 2 er kohortstudie hvor alle kvinner blir tilbudt screening med tomosyntese. Studien er finansiert av Kreftforeningen, Kreftregisteret og radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

I To-Be 2 ønsker vi å undersøke effekten av tomosyntese etter tidligere tomosyntese og etter tidligere standard digital mammografi. Vi vil også sammenligne resultatene med resultatene fra To-Be 1. Rekruttering av kvinner startet i januar 2018 og vil pågå ut desember 2019. Som i To-Be 1 vil vi ha to års oppfølging av kvinnene.

Alle kvinner som møter til mammografiscreening på Danmarksplass i Bergen, og som samtykker til deltagelse i studien, screenes med tomosyntese. Kvinner som ikke samtykker screenes med standard digital mammografi.

Planlagte delstudier

Studie I: Tidligindikatorer ved organisert screening med tomosyntese etter tomosyntese, og tomosyntese etter standard digital mammografi.

Studie II: Oversett og sann screeningoppdaget brystkreft etter screening med tomosyntese versus standard digital mammografi.

Studie III: Forventet og opplevd ubehag og smerte ved screening med tomosyntese.

Studie IV: Kostnader ved gjentatt screening med tomosyntese.

Samarbeidspartnere

To-Be-studiene er samarbeid mellom Kreftregisteret, radiologisk avdeling ved Haukaland universitetssjukehus og Instittutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

I studiesammenheng kalles et slikt samarbeid mellom institusjoner for et konsortium. Det er opprettet et styre for konsortiet i To-Be-studiene.

Styremedlemmer i konsortiet:

Kreftregisteret stiller med sekretær på møtene (Åsne Holen, 1.1.2016-31.12.2018, Anders S Danielsen, 1.1.2019-). Prosjektleder Solveig Hofvind deltar som observatør.

Faglig nettverk

Fra Haukeland universitetssykehus: Hildegunn Aase, overlege and PhD-stipendiat, Tone Katrine Neraas, overlege, Cecilia Karolina Sandvik, overlege, Cesilie Wentzel Frøland, LIS-lege, Kristian Thorson Søvik, overlege, Ingrid Margrethe Ohm Ulvik, overlege, Kerstin Obst-Gleditsch, overlege, Ewtim Rainer Dabew, overlege, Arleta Frey, overlege, Silje Flatabø, medisinsk fysiker, Turid Aas, overlege, Berit Hanestad, radiografi, Andrea Dawn Oldenborg, leder for Brystsentereret, Lars A. Akslen, professor og patolog (CCBIO - Centre for Cancer Biomarkers). Fra Oslo universitetssykehus: Per Skaane, overlege, Siri Helene Bertelsen Brandal overlege. Fra Drammen sykehus: Tone Hovda, overlege og PhD-stipendiat. Fra Ålesund sykehus: Solveig Roth Hoff, overlege. Fra OsloMet – Oslo Metropolitan University: Gunvor Wåde, radiograf og PhD-student. Fra Kreftregisteret: Kristin Pedersen, medisinsk fysiker, Sofie Sebuødegård, statistiker, Åsne Holen, forskningsassisten, Anders Skyrud Danielsen, forskningsassistent.

Ressurspersoner

I tillegg til det faglige nettverket, bistår flere internasjonele forskere med rådgivning, analyser og informasjon.

Publikasjonsliste