For deltakere: Stressmestring etter brystkreft

I forskningsprosjektet Stressmestring etter brystkreft tester vi et digitalt helseverktøy for mestring av stress for kvinner som har hatt brystkreft eller forstadier til brystkreft.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I Norge fikk 3726 kvinner brystkreft i 2019. Å få en alvorlig diagnose som kreft bidrar naturlig nok ofte til stress.

Stress kan være forbundet med bekymring, usikkerhet og vonde tanker og følelser. Vi vet at ulike stressmestringssprogrammer kan bidra til å redusere stress. Men vi har fremdeles for lite informasjon om hvilke stressmestringsprogrammer som kan fungere best for hver enkelt.

I denne studien tester vi derfor bruk av to ulike stressmestringsprogrammer via appen StressProffen. Begge programmene er utviklet av eksperter innen de relevante fagområdene, og er basert på forskningsbaserte metoder som har vist seg å være effektive når brukt i for eksempel gruppeterapi.

Informasjonfilm til deg som er invitert - få studien forklart på 2 minutter:

Hensikt

De overordnede målene med dette forskningsprosjektet er:

 • Å sammenligne nivået av helserelatert livskvalitet hos norske brystkreftpasienter med den øvrige befolkningen.
 • Å teste to digitale intervensjoner på helserelatert livskvalitet, med mulighet for storskala implementasjon.

Deltakelse i dette forskningsprosjektet erstatter ikke den medisinske behandlingen for kreftsykdommen. Formålet er å undersøke om et app-basert mestringsprogram, i tillegg til vanlig behandling, kan være til hjelp for kvinner med brystkreft.

Hvordan foregår prosjektet?

Som deltaker i forskningsprosjektet blir du tilfeldig fordelt til en av tre grupper. Deltakerne i to av gruppene vil få tilgang til en appen StressProffen med noe ulikt innhold. Deltakerne i den tredje gruppen, kontrollgruppen, vil få tilbud om å bruke appen etter at de har sendt inn siste spørreskjema i prosjektet. 

Vi ønsker å sammenligne de to gruppene som får appen med deltakerne i kontrollgruppen for å kunne måle hvordan de app-baserte programmene virker. Vi ber derfor alle deltakerne besvare spørsmål om livskvalitet ved flere anledninger i løpet av perioden de deltar i prosjektet.

Dersom prosjektet viser at en eller begge intervensjonene har effekt, kan det være aktuelt å tilby appen til fremtidige kreftpasienter.

Hvem inviteres til å delta i dette prosjektet?

Kvinner bosatt i Norge som:

En invitasjon med spørreskjema sendes ut til kvinner som oppfyller inklusjonskriteriene og bruker Helsenorge.no, eller har en digital postkasse. For å delta i prosjektet signerer man samtykket og sender inn spørreskjemaet elektronisk.

Frivillig deltakelse og tilbaketrekking av samtykke

Deltakelse i dette forsknigsprosjektet er frivillig for de inviterte.

Samtykke til deltakelse innhentes ved eSignatur og innsending av det første spørreskjemaet. Deltakerne kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke sitt samtykke tilbake.

Deltakere som trekker seg fra prosjektet, kan kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke få konsekvenser for eventuell videre behandling av pasienten.

Deltakere som ønsker å trekke tilbake sitt samtykke kan gå inn på https://minside.kreftregisteret.no eller ta kontakt med Ine Marie Larsson på telefon 22 45 13 00 eller e-post: stressmestring@kreftregisteret.no. Pass på at du ikke sender sensitive opplysninger som helseopplysninger på e-post.

Personvernombud ved institusjonen er Tor Åsmund Martinsen, e-post toamar@ous-hf.no

Offentliggjøring av resultater

Resultater fra forskningsprosjektet vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter og informasjon om dette legges ut her.

Samarbeidspartnere

Prosjektgruppe

 • Giske Ursin, Ine Marie Larsson, Ylva Gjelsvik, Tanja Nygård, Ingunn Aune, Tor Åge Myklebust, Jan Nygård, Kjersti Østby og Emil Lahlum ved Kreftregisteret. 
 • Elin Børøsund, Lise Solberg Nes, Christine Rygg, Kristin V. Reinertsen, Bjørn Naume, Cecilie E. Kiserud og Ellen Schlichting ved Oslo universitetssykehus.
 • Anders Meland ved Norges idrettshøgskole.
 • Hege Randi Eriksen ved Høgskulen på Vestlandet.
 • Helle Skjerven ved Vestre Viken og Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.
 • Ingvil Mjaaland ved Stavanger universitetssykehus.
 • Barbara Wasson ved Universitet i Bergen.
 • Torkil Berge ved Diakonhjemmet sykehus.
 • Trudie Chalder ved Kings College, London, Storbritannia.
 • Linda E. Carlson ved University of Calgary, Alberta, Canada.
 • Michael H. Antoni ved University of Miami, Florida, USA.
 • Birthe Helene Moen ved Brystkreftforeningen.

Status desember 2020

De første invitasjonene til befolkningsundersøkelse om helse og livskvalitet ble sendt ut i september 2020. Invitasjon til deltakelse i befolkningsundersøkelsen gikk da ut til blant annet kvinner som har fått diagnosen brystkreft eller forstadier til brystkreft fra og med 2020.

Vi tar juleferie fra og med 22.12.2020 og er tilbake 04.01.2021. Henvendelser som mottas på e-post i denne perioden vil bli besvart 04.01.2021. 

Spørsmål og svar

Her kan du lese spørsmål og svar.