Maskinlæring for å assistere radiologer i Mammografiprogrammet

- Et prosjekt som tar sikte på å undersøke fordeler og ulemper ved å integrere et maskinlæringssystem for automatisk tyding av screeningmammogrammer i Mammografiprogrammet.

Bakgrunn

Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud til kvinner i alderen 50 til 69 år om mammografi hvert annet år. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for at færre kvinner skal dø av sykdommen.

Røntgenlegene som jobber i Mammografiprogrammet bruker mye tid på å tyde screeningbilder fra kvinner med normale screeningmammogrammer, det vil si der det ikke vises tegn til brystkreft.

Med nye framskritt innen maskinlæring, er det et potensiale for å forbedre dagens screeningprogram for brystkreft ved å integrere et maskinlæringssystem som automatisk kan tyde screeningmammogrammer. På denne måten kan røntgenlegene potensielt bruke mindre tid på friske kvinner og mer tid på kvinner som blir innkalt til tilleggsundersøkelse og de som har kliniske symptomer på brystkreft, slik som kul eller inndragning, eller i andre områder av helsevesenet.

Hensikt

Formålet med studien er å utforske fordeler og ulemper ved å implementere et maskinlæringssystem for automatisk tyding av screeningmammogrammer i Mammografiprogrammet. Det langsiktige målet er å tilby kvinner som deltar i programmet et forbedret screeningtilbud ved å integrere maskinlæring i tydeprosessen.

Maskinlæringssystemet som skal testes, Transpara, er utviklet av det nederlandske selskapet ScreenPoint Medical B.V. og er FDA-godkjent. Studien er en retrospektiv kohortstudie som vil sammenligne ytelsen til dette maskinlæringssystemet med enkelttyding utført av radiologer i Mammografiprogrammet. Studien består av fem delstudier, som benytter data fra ulike brystsentre i Norge.

Følgende problemstilling vil bli utforsket: «Kan maskinlæringssystemet brukes til å redusere, effektivisere og supplere arbeidet til radiologer forbundet med tyding i Mammografiprogrammet, uten å redusere sensitiviteten eller øke raten av falske positive screeningundersøkelser?»

Datagrunnlag

Vi vil benytte data fra screeningundersøkelser som allerede er gjennomført i Mammografiprogrammet, bestående av mammogrammer (bildedata) og informasjon om radiologiske vurderinger, inkludert eventuelle positive og negative funn i screeningprogrammet (screeningopplysninger). I tillegg vil vi bruke Transpara, som tyder mammogrammene på nytt og gir en automatisk tydescore som indikerer sannsynlighet for kreft.

Prosjektet vil inkludere data fra kvinner som er screenet ved ulike brystsentre i Mammografiprogrammet. Vi vil inkludere bildedata og screeningopplysninger fra alle brystkrefttilfeller og intervallkrefttilfeller, samt fra en kontrollgruppe som hadde negativt screeningresultat. Dette utgjør til sammen om lag 135 000 screeningundersøkelser fra om lag 120 000 kvinner.

Prosjektet vil kun benytte data fra kvinner som ikke har reservert seg mot at opplysninger fra hennes screeningundersøkelse lagres i Kreftregisteret, i henhold til kreftregisterforskriften. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i resultater som publiseres.

Organisering

Kreftregisteret er prosjektleder og ansvarlig for søknader til REK, å samle inn data, bruk og testing av maskinlæringssystemet Transpara og analyser.

ScreenPoint Medical er selskapet som har utviklet Transpara. De vil bistå med installasjon av Transpara, samt opplæring i bruk av systemet.

De brystdiagnostiske sentrene er de regionale spesialistene på diagnostikk og screening av brystkreft. De vil bistå med radiologikompetanse og kunnskap om praktisk screening, samt tilrettelegge for utlevering av bildedata til prosjektet.