Deltakerinformasjon V501

I LTFU V501 studien følges du og de andre deltakerne indirekte gjennom behandling som måtte være registrert om deg i Kreftregisteret, og sammenstilling med andre helseregistre. Vi vil innhente opplysninger om deg tilbake til 2017, dvs. tidspunktet for avslutning av den forrige oppfølgingen. 

Dersom det er tatt vevsprøver (biopsier) fra livmorhalsen din, eller oppdaget andre forandringer som kan relateres til HPV, innhenter vi prøvene fra laboratoriet.

Du trenger ikke foreta deg noe og du vil ikke bli kontaktet i forbindelse med vår innsamling av data og eventuelle biopsier.

Studien medfører ikke ny prøvetaking eller undersøkelser av deg, og det vil heller ikke ha noen konsekvenser for din deltakelse i Livmorhalsprogrammet eller eventuell videre oppfølging og behandling i spesialisthelsetjenesten.

Husk at du fortsatt skal følge Livmorhalsprogrammet og ta livmorhalsprøver ved symptomer selv om du har fått HPV vaksine.

Blodprøver

Deltakelse innebærer at du blir spurt om å gi blodprøve to ganger i løpet av studieperioden. Første runde med blodprøver er i gang, og vil avsluttes høsten 2023. Neste runde med blodprøvetaking planlegges i 2025.

Dersom du har samtykket til deltakelse i studien, skal du ha mottatt tilbud med informasjon om sted og tid, og hvordan blodprøvetakingen gjennomføres.

Dersom du ikke ønsker å gi blodprøve, kan du likevel delta i studien da passiv oppfølging av deg ved bruk av helseregisterdata er svært viktig for å undersøke effekten av vaksinen over lengre tid.

Er du deltaker i prosjektet?

Praktisk informasjon om blodprøvetaking i prosjektet finner du her

Mer informasjon for deg som studiedeltaker:

Din deltakelse i den utvidede oppfølgingsstudien vil være et bidrag til forskning og kunnskap om HPV-vaksine. Som deltaker i den kliniske utprøvingsstudien på HPV-vaksinen Gardasil, var du blant de første i verden som fikk vaksinen. I dag har flere millioner mennesker fått vaksinen. Det er blant dere som fikk vaksinen først, at man tidligst kan få pålitelig kunnskap om vaksinens egenskaper. Dersom du velger å delta i denne oppfølgingsstudien, vil du bidra til å skaffe verdifull kunnskap om vaksinens varighet (effektivitet). Selv om din deltakelse ikke gir noen direkte fordeler for deg, vil resultater fra studien kunne gi kunnskap til befolkningen og samfunnet som helhet, som igjen kan bidra til å forebygge livmorhalskreft og andre HPV-relaterte sykdommer.

Bortsett fra tiden det tar å møte til blodprøvetaking, vil det ikke medføre noen særlige andre praktiske ulemper for deg personlig å delta i denne studien. Det foreligger alltid en viss risiko knyttet til personvernet ved behandling av personopplysninger, og især overføring av personopplysninger til USA og eventuelt til legemiddelmyndigheter i land som ikke har samme grad av beskyttelse som vi har i EØS. Vi har derfor etablert en rekke tekniske og juridiske tiltak for å minimere personvernrisikoen, blant annet pseudonymisering, kryptering og kontrakter.

Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, signerer du på samtykkeerklæringen på siste side, og returnerer den til oss i den ferdigfrankerte konvolutten. Det er også mulig å signere digitalt dersom du ønsker det, ved å skanne QR-koden på den samme siden med kamera på din smarttelefon (krever innlogging via IDporten med bankID) og følge instruksjonene videre.

Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller eventuell medisinsk oppfølging. Det vil da ikke innsamles nye opplysninger om deg, men opplysninger og biologisk materiale som allerede er innsamlet, og overført til USA, eller er inngått i analyser/publisert, vil fremdeles inngå i studien, og oppbevares i henhold til gjeldende regelverk og i samsvar med studieprotokoll.

Dersom du samtykker til deltakelse, vil opplysningene som er innsamlet i de tidligere studiene du har deltatt i (den kliniske hovedstudien og den første oppfølgingsstudien), inngå i denne utvidede oppfølgingsstudien.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og rett til å få korrigert eventuelle feil. Du har også rett til å kreve å få opplyst hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt ved behandling av opplysningene. Videre har du rett til begrensning av behandlingen av opplysninger. Personopplysningsloven § 17 gjør enkelte unntak fra disse rettighetene, i samsvar med personvernforordningen artikkel 89 nr. 1, så langt det vil kreve en uforholdsmessig stor innsats å gi innsyn, eller så langt rettighetene sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at målene med behandlingen av opplysningene nås.

Retten til sletting gjelder ikke for opplysninger som inngår i de tidligere studiene, da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 17 nr. 3 bokstav b.

Du finner mer informasjon om dine rettigheter og personvern og informasjonssikkerhet på Kreftregisterets nettsider: https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/Personvern/ 

Opplysningene om deg og prøver du har gitt vil bli behandlet uten tilknytning til ditt navn, fødselsnummer eller andre direkte identifiserende kjennetegn. Fødselsnummer erstattes med et løpenummer som knytter deg til dine opplysninger gjennom en separat kodeliste lagret på Kreftregisterets sikre servere, adskilt fra helseopplysningene. Opplysningene vi samler inn om deg i denne studien, vil kobles sammen med opplysninger fra den kliniske studien og langtidsoppfølgingen du har deltatt i. Det er kun noen få autoriserte personer ved Kreftregisteret, som er underlagt taushetsplikt, som vil ha tilgang til kodelisten, og som kan gjennomføre koblingen.

All behandling av opplysninger og prøver, inkludert oppbevaring, analyse og forsendelse, vil foregå i pseudonymisert form. Dette betyr at ingen forskere eller prosjektmedarbeidere vil vite hvem du er. Det vil heller ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Pseudonymiserte helseopplysninger om deg vil bli overført til USA for evaluering av vaksinens effekt, og kan deles med legemiddelmyndigheter nasjonalt og internasjonalt for evaluering av vaksinens effekt. I tillegg til pseudonymisering, vil opplysningene som overføres, krypteres. Kreftregisteret har inngått avtale med Merck om felles dataansvar som sikrer deltakernes rettigheter og friheter i samsvar med personvernforordningen (GDPR) art. 26.

Dersom det tas HPV-relaterte biopsier i løpet av studieperioden, samles disse inn fra patologilaboratoriet etter at eventuell behandling har funnet sted. Biopsiene sendes til samarbeidende patologilaboratorier i Norge, Sverige, Danmark og Island for analysering, og returneres deretter til Kreftregisteret, og oppbevares i en godkjent forskningsbiobank tilknyttet prosjektet. Prosjektleder Thea Falkenthal er ansvarshavende for forskningsbiobanken. Eventuelt resterende biopsimateriale returneres til det opprinnelige patologilaboratoriet. HPV-testing av biopsier og måling av antistoffer i blodprøver utføres ved godkjent laboratorium i USA, og eventuelt restmateriale lagres i godkjente forskningsbiobanker tilknyttet Merck. Av kontrollhensyn, vil materialet i studiens forskningsbiobanker oppbevares i inntil to år etter studiens slutt, og vil deretter destrueres.

Prosedyrene for behandling, analyse, oppbevaring og forsendelse av opplysninger og biologisk materiale er de samme som i vaksinestudiene du tidligere har deltatt i. Dette sikrer at alle prøver og data får en grundig og standardisert vurdering gjennom hele studieforløpet. Opplysningene om deg, og prøvene du har gitt, skal kun brukes til studiens formål i henhold til etisk forhåndsgodkjenning fra Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og gjeldende lovgivning. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra REK og andre relevante myndigheter.

Prosjektslutt er 2026. Det følger av forordning for kliniske studier (Clinical Trials Regulation EU No. 536/2014) art. 58 at studiens data skal arkiveres i minst 25 år etter studieslutt. Formålet er å sikre at legemiddelets dokumentasjon kan kontrolleres av myndighetene om nødvendig. Opplysningene vil deretter slettes. Oppbevaring er undergitt streng tilgangsstyring, og kun få personer tilknyttet Merck har tilgang til opplysningene.

Opplysningene som overføres til USA, kan etter krav fra regulatoriske myndigheter som Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA), US Food and Drug Administration (FDA) og eventuelt andre legemiddelmyndigheter i land utenfor Europa og USA, bli delt med dem for gjennomgang av sikkerhet, pålitelighet og effekt av vaksinen.

For at overføring av opplysninger, og analyser av det biologiske materialet skal finne sted, er det nødvendig med et rettslig overføringsgrunnlag. Etter personvernforordningen (GDPR) kan personopplysninger overføres til andre land i EØS samt til land hvor det foreligger en beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå. USA har ikke en slik beslutning fra EU-kommisjonen. I slike tilfeller, kan opplysninger likevel overføres dersom det finnes nødvendige garantier ifølge personvernforordningen artikkel 46.

For overføringer til laboratoriet i USA, har vi konkludert med at EUs standard personvernbestemmelser etter personvernforordningen artikkel 46 nr. 2 bokstav c) kan benyttes. Vi vurderer at det på dette tidspunkt ikke kan gis nødvendige garantier etter nevnte bestemmelse for at overføring av personopplysninger fra Norge til Mercks kliniske studiedatabase i USA kan finne sted, eller for personopplysninger eventuelt deles videre fra Merck med legemiddelmyndigheter i og utenfor USA. Grunnen er blant annet lovkonflikter mellom europeisk og amerikansk rett, som myndighetene arbeider med å løse, men som vil kreve tid. For disse overføringene må vi derfor inntil videre benytte unntaksbestemmelsen i personvernforordningen artikkel 49 nr. 1 annet ledd.

Datatilsynet ble underrettet 24.06.2022 i tråd med vilkårene i unntaksbestemmelsen. Det følger av denne bestemmelsen at Kreftregisteret i tillegg skal underrette studiedeltakerne om overføringene og de tvingende berettigede interesser som begrunner bruk av unntaksbestemmelsen. Disse er beskrevet nærmere nedenfor.

For godkjenning av Mercks første HPV-vaksine (Gardasil-4) krevde FDA at langtidseffekter av vaksinen ble overvåket i Norden. Uten en slik overvåking ville det ikke kunne blitt tilbudt vaksine til unge jenter (etter hvert også gutter). HPV-vaksinestudien er begrunnet i hensynet til folkehelsen og samfunnets berettigede forventninger om økt kunnskap om helse og sykdom. Norge er blant svært få land i verden hvor denne typen studie kan gjennomføres fordi vi har gode helseregistre som kan kobles sammen. Videre kan langtidsoppfølgingsstudien ikke erstattes av andre studier, da ingen andre enn denne studiens deltakere kan bidra med tilsvarende kunnskap om vaksinens effekt og sikkerhet på lengre sikt. At opplysningene overføres, vil både være en fordel for deg som deltaker i studien og for kvinner/menn som senere vil bli tilbudt HPV-vaksine, ettersom økt kunnskap om effekten av HPV-vaksinen er viktig for å bedømme i hvilken grad den forebygger utvikling av HPV-relatert kreftsykdom. Kreftregisteret har derfor grunn til å anta at du og andre som samtykker til å delta i denne studien, også er positive til at personopplysninger overføres og behandles til formålet.

Behandlingen av personopplysninger i studien har rettslig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og 9 nr. 2 bokstav i). Behandlingen er nødvendig for å oppfylle rettslige krav til pålitelighet og sikkerhet og effektivitet som kliniske studier er underlagt. Legemiddelloven, forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, legemiddelforskriften § 15-6a og EØS-avtalen vedlegg II kapittel XIII nr. 18 (forordning (EU) nr. 536/2014) gir supplerende rettsgrunnlag i nasjonal rett for å behandle helseopplysninger til formålet. Øvrig behandling av personopplysninger i studien har rettslig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) og 9 nr. 2 bokstav j), samt personopplysningsloven §§ 8 og 9. Denne behandlingen er nødvendig for vitenskapelige forskningsformål.

Gitt tiltakene som er iverksatt for å sikre personopplysningene, vurderer vi at behandlingen er i tråd med prinsippene og kravene i personvernforordningen. Eventuell utvidelse i bruk av opplysningene og oppbevaringstid kan ikke skje med mindre det foreligger ny godkjenning fra REK og andre relevante myndigheter, og behandlingen er i tråd med personopplysningsregelverket og forenelig med det opprinnelige formålet.