Legemidler og kreft hos kvinner og menn

Legemidler kan påvirke kreftrisiko, for eksempel flere studier har vist at hormonpreparater påvirker risikoen for bryst- og eggstokkreft. Formålet med prosjektet er å studere sammenheng mellom legemiddelbruk og risiko for å utvikle ulike krefttyper, samt prognose etter kreftdiagnose.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Sammendrag

Prosjektet baserer seg på en stor registerkobling mellom Folkeregisteret, Kreftregisteret inkludert kvalitetsregistre og mammografi data med spørreundersøkelser, Legemiddelregisteret, Dødsårsaksregisteret, SSB samt landsdekkende helseundersøkelser for alle kvinner og menn i Norge født mellom 1925 og 1986. Disse blir fulgt opp prospektivt fra etableringen av Reseptregisteret i 2004 og frem til slutten av 2018. En av styrkene til prosjektet er at vi kan studere legemidler på detaljnivå over tid.    

Bakgrunn for studien

Hormonbaserte legemidler har vært en viktig del av prosjektet så langt. Blant annet har sammenhenger med risiko for brystkreft, melanom og tykk- og endetarmskreft blitt studert i en eldre versjon av registerkoblingen. Disse studiene planlegger vi å gjenta i den oppdaterte koblingen, i tillegg til andre kreftformer som for eksempel eggstokkreft. Videre er også andre legemidler som for eksempel anti-hypertensiver, metformin og statiner av interesse samt andre kreftformer som foreksempel lungekreft og endometriekreft.

Mens noen legemidler øker risikoen for kreft, virker andre legemidler både beskyttende på kreftutvikling, og kan også bedre prognosen, for eksempel har det blitt vist at beta-blokkere kan øke brystkreftoverlevelse. At trygge og godt utprøvde legemidler kan bli brukt i sekundærforebygging og behandling av kreft er en spennende tanke. Vi kommer derfor også til se på sammenhenger mellom bruk av forskjellige legemidler og overlevelse etter kreftdiagnose.

 


Informasjon til prosjektdeltagere:

Personer født og bosatt i Norge i perioden 01.01.1925-31.12.1986

I prosjektet «Legemidler og kreft hos kvinner og menn» vil vi i løpet av nærmeste 10 år undersøke om utvalgte reseptbelagte medisiner kan ha sammenheng med enkelte spesifikke kreftformer, og om medisinene vil fremme eller hemme kreft utvikling. I tillegg, for pasienter som har hatt kreft, vil vi undersøke om legemidler kan ha en beskyttende eller motsatt effekt med tanke på tilbakefall, sekundare kreft eller dødsfall.

For å kunne gjennomføre studien, vil vi benytte data for personer født og bosatt i Norge i perioden 01.01.1925 og 31.12.1986, som er registrert i lov- og forskriftsregulerte registre i Norge: Folkeregisteret, SSB, Kreftregisteret (inkludert samtykkebaserte data fra mammografiundersøkelser), Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og befolkningsbaserte helseundersøkelser.

For at data skal kunne overføres mellom registre, kobles sammen, oppbevares og behandles på en trygg måte, slik at personvernet blir overholdt, skal vi innfri kravene til informasjonssikkerhet som følger av personopplysningsloven inkl. GDPR og eksisterende prosedyrer ved Kreftregisteret/OUS/FHI. Forskere vil ikke ha tilgang til direkte identifiserbare opplysninger på noe som helst tidspunkt. Til tross for dette kan det i teorien ikke utelukkes at det kan være mulig å identifisere enkelte indyvider i datamaterialet. For å ytterligere minimere risikoen for bakveisidentifisering har Kreftregisteret utarbeidet rutiner for håndtering av data på en trygg måte. Data befinner seg kun et sted på et passord beskyttet område med loggføring av tilgang. I databehandlingen vil vi benytte kun år og måned i steden for full dato for alle event som fødselsdato, dato for diagnose, innleggelser, behandinger, evt. tilbakefall, dødsfall, osv. Bosted vil oppgis på fylkesnivå. Vi har også begrenset antall personer som skal ha tilgang til data, og dersom andre forskere skal gis tilgang på et senere tidspunkt, må oppnås endringsgodkjenning fra REK, og dispensasjon fra tausketsplikten fra E-helse direktoratet, og hvert av registrene vil bli orientert om endringen.

Forskning på indirekte identifiserbare registerdata innebærer at det ikke kan gis innsyn i opplysninger som benyttes i prosjektet, og vi kan heller ikke slette data fra datafilen fordi det ikke vil være mulig å identifisere noen.

Alle data vi mottar vil ha svært stor betydning for forskning på legemidler og kreft. Dette er et nytt felt i epidemiologi og vi ønsker å bringe ny kunnskap til dette feltet som kommer samfunnet til gode.


Pågående prosjekter

  • Common pharmacologic agents related to inflammation and metabolic status in risk, recurrence and survival of endometrial and ovarian cancers (Ala Jabri Haug, PhD; veileder: Anne Eskild, Kristina Lindemann, Renée Turanski Fortner)
  • Drug repurposing: new options for prevention and treatment of breast cancer (Lukas Löfling, post-doc; veileder: Edoardo Botteri)
  • Drug repurposing: new options for prevention and treatment of colorectal cancer (Sara Nafisi, PhD; veileder: Edoardo Botteri, Marit B. Veierød, Nathalie C. Støer)

Avsluttede prosjekter

  • Antimuscarnic medications and lung cancer survival (Claudia Sanijez, MSc; veileder: Lukas Löfling)
  • Hormone therapy and breast cancer risk (Marta Roman, post-doc; veileder: Solveig Hofvind)

Vitenskapelige publikasjoner fra prosjektet

​Löfling LL, Støer NC, Andreassen BK, Ursin G, Botteri E. Low-dose aspirin, statins, and metformin and survival in patients with breast cancers: a Norwegian population-based cohort study. Breast Cancer Res 2023 Aug 30; 25(1): 101.                                                                                                                DOI 10.1186/s13058-023-01697-2, PubMed 37649039

Nafisi S, Randel KR, Støer NC, Veierød MB, Hoff G, Holme Ø, Schult AL, Botteri E. Association between use of low-dose aspirin and detection of colorectal polyps and cancer in a screening setting. Dig liver dis 2023 Aug; 55(8): 1126-1132.                                                                                                      DOI 10.1016/j.dld.2023.01.156, PubMed 36754644

Sanijez C, Botteri E, Støer NC, Löfling LL. Antimuscarinics and lung cancer survival: a Norwegian population-based cohort study. Lung Cancer 2023 May; 179: 107187.                                             DOI 10.1016/j.lungcan.2023.107187, PubMed 37060880

Löfling L, Støer NC, Nafisi S, Ursin G, Hofvind S, Botteri E. Low-dose aspirin and risk of breast cancer: a Norwegian population-based cohort study of one million women. Eur J Epidemiol 2023 Apr; 38(4): 413-426.                                                                                                                                           DOI 10.1007/s10654-023-00976-8, PubMed 36877278

Chang A, Botteri E, Gillis RD, Löfling L, Le CP, Ziegler AI, Chung NC, Rowe MC, Fabb SA, Hartley BJ, Nowell CJ, Kurozimi S, Gandini S, Munzone E, Montagna E, Eikelis N, Philips SE, Honda C, Masuda K, Katayama A, Oyama T, Cole SW, Lambert GW, Walker AK, Sloan EK. Beta-blockade enhances anthracycline control of metastasis in triple-negative breast cancer. Sci Trans Med 2023 Apr 26; 15(693): eadf1147                                                                                                                      DOI 10.1126/scitranslmed.adf1147 PubMed 37099632

Löfling LL, Støer NC, Sloan EK, Chang A, Gandini S, Ursin G, Botteri E. β-blockers and breast cancer survival by molecular subtypes: a population-based cohort study and meta analysis. Br J Cancer 2022 Oct; 127(6): 1086-1096.                                                                                                             DOI 10.1038/s41416-022-01891-7, PubMed 35725814 

Botteri E, Støer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, de Lange T, Bagnardi V, Ursin G, Weiderpass E. Menopausal hormone therapy and colorectal cancer: a linkage between nationwide registries in Norway. BMJ Open 2017; 7(11): e017639.
DOI 10.1136/bmjopen-2017-017639, PubMed 29146641 

Botteri E, Støer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, Ursin G, Weiderpass E. Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: Do estrogens and progestins have a different role?
Int J Cancer 2017; 141(9): 1763-1770.
DOI 10.1002/ijc.30878, PubMed 28685818

Román M, Graff-Iversen S, Weiderpass E, Vangen S, Sakshaug S, Hofvind S, Ursin G. Postmenopausal Hormone Therapy and Breast Cancer Prognostic Characteristics: A Linkage between Nationwide Registries. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016; 25(11): 1464-1473.
DOI 10.1158/1055-9965.EPI-16-0240, PubMed 27461048 

Román M, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Weiderpass E, Ursin G, Hofvind S. Postmenopausal hormone therapy and the risk of breast cancer in Norway. Int J Cancer 2015; 138 (3); 584-593.
DOI 10.1002/ijc.29810, PubMed 26289549

Relaterte vitenskapelige publikasjoner

Botteri E, Xu Z, Støer NC, Mishra GD. Menopausal hormone therapy and melanoma risk in the Australian longitudinal study on women's health. Maturitas 2022 Jun; 160: 1-3.                                              DOI 10.1016/j.maturitas.2022.01.004, PubMed 35550702

Støer NC, Botteri E, Busund M, Ghiasvand R, Vangen S, Lund E, Weiderpass E, Veierød MB. Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: a population-based cohort study. Br J Dermatol 2021 Dec; 185(6): 1266-1267.                                                                                                                    DOI 10.1111/bjd.20640, PubMed 34254299

Støer NC, Bouche G, Pantziarka P, Sloan EK, Andreassen BK, Botteri E. Use of non-cancer drugs and survival among patients with pancreatic adenocarcinoma: a nationwide registry-based study in Norway. Acta Oncol 2021 Sep; 60(9): 1146-1153.                                                                                      DOI 10.1080/0284186X.2021.1953136, PubMed 34338111

Støer NC, Botteri E, Thoresen GH, Karlstad Ø, Weiderpass E, Friis S, Pottegård A, Andreassen BK. Drug Use and Cancer Risk: A Drug-Wide Association Study (DWAS) in Norway. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2021 Apr; 30(4): 682-689.                                                                                                    DOI 10.1158/1055-9965.EPI-20-1028, PubMed 33144282

Brancher S, Støer NC, Weiderpass E, Damhuis RAM, Johannesen TB, Botteri E, Strand TE. Metformin use and lung cancer survival: a population-based study in Norway. Br J Cancer 2021 Mar; 124(5): 1018-1025.                                                                                                                                         DOI 10.1038/s41416-020-01186-9, PubMed 33262518

Cervenka I, Al Rahmoun M, Mahamat-Saleh Y, Fournier A, Boutron-Ruault MC, Severi G, Caini S, Palli D, Ghiasvand R, Veierod MB, Botteri E, Tjønneland A, Olsen A, Fortner RT, Kaaks R, Schulze MB, Panico S, Trichopoulou A, Dessinioti C, Niforou K, Sieri S, Tumino R, Sacerdote C, Bueno-de-Mesquita B, Sandanger TM et al. Exogenous hormone use and cutaneous melanoma risk in women: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Int J Cancer 2020 Jun 15; 146(12): 3267-3280.
DOI 10.1002/ijc.32674, PubMed 31506954

Botteri E, Støer NC, Weiderpass E, Pukkala E, Ylikorkala O, Lyytinen H. Menopausal Hormone Therapy and Risk of Melanoma: A Nationwide Register-Based Study in Finland. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2019 Nov; 28(11): 1857-1860.                                                                                             DOI 10.1158/1055-9965.EPI-19-0554, PubMed 31455672

Støer NC, Botteri E, Ghiasvand R, Busund M, Vangen S, Lund E, Veierød MB, Weiderpass E. Reproductive factors and risk of melanoma: a population-based cohort study. Br J Dermatol 2019 Aug; 181(2): 282-289.                                                                                                                                           DOI 10.1111/bjd.17771, PubMed 30748007

Botteri E, Støer NC, Weiderpass E, Pukkala E, Ylikorkala O, Lyytinen H. Menopausal Hormone Therapy and Risk of Melanoma: A Nationwide Register-Based Study in Finland. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2019; 28 (11): 1857-1860.
DOI 10.1158/1055-9965.EPI-19-0554, PubMed 31455672

Presentasjoner

Foredrag

Nafisi S. Association between use of low-dose aspirin and detection of colorectal polyps and cancer in screening setting. The 28th Norwegian Conference on Epidemiology. Tromsø (Norway), 26-27 October 2022.

Löfling L. Low-dose aspirin and risk of breast cancer: a Norwegian nationwide population-based study. The 28th Norwegian Conference on Epidemiology. Tromsø (Norway), 26-27 October 2022.

Støer NC. Menopausal hormone therapy and breast cancer risk: a population-based cohort study in Norway. The 28th Norwegian Conference on Epidemiology. Tromsø (Norway), 26-27 October 2022.

Román M, Hofvind S, Vangen S, Graff-Iversen S, Weiderpass E, Sakshaug S, Ursin G. Risk of different breast cancer subtypes by type of menopausal hormone therapy. VII Nordic Conference on Epidemiology and Registry-Based Health Research. Oslo (Norway), 21-23 September 2015. Norwegian Journal of Epidemiology 2015;25(Supplement 1):20

Román M, Ursin G, Graff-Iversen S, Sakshaug S, Vangen S, Hofvind S. Hormone therapy use and the risk of breast cancer in Norway. XXII Norwegian Conference on Epidemiology. Trondheim (Norway), 29-30 October 2014. Norsk Epidemiologi 2014;24(Supplement 1):21

Vangen S, Román M, Hofvind S,  Graff-Iversen S, Weiderpass E, Sakshaug S, Ursin G. Risk of different breast cancer subtypes by type of menopausal hormone therapy. Norsk Gynekologisk Forening Annual meeting 2015. Bergen (Norway), 21-23 October 2015.

Vangen S, Román M, Ursin G, Graff-Iversen S, Sakshaug S, Hofvind S. Hormone therapy use and the risk of breast cancer in Norway. Norsk Gynekologisk Forening Annual meeting 2014. Trondheim (Norway), 23-25 October 2014

Román M. Postmenopausal hormone therapy and the risk of breast cancer. National multidisciplinary conference of the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Lillestrøm (Norway), 19-20 October 2015.

Poster  

Poster: Nafisi S, Støer NC, Veierød MB, Randel KR, Hoff G, Löfling L, Botteri E. Low-dose aspirin and prevention of colorectal cancer: a nationwide registry-based cohort in Norway. ANCR Symposium, Helsinki (Finland), 6-8 September 2023.

Poster: Botteri E, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, de Lange T, Bagnardi V, Ursin G, Weiderpass E. Menopausal hormone therapy and colorectal cancer: a linkage between nationwide registries in Norway", ANCR & NCU Symposium, Stavanger (Norway), 29-31 August 2017. 

Poster: Botteri E, Støer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, Ursin G, Weiderpass E. Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: do estrogens and progestins have a different role?", ANCR & NCU Symposium, Stavanger (Norway), 29-31 August 2017. 

Poster: Botteri E, Støer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, Ursin G, Weiderpass E. Menopausal hormone therapy and risk of cutaneous melanoma: Do estrogens and progestins have a different role?", GAP 2017 conference, MD Anderson Cancer Center, Houston (USA), 9-11 May 2017.

Poster: Román M, Sakshaug S, Vangen S, Graff-Iversen S, Weiderpass E, Ursin G, Hofvind S. Hormone therapy use and the risk of breast cancer. Annual Meeting of the American Association of Cancer Research 2015. Philadelphia, PA (USA), 18-22 April 2015.

Poster: Román M, Hofvind S, Sakshaug S, Ursin G, Graff-Iversen S, Nezvalova-Henriksen K, Sebuødegård S, Weiderpass E, Vangen S. Hormone therapy and risk of breast cancer. 9th European Breast Cancer Conference. Glasgow (UK), 19-21 March 2014. Eur J Cancer 2014: 50 (Suppl 2); S77.

 

I media

Leter etter medisiner med anti-kreft-bivirkninger, Kvinnehelsebloggen, Forskning.no

Hormonbruk i overgangsalderen og brystkreft hva er status i dag? Kvinnehelsebloggen, Forskning.no

 

 

Prosjektgruppen 2014-2018 (Ursin og Hofvind mangler på bilde).