Kreftrisiko blant sykepleiere

Arbeidsmiljøet til sykepleiere innholder både kjente og mistenkte påvirkninger som kan medføre økt risiko for kreft, slik som skiftarbeid, stråling, steriliseringsgasser, infeksjonsfare og nattarbeid. Dette prosjektet undersøker disse sammenhengene nærmere.

Publisert 17.09.2018

Kreftregisteret har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt i mange år forsket på kreftrisiko blant sykepleiere.

Prosjektet startet allerede i 2000, da vi samlet inn informasjon (fødselsdato, utdanning, arbeidssted) om nesten 45 000 norske sykepleiere som var utdannet i perioden 1914-1984.

Bakgrunnen for vår interesse var at internasjonal forskning hadde vist økt risiko for brystkreft i mange studier av sykepleiere i andre land. Det var dessuten kjent at arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene til denne gruppen inneholdt både kjente og mistenkte påvirkninger som kunne medføre økt risiko for kreft, slik som ioniserende stråling, steriliseringsgasser, infeksjonsfare og nattarbeid.

Hva har vi funnet så langt

I den første oppfølgingsstudien vi gjorde fant vi at kreftrisikoen samlet for perioden 1953-2002 var på nivå med befolkningen forøvrig.

Risikoen for kreftsykdommer særlig knyttet til tobakk, alkohol og HPV-infeksjon var imidlertid signifikant lavere blant sykepleiere, mens risikoen for brystkreft, eggstokkreft og malignt melanom (føflekkreft) var økt med 14-15 prosent.

For brystkreft var risikoen mer en doblet for de som hadde jobbet nattevakter i 30 år eller mer, sammenliknet med de som ikke hadde hatt nattarbeid etter studietiden.

Vi fant ikke holdepunkter for at ioniserende stråling påvirket risikoen for kreft.

I neste fase av prosjektet gjennomførte vi intervjuer med sykepleiere som hadde brystkreft og en kontrollgruppe uten sykdommen, og samlet inn detaljerte data om ulike påvirkninger i arbeidet og spesielt om skiftarbeid. Analyse av disse dataene viste blant annet at det å arbeide i skiftplaner med mange påfølgende nattskift gjennom flere år, øker risikoen for brystkreft blant kvinnelige sykepleiere.

Videre har vi funnet at sammenhengen mellom nattarbeid og brystkreftrisiko kan variere noe for ulike typer av brystkreft. Siden nattarbeid involverer endringer i den normale døgnrytmen, har forskningen på dette feltet de senere år også involvert studier av variasjoner i såkalte klokke- eller døgnrytme-gener, og i reseptorer for hormonet melatonin og for kvinnelige steroider.

Analyser av spyttprøver fra deltakerne viste blant annet at spesielle genvarianter kan modifisere risikoen for brystkreft. Disse analysene ble gjennomført på gruppenivå for å forstå mekanismer, og ikke for å kalkulere individuell risiko.

Eksempler på medieomtaler av prosjektet:

Mange nattevakter øker kreftrisikoen (Aftenposten, 03.04.2011)
Mange netter - mer brystkreft (Sykepleien, 14.04.2011)
Doblet kreftrisiko ved langvarig skiftarbeid (forskning.no, 02.07.2013)

Se bunnen av denne siden for en oversikt over publiserte forskningsartikler fra prosjektet.

Hva skjer videre i prosjektet?

Det er fortsatt flere interessante og viktige problemstillinger som vi ønsker å studere, basert på innsamlede data og biologisk materiale. I tillegg ønsker vi å sammenlikne forholdet mellom nattarbeid og brystkreftrisiko blant sykepleiere i Norge med risikoen i andre land, ved bruk av tilsvarende eksponeringsvariable og analysemetoder for genvarianter som i de norske studiene.

Den opprinnelige konsesjonen for å behandle personopplysninger fra dette prosjektet utløper nå. Vi må derfor innhente nye skriftlige samtykker fra deltakerne for å kunne fortsette.

Derfor henvender Statens arbeidsmiljøinstitutt seg nå direkte til alle sykepleierne som våren 2009 ble intervjuet i forbindelse med prosjektet.  Vi er svært takknemlige for hver enkelt som stilte opp til det viktige prosjektet, og håper på positiv respons også videre, slik at vi kan analysere dine data fram til 31.12.2022.

Hva slags data har vi om de som er intervjuet?

Det som er registrert om hver enkelt er for det første svarene fra intervjuet som ble gjort i 2009.

For de sykepleierne som hadde brystkreft er det registrert data om sykdommen, basert på kopling med opplysninger fra Kreftregisteret.

Den tredje typen data som er registrert om deg er genetisk informasjon fra spyttprøvene som ble sendt inn.

Alle analyser foregår på anonymiserte data.

Deltakelse i prosjektet er fortsatt frivillig

Alle deltakere kan trekke seg fra prosjektet når som helst uten å oppgi grunn ved å henvende seg til Statens arbeidsmiljøinstitutt (lenke).

Prosjektgruppe

Forsker Jenny-Anne S. Lie, på telefon 23 19 52 63 eller e-post: jenny.a.s.lie@stami.no

Forskningssjef Shanbeh Zienolddiny, på telefon 23 19 52 84 eller e-post: shan.zienolddiny@stami.no

Overlege Kristina Kjærheim på telefon 22 92 88 77 eller e-post: kristina.kjaerhiem@kreftregisteret.no

Informasjon til deltakerne i prosjektet

Følgende informasjon sendes ut til de som tidligere har deltatt i studien, med spørsmål om videre deltakelse for videre oppfølging og nye analyser;

Personvern

All informasjon som er registrert om deg blir behandlet strengt konfidensielt, og blir kun brukt til å studere sammenhengen mellom yrke og kreft blant sykepleiere i prosjektet.

Forskere får bare tilgang til indirekte identifiserbare data i analysefasen, og vil ikke kunne knytte opplysningene til deg som enkeltperson. Det er kun autorisert personell i prosjektet som har adgang til å finne tilbake til en bestemt person.

Det vil ikke være mulig å identifisere deg når resultater fra studien publiseres.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt ved direktør Pål Molander er databehandlingsansvarlig.

Biobank

Spyttprøvene som ble tatt, og informasjonen utledet av dette materialet, er lagret i en forskningsbiobank ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

De innsamlede spyttprøvene vil være indirekte identifiserbare, dvs at disse er uten navn og fødselsnummer eller andre gjenkjennende opplysninger om deg.

Shanbeh Zienolddiny er ansvarlig for biobanken.

Biobanken planlegges å vare til 31.12.2022. Etter dette vil materiale og opplysninger bli ødelagt etter interne retningslinjer.

Prosjektet har godkjenning fra Datatilsynet, og det er tilrådd av Regional komité for forskningsetikk, (REK sør-øst).

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og av prøver

Som deltaker i studien har du rett til å få innsyn i hvilke typer opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene vi har registrert om deg.

Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger og destruert innsamlede prøver fra deg.

Informasjon om utfallet av studien

Deltakere i prosjektet har rett til å få informasjon om alle resultater i studien.

På denne nettsiden finnes en oversikt over de artikler som er publisert fra dette prosjektet i internasjonale tidsskrifter fram til utgangen av 2017.

Fornyet samtykke

Deltakere i prosjektet må signere et skjema med fornyet samtykke til videre deltakelse, dersom de fortsatt ønsker å bidra til studien.

 

Oversikt over allerede publiserte artikler fra prosjektet "Kreftrisiko blant sykepleiere"

1.    Jenny-Anne S. Lie, PhD, Helge Kjuus, MD, PhD, Aage Haugen, PhD, Shanbeh Zienolddiny, PhD, Richard G. Stevens, PhD, Kristina Kjærheim, MD, PhD:
Night work and breast cancer risk among Norwegian nurses: Assessment by different exposure metrics.
American Journal of Epidemiology 2011;173(11):1272-1279.

2.    Jenny-Anne S. Lie, Helge Kjuus, Shanbeh Zienolddiny, Aage Haugen, and Kristina Kjærheim:
Breast Cancer Among Nurses: Is the Intensity of Night Work Related to Hormone Receptor Status?
Am. J. Epidemiol. 2013 178: 110-117

3.    Shanbeh Zienolddiny, Aage Haugen, Jenny-Anne S. Lie, Helge Kjuus, Kristina Haugen Anmarkrud and Kristina Kjærheim:
Analysis of polymorphisms in the circadian-related genes and breast cancer risk in Norwegian nurses working night shifts.
Breast Cancer Research 2013, 15(4):R53

4.    Johanna Samulin Erdem, Øivind Skare, Marte Petersen-Øverleir, Heidi Ødegaard Notø, Jenny-Anne S. Lie, Edyta Reszka, Beata Pepłońska and Shanbeh Zienolddiny: Mechanisms of Breast Cancer in Shift Workers: DNA Methylation in Five Core Circadian Genes in Nurses Working Night Shifts.
Journal of Cancer. 2017; 8(15): 2876-2884.

5.    Samulin Erdem J, Notø HØ, Skare Ø, Lie JS, Petersen-Øverleir M, Reszka E, Pepłońska B, Zienolddiny S:
Mechanisms of breast cancer risk in shift workers: association of telomere shortening with the duration and intensity of night work.
Cancer Med. 2017 Aug;6(8):1988-1997. doi: 10.1002/cam4.1135. Epub 2017 Jul 14.