Spørreundersøkelse for offshorearbeidere

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Vi takker alle som har tatt seg tid til å besvare spørreskjemaet.
Sist oppdatert:

Våren 2023 har Kreftregisteret sendt ut invitasjoner til en spørreundersøkelse til offshorearbeidere som har reist med helikopter for norske operatørselskap. Invitasjonen har blitt sendt via tjenesten «Nettskjema» eller på SMS fra Oslo universitetssykehus (OUS) og ikke Helsenorge – som benyttes i andre henvendelser fra Kreftregisteret.

Dersom du jobber eller har jobbet offshore, men ikke mottatt invitasjon til spørreundersøkelsen, kan du nå delta ved å trykke på denne lenken.

Lenken tar deg til tjenesten «Nettskjema» som er en spørreskjema-løsning utviklet av Universitetet i Oslo og som tilfredsstiller lovens strengeste krav til personvern. Nettskjema benyttes til forskning av flere institusjoner, deriblant Kreftregisteret. Bank-ID benyttes for innlogging for å sikre din identitet.

Kreftregisteret ønsker å få svar fra så mange offshorearbeidere som mulig, slik at resultatene blir sikre og representative. Svar ønskes fra alle offshorearbeidere som har jobbet på norske oljeplattformer, både kontraktør- og operatøransatte, yrkesaktive og tidligere yrkesaktive og de med lang og kort ansettelse (helt ned til 2 dager). Eneste forutsetning for deltakelse er at du har Bank-ID og 11-sifret fødselsnummer. Dette er nødvendig for signering av samtykket og kobling til helseregistre.

Spørreskjemaet vil inneholde spørsmål om yrkeshistorikk, arbeidsmiljø og livsstilsfaktorer. Det vil ta om lag 25 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Spørreundersøkelsen kan besvares på PC, telefon eller nettbrett. Vi ber om at du fullfører hele spørreundersøkelsen uten opphold.

Tusen takk for ditt bidrag!

 

Personvern, rettigheter og forskningsetiske forhold

Spørreundersøkelsen er vurdert og godkjent av Regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK, prosjekt nr.: 136984). Prosjektgruppen har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i samråd med personvernombudet etter gjeldende GDPR-regelverk.

Spørreundersøkelsen er basert på samtykke, og det er frivillig å delta i undersøkelsen. Deltakerne signerer samtykkeerklæringen elektronisk ved bruk av Bank-ID. Ved å samtykke til deltakelse, samtykker du til at vi kan bruke dine spørreskjemadata til forskning på kreft og senere andre helseutfall blant offshorearbeidere. Senere undersøkelser vil måtte godkjennes av REK og personvernombudet.

Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Dersom du trekker ditt samtykke, vil det ikke forskes videre på opplysningene du har gitt. Du kan også kreve at dine opplysninger i prosjektet slettes. Adgangen til å kreve sletting gjelder ikke dersom opplysningene er anonymisert eller inngår i allerede utførte analyser.

Alle deltakere i spørreundersøkelsen har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg selv, og rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene som er registrert gjennom spørreundersøkelsen. Deltakere har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og til personvernombudet ved Folkehelseinstituttet. Mer informasjon om fremgangsmåten ved klage finner du her. For å ivareta muligheten til kontroll og ettersyn, vil opplysningene om deg bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt.

Opplysningene om den enkelte som samles inn til formålet, er sensitive opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Opplysningene vil bli behandlet i tråd med kravene til informasjonssikkerhet som er nedfelt i lovgivningen, og bare bli gjort tilgjengelig for helserelatert forskning forutsatt at behandlingen har lovlig grunnlag, og nødvendig forhåndsgodkjenning fra REK. Fødselsnummer vil bli lagret adskilt fra forskningsdata. Fødselsnummer lagres kryptert, og erstattes med en nøkkel som kan kobles mot forskningsdata. Det er kun spesielt autoriserte personer med tjenstlig behov som er underlagt taushetsplikt, som har tilgang til identifiserende opplysninger om deg. Etter at innsamlingen og sammenstilling av data har funnet sted, vil koblingsnøkkelen oppbevares utilgjengelig for forskerne, slik at forskerne ikke kan identifisere deg i datasettet.

 

Kontaktinformasjon

Kreftregisteret er en landsdekkende forskningsinstitusjon organisert under Folkehelseinstituttet.

Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon for prosjektet og ansvarlig for behandling av opplysninger i spørreundersøkelsen.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte oss på heliport@kreftregisteret.no


NB: ikke send sensitive opplysninger som diagnoser eller fødselsnummer på e-post.

Dersom du har spørsmål om personvernet i undersøkelsen, kan du også kontakte personvernombudet ved Folkehelseinstituttet: personvernombud@fhi.no