Kohorter for offshorearbeidere

Kreftregisteret har to etablerte kohorter for offshorearbeidere som inneholder informasjon om personer som har arbeidet ved norske oljeplattformer fra 1965 og helt frem til i dag.
Sist oppdatert:

Offshorekohorten

NOPW-kohorten

Kohorten kalles NOPW-kohorten som er en forkortelse på «Norwegian Offshore Petroleum Workers»

Innhenting av data: Via spørreskjema sendt ut til individer man antok hadde jobbet offshore i perioden 1965-1998. Datainnsamling foregikk i perioden 1996-1998.

Antall: ca. 28 000 offshorearbeidere

Periode: 1965 til 1998

Type data: Dataene er selvrapporterte via spørreskjema. Spørsmålene omfatter blant annet yrkeshistorikk, sosioøkonomiske forhold (sivilstatus, utdanning, barn), livsstil (kosthold, tobakk, alkohol, fysisk aktivitet) og arbeidsmiljøfaktorer som eksponering for fiber, støv og kjemikalier.

Tilhørende prosjekter: «Eksponering og risiko for kreft blant norske petroleumsarbeidere i offshore»

 

Detaljert beskrivelse av Offshorekohortens bakgrunn og fremgangsmåte for etableringen av kohorten, finnes i forskningsrapport nr 1, 2001 «Kartlegging av kreftrisiko og årsakspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet - Innsamling av bakgrunnsdata og etablering av kohort». 

 

Heliport-kohorten

Kohorten er basert på helikoptertransport til og fra plattformene og kalles derfor Heliport-kohorten.

Innhenting av data: Fra de 9 inkluderte operatørselskapene vil Kreftregisteret motta en oversikt over alle offshorearbeidere som har vært offshore siden 1980-tallet. I tillegg vil Kreftregisteret gjennomføre en samtykkebasert spørreundersøkese som sendes direkte til offshorearbeiderne. Les mer om innhenting av data her.

Antall: ca. 83 000

Periode: 1980 til 2020

Type data: Persondata (firma, navn, fødselsnummer, telefonnummer, utdanning, stilling, jobbkategori), transport data (stilling, rolle, formål, reisenummer, ut/innreise, og lengde på oppholdet på offshoreinstallasjon, skiftplan, status på oppholdet), og yrkeshistorikk (stillingsnummer, stilling, start og slutt på stilling, om de jobber offshore og har skiftarbeid).

Tilhørende prosjekter: «Kreftrisiko ved benzeneksponering» og «Eksponeringsvurdering og forebygging av død, sykdom og skader blant offshorearbeidere»