Eksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere

Studier har vist en korrelasjon mellom arbeid offshore og noen krefttyper. Dette prosjektet er en fortsettelse av flere tidligere studier fra Kreftregisteret om kreftrisiko blant offshorearbeidere. I denne studien vil vi også gjøre årsaksrettende studier av kvinnelige offshorearbeidere som har vært lite studert før.
Sist oppdatert:

 

Bakgrunn

Den første studien av kreftforekomst blant norske offshorearbeidere ble gjort allerede i 1989. 

Den gangen fikk Kreftregisteret en henvendelse fra daværende Oljeindustriens Landsforening (i dag Offshore Norge) om å kartlegge kreftforekomst og dødelighet blant norske offshorearbeidere.

I perioden 1996–1998 ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant offshorearbeidere og vi har data fra 28 000 personer som jobbet offshore i perioden 1965–1998. Dette utgjør grunnlaget før studien.

Les mer om offshorekohorten her. 

Design og datagrunnlag

Selv om man etter disse studiene vet mer om forekomsten og årsakene til noen kreftformer blant offshorearbeidere, er det fortsatt flere kreftformer og eksponeringer man ikke har studert, spesielt blant kvinnelige offshorearbeidere. I den nye studien vil Kreftregisteret gjøre flere årsaksrettete undersøkelser.

Mer spesifikt vil vi studere risikoen for alle typer kreft blant kvinner (spesielt akutt myelogen leukemi, føflekkreft og brystkreft) og risikoen for kreft i luftveiene og urinveiene blant menn.

Betydningen av eksponeringer i arbeidsmiljøet (kjemisk eksponering, UV og skiftarbeid) vil bli studert ved å sammenlikne personer med ulik grad av eksponering over tid.  

Alle publikasjoner fra Kreftregisterets offshorestudier

Status 

I desember 2017 ble prosjektet bevilget totalt 13,540 mill NOK fra Forskningsrådets program PETROMAKS2.

To PhD-kandidater startet å jobbe på prosjektet i 2019.

 

 

Oslo-delen av prosjektgruppen.