Kjemisk eksponering, nattarbeid og kreftrisiko blant offshorearbeidere

Dette prosjektet undersøke sammenhengen mellom kjemisk eksponering, nattarbeid og kreftrisiko blant norske offshorearbeidere.
Sist oppdatert:

Bakkgrun

De seneste årene har det vært økt oppmerksomhet rundt eksponering av benzen, og helsefarer knyttet opp mot denne type eksponering. Benzen er en flyktig og fargeløs væske som finnes naturlig i råolje, gass og kondensat (produsert vann).

Nyere forskning tyder på at benzen har kreftfremkallende effekt ved lavere verdier enn først antatt. Studier tyder også på at nattskiftarbeid kan øke kreftrisiko. Kreftregisteret har gjennomført og pågående studier som ser på sammenheng mellom benzeneksponering og kreft i hud, bryst, lunge, blære, nyrer og blod- og lymfedannende organer. Disse studiene er utført på offshorearbeidere som var i arbeid mellom 1965 og 1998 ved bruk av Kreftregisterets NOPW-kohort fra 1998. Det mangler derimot studier på offshorearbeidere med yrkeshistorikk etter 1998, og studier på hydrokarboneksponering relatert prostatakreft og tykktarmskreft er ikke utført enda i denne yrkesgruppen.

For å få oppdaterte data på yrkeshistorikk etter 1998, jobber Kreftregisteret nå med etablering av en kohort over offshoreansatte som jobber eller har jobbet offshore siden 2000-tallet. Denne kohorten er basert på helikoptertransport til og fra plattformene og kalles derfor Heliport-kohorten. Du kan lese mer om datainnsamlingen av Heliport-kohorten her. NOPW-kohorten vil kobles sammen med den nye Heliport-kohorten, og deretter kobles til Kreftregisteret for å kunne si noe om kreftrisiko.

For å kunne se på sammenhengen med benzeneksponering, benyttes oppdaterte eksponeringsestimater for benzen ved arbeid på offshoreinstallasjoner. Eksponeringsestimatene er beregnet og utarbeidet av yrkeshygienikere ved Universitetet i Bergen, som har benzeneksponering som sitt ekspertområde. Heliport-kohorten inneholder informasjon om skriftarbeid innhentet gjennom spørreundersøkelser og fra oljeselskapenes registre, som vil brukes for å se på sammenhengen med skiftarbeid.

Forskingsspørsmål

Dette prosjektet har som mål å utføre studier på risiko for prostata og tykktarmskreft, i relasjon til kjemiske eksponeringer, inklusivt benzen, og skiftarbeid. Mer spesifikt ønsker vi å undersøke om:

  • Er det et dose-responsforhold mellom økende antall nattskift og prostata- og tykktarmskreft blant offshorearbeidere?
  • Er det et dose-responsforhold mellom økende hydrokarboneksponering og prostata- og tykktarmskreft blant offshorearbeidere?
  • Påvirker skiftarbeid assosiasjonen mellom benzeneksponering og risiko for tykktarmskreft blant offshorearbeidere?

Referansegruppe

Prosjektet har en aktiv referansegruppe som til enhver tid består av representanter fra både arbeidstaker, arbeidsgiver og tilsynsmyndigheter. Referansegruppen består av representanter fra LO, SAFE, Norsk Industri, Petroleumstilsynet, Norges Rederiforbund og Equinor.