Spørreundersøkelse for offshorearbeidere

Kreftregisteret planlegger en spørreundersøkelse for å kartlegge offshoreansattes arbeidsmiljø og helse til bruk i helseforskning. Vi vil spørre om yrkeshistorikk, arbeidsmiljø og livsstilsfaktorer, slik at vi får best mulig bakgrunnsopplysninger når vi senere skal se på forekomst av kreftsykdom.


Kreftregisteret ønsker å få svar fra så mange norske offshorearbeidere som mulig, slik at resultatene blir mest mulig sikre, troverdige og representative. Alle offshorearbeidere som er bosatt i Norge, kan derfor delta, både kontraktør- og operatøransatte, yrkesaktive og tidligere yrkesaktive.


Spørreundersøkelsen er under utvikling, og mer informasjon om undersøkelsen og hvordan du kan bidra, vil bli lagt ut på denne siden fortløpende.


Personvern, rettigheter og forskningsetiske forhold


Spørreundersøkelsen er vurdert og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK, prosjekt nr.: 136984). Prosjektgruppen har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i samråd med personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).


Spørreundersøkelsen er basert på samtykke, og det er frivillig å delta i undersøkelsen. Deltakerne signerer samtykkeerklæringen elektronisk ved bruk av BankID.


Alle deltakere i spørreundersøkelsen har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg selv, og rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene som er registrert gjennom spørreundersøkelsen. Deltakere har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.


Opplysningene om den enkelte som samles inn til formålet, er sensitive opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Opplysningene vil bli behandlet i tråd med kravene til informasjonssikkerhet som er nedfelt i lovgivningen, og bare bli gjort tilgjengelig for helserelatert forskning forutsatt at behandlingen har lovlig grunnlag, og nødvendig forhåndsgodkjenning fra REK. Fødselsnummer vil bli lagret adskilt fra forskningsdata. Fødselsnummer lagres kryptert, og erstattes med en nøkkel som kan kobles mot forskningsdata. Det er kun spesielt autoriserte personer med tjenstlig behov som er underlagt taushetsplikt, som har tilgang til identifiserende opplysninger om deg. Etter at innsamlingen og sammenstilling av data har funnet sted, vil koblingsnøkkelen oppbevares utilgjengelig for forskerne, slik at forskerne ikke kan identifisere deg i datasettet.


Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Dersom du trekker ditt samtykke, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger. Du kan også kreve at dine opplysninger i prosjektet slettes. Adgangen til å kreve sletting gjelder ikke dersom opplysningene er anonymisert eller inngår i allerede utførte analyser.


Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og til personvernombudet ved OUS-Kreftregisteret. Nærmere informasjon om fremgangsmåten ved klage finner du her. For å ivareta muligheten til kontroll og ettersyn, vil opplysningene om deg bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt. Dette også i tråd med kravet i forhåndsgodkjennelsen fra REK.


Takk for din interesse.


Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus HF v/Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon og ansvarlig for behandling av opplysninger i spørreundersøkelsen.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte oss på heliport@kreftregisteret.no 

NB: ikke send sensitive opplysninger som diagnoser eller fødselsnummer på e-post.

Dersom du har spørsmål om personvernet i undersøkelsen, kan du også kontakte personvernombudet ved Oslo universitetssykehus: personvern@ous-hf.no