Spørreundersøkelse for offshorearbeidere

Våren 2022 vil vi sende ut invitasjoner til offshorearbeidere som har reist med helikopter for norske operatørselskap.

Invitasjon med lenke til elektronisk samtykke og spørreskjema sendes på e-post fra tjenesten Nettskjema eller på SMS fra Oslo universitetssykehus (OUS) og ikke Helsenorge – som benyttes i andre henvendelser fra Kreftregisteret.

Nettskjema er en spørreskjema-løsning utviklet av Universitetet i Oslo og benyttes til forskning av flere institusjoner, deriblant Kreftregisteret. Bank-ID benyttes for innlogging for å sikre din identitet.


Invitasjonene vil bli sendt ut i flere runder. Dersom du ikke har mottatt en invitasjon på mail eller SMS innen slutten av mai, vil du få muligheten til å delta via en link til spørreundersøkelsen, som vil bli tilgjengelig på denne nettsiden.

Kreftregisteret ønsker å få svar fra så mange offshorearbeidere som mulig, slik at resultatene blir sikre og representative. Svar ønskes fra alle offshorearbeidere som har jobbet på norske oljeplattformer, både kontraktør- og operatøransatte, yrkesaktive og tidligere yrkesaktive og de med lang og kort ansettelse. Eneste forutsetning for deltakelse er at du har bank-id og 11-sifret fødselsnummer. Dette er nødvendig for signering av samtykket og kobling til helseregistre.

Spørreskjemaet vil inneholde spørsmål om yrkeshistorikk, arbeidsmiljø og livsstilsfaktorer. Det kan ta opptil 25 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Spørreundersøkelsen kan besvares på pc, telefon eller nettbrett. Vi ber om at du fullfører hele spørreundersøkelsen uten opphold.

Tusen takk for ditt bidrag!

 

Personvern, rettigheter og forskningsetiske forhold

Spørreundersøkelsen er vurdert og godkjent av Regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK, prosjekt nr.: 136984). Prosjektgruppen har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i samråd med personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF etter gjeldende GDPR regelverk.

Spørreundersøkelsen er basert på samtykke, og det er frivillig å delta i undersøkelsen. Deltakerne signerer samtykkeerklæringen elektronisk ved bruk av BankID. Ved å samtykke til deltakelse, samtykker du til at vi kan bruke dine spørreskjemadata til å gjøre forskning på kreft og senere andre helseutfall blant offshorearbeidere. Senere undersøkelser vil måtte godkjennes av REK og personvernombudet.

Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Dersom du trekker ditt samtykke, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger. Du kan også kreve at dine opplysninger i prosjektet slettes. Adgangen til å kreve sletting gjelder ikke dersom opplysningene er anonymisert eller inngår i allerede utførte analyser.

Alle deltakere i spørreundersøkelsen har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg selv, og rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene som er registrert gjennom spørreundersøkelsen. Deltakere har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og til personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF. Mer informasjon om fremgangsmåten ved klage finner du her. For å ivareta muligheten til kontroll og ettersyn, vil opplysningene om deg bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt.

Opplysningene om den enkelte som samles inn til formålet, er sensitive opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Opplysningene vil bli behandlet i tråd med kravene til informasjonssikkerhet som er nedfelt i lovgivningen, og bare bli gjort tilgjengelig for helserelatert forskning forutsatt at behandlingen har lovlig grunnlag, og nødvendig forhåndsgodkjenning fra REK. Fødselsnummer vil bli lagret adskilt fra forskningsdata. Fødselsnummer lagres kryptert, og erstattes med en nøkkel som kan kobles mot forskningsdata. Det er kun spesielt autoriserte personer med tjenstlig behov som er underlagt taushetsplikt, som har tilgang til identifiserende opplysninger om deg. Etter at innsamlingen og sammenstilling av data har funnet sted, vil koblingsnøkkelen oppbevares utilgjengelig for forskerne, slik at forskerne ikke kan identifisere deg i datasettet.

 

Kontaktinformasjon

Kreftregisteret er en landsdekkende forskningsinstitusjon organisert under Oslo universitetssykehus HF.

Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon for prosjektet og ansvarlig for behandling av opplysninger i spørreundersøkelsen.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte oss på heliport@kreftregisteret.no eller ringe oss på +47 902 46 875 (mandag-fredag kl. 09-11.30 og 12.30-14).

NB: ikke send sensitive opplysninger som diagnoser eller fødselsnummer på e-post.

Dersom du har spørsmål om personvernet i undersøkelsen, kan du også kontakte personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF: personvern@ous-hf.no