Kartlegging av arbeidsmiljø og helse blant offshorearbeidere 2021

En av Kreftregisterets kjerneoppgaver er forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker for å fremme og utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper.

Som ledd i denne oppgaven, har Kreftregisteret innledet et samarbeid med ni av de største oljeselskapene i Norge for å skaffe oversikt over alle som har arbeidet offshore siden 1980. Hensikten er å studere sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse blant offshorearbeidere, både historisk og spesielt i nyere tid.

Kartleggingen skjer i to deler:

Del 1: Tilgjengeliggjøring av data om offshorearbeidere fra oljeselskapenes registre

Del 2: Spørreundersøkelse rettet mot offshorearbeidere direkte.


Personvern og etiske tillatelser

Kartleggingen og forskningsformålet er forhåndsgodkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK, prosjekt nr.: 136984). Det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i samråd med personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF. Nærmere informasjon om personvern og rettigheter, roller og ansvar samt forskningsetisk for de enkelte deler finner du på linkene under.


Mer om registerdelen (Del 1) finner du her.

Spørreundersøkelsen (Del 2) er under utvikling, og mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig fortløpende her.