Bakgrunn og formål

Det er kjent at noen av de kjemiske forbindelsene i råolje og gass kan være kreftfremkallende. Kreftregisteret har flere pågående forskningsprosjekt som studerer forekomst og kreftrisiko blant offshorearbeidere.

Etter at det norske «oljeeventyret» skjøt fart utover 1970 og 80-tallet mottok Kreftregisteret i 1989 en henvendelse fra daværende Oljeindustriens Landsforening (i dag Norsk Olje & Gass) angående muligheten for å kartlegge kreftforekomst og dødelighet blant offshorearbeidere. I etterkant av denne forespørselen ble det i perioden 1996- 1998 utført en større spørreundersøkelse blant 28 000 personer som jobbet offshore i perioden 1965-1998. Data fra undersøkelsen utgjør «Offshorekohorten», og det er utført flere studier på dette datamaterialet.

Fokuset på arbeidsmiljøet og potensielle helsefarer i oljenæringen har heller ikke avtatt de siste tiårene, og gjennom blant annet stortingsmeldinger har regjerningen uttalt at Norge skal være verdensledende på HMS i petroleumsvirksomhetene. Med en næring i stadig utvikling, og stort fokus på HMS, har det vært behov for å utføre kreft og eksponeringsstudier også på nyere data etter 1998. I 2019 startet derfor Kreftregisteret med bred støtte fra industrien, fagforeninger og tilsynsmyndigheter, planleggingen av et nytt prosjekt. Denne gangen ønsker man å benytte data fra helikoptertransport til og fra offshoreinstallasjoner, for å identifisere individer som har vært offshore fra 1980 tallet og frem til i dag. Denne kohorten har fått navnet «Heliport-kohorten».  Heliport-kohorten vil være en unik database ved at den gir en oppdatert og tilnærmet komplett oversikt over arbeidstakergruppen på offshoreinstallasjoner – og derav et monitoreringsverktøy av høy kvalitet for videre studier av blant annet kreftrisiko ved benzeneksponering.

Klikk her for større bilde og lenker

Funn

  • Langvarig roterende skiftarbeid kan øke risikoen for aggressiv prostatakreft. Les mer
  • Forhøyet risiko for enkelte kreftformer blant offshorearbeidere sammenlignet med den øvrige norske befolkningen.
  • Risikoen for enkelte typer lymfe- og blodkreft (akutt myelogen leukemi, multippelt myelom og kronisk lymfatisk leukemi) ser ut til å øke i takt med økende benzeneksponering.  
  • Risikoen for hudkreft ser ut til å øke med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje. Les mer.

Alle publikasjoner fra Kreftregisterets offshore studier