Kreftrisiko ved benzeneksponering

Denne studien er en del av Kreftregisteret sitt arbeide for å kartlegge Kreftrisiko blant petroleumsarbeidere . Prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom benzeneksponering ved offshorearbeid og risikoen for kreftutvikling.
Sist oppdatert: 11.02.2021

Bakgrunn og formål

De senere årene har det vært økt oppmerksomhet rundt eksponering av benzen, og helsefarer knyttet opp mot denne type eksponering. Benzen er en flyktig og fargeløs væske som finnes naturlig i råolje, gass og kondensat (produsert vann).

Nyere forskning tyder på at benzen har kreftfremkallende effekt ved lavere verdier enn først antatt. Det er også gjort funn som kan tyde på at benzeneksponering kan knyttes til flere typer kreft i blod- og lymfedannende organer. Disse studiene er utført på offshorearbeidere som var i arbeid mellom 1965 og 1998. Det mangler derimot studier med yrkeshistorikk etter 1998

I dette prosjektet vil vi derfor undersøke kreftrisikoen ved benzeneksponering blant offshorearbeidere med utgangspunkt i data fra Heliport-kohorten. Dette gjør vi ved å koble Heliport-kohorten med data fra Kreftregisteret (type kreft og diagnoseår), i tillegg til data fra Offshorekohorten (yrkeshistorikk, sosioøkonomiske forhold (sivilstatus, utdanning, barn), livsstil (kosthold, tobakk, alkohol, fysisk aktivitet), arbeidsmiljø (eksponering for fiber, støv og kjemikalier)).

For å kunne se på benzeneksponering, benyttes oppdaterte eksponeringsestimater for benzen ved arbeid på offshoreinstallasjoner. Eksponeringsestimatene er beregnet og utarbeidet av yrkeshygienikere ved Universitetet i Bergen, som har benzeneksponering som sitt ekspertområde.

Tidligere rapporter på utarbeidelse av såkalte «Jobb-Eksponerings-Matriser» (JEM-matriser) kan du lese om her.  

Prosjektet ønsker å undersøke: 

  • Vil lavgradig benzeneksponering målt som en tidsavhengig variabel øke risikoen for kreft i lymfe- og bloddannende organer?
  • Vil lavgradig benzeneksponering målt som en tidsavhengig variabel øke risikoen for lungekreft etter justering for røykevaner?

I media

Nye studier om kreftrisiko blant offshorearbeidere

Jakter på oljearbeiderne - nrk.no

Kreftrisikoen blant offshorearbeidere skal kartlegges - forskning.no

Referansegruppe

Prosjektet har en aktiv referansegruppe som til enhver tid består av representanter fra både arbeidstaker, arbeidsgiver og tilsynsmyndigheter. pr nov.2020 består referansegruppen av representanter fra LO, SAFE, Norsk Industri, Petroleumstilsynet, Norges Rederiforbund og Equinor.