Kreftrisiko ved benzeneksponering

Denne studien er en del av Kreftregisteret sitt arbeide for å kartlegge Kreftrisiko blant petroleumsarbeidere . Prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom benzeneksponering ved offshorearbeid og risikoen for kreftutvikling.

Sist oppdatert: 21.11.2020

Bakgrunn og formål

De senere årene har det vært økt oppmerksomhet rundt eksponering av benzen, og helsefarer knyttet opp mot denne type eksponering. Benzen er en flyktig og fargeløs væske som finnes naturlig i råolje, gass og kondensat (produsert vann).

Nyere forskning tyder på at benzen har kreftfremkallende effekt ved lavere verdier enn først antatt. Det er også gjort funn som kan tyde på at benzeneksponering kan knyttes til flere typer kreft i blod- og lymfedannende organer. Disse studiene er utført på offshorearbeidere som var i arbeid mellom 1965 og 1998. Det mangler derimot studier med yrkeshistorikk etter 1998

I dette prosjektet vil vi derfor undersøke kreftrisikoen ved benzeneksponering blant offshorearbeidere med utgangspunkt i data fra Heliport-kohorten. Dette gjør vi ved å koble Heliport-kohorten med data fra Kreftregisteret (type kreft og diagnoseår), i tillegg til data fra Offshorekohorten (yrkeshistorikk, sosioøkonomiske forhold (sivilstatus, utdanning, barn), livsstil (kosthold, tobakk, alkohol, fysisk aktivitet), arbeidsmiljø (eksponering for fiber, støv og kjemikalier)).

For å kunne se på benzeneksponering, benyttes oppdaterte eksponeringsestimater for benzen ved arbeid på offshoreinstallasjoner. Eksponeringsestimatene er beregnet og utarbeidet av yrkeshygienikere ved Universitetet i Bergen, som har benzeneksponering som sitt ekspertområde.

Tidligere rapporter på utarbeidelse av såkalte «Jobb-Eksponerings-Matriser» (JEM-matriser) kan du lese om her.  

Prosjektet ønsker å undersøke: 

  • Vil lavgradig benzeneksponering målt som en tidsavhengig variabel øke risikoen for kreft i lymfe- og bloddannende organer?
  • Vil lavgradig benzeneksponering målt som en tidsavhengig variabel øke risikoen for lungekreft etter justering for røykevaner?

Personvern og etikk 

Prosjektet utføres etter godkjenning fra REK (søknads ID 136984), personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF, og direktøren ved Kreftregisteret. Kreftregisteret og prosjektet følger til enhver tid gjeldene lover og forskrifter som gjelder datasikkerhet og personvern. All bruk av data skjer avidentifisert, og kan ikke spores tilbake til enkeltindivider.

Les mer om personvern ved Kreftregisteret. 

Samarbeidspartnere

Prosjektet finansieres med 6 millioner gjennom Norges Forskningsråd (NFR) sitt PETROMAKS2 program (NFR prosjekt nr. 308846), i tillegg bidrar industrien selv med totalt 1,5 millioner gjennom en engangsstøtte fra 9 operatørselskaper og Norges Rederiforbund.

Samarbeide operatørselskaper

A/S Norske Shell

Aker BP ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Equinor ASA

Lundin Energy Norway AS

Neptune Energy Norway AS

Repsol Norge AS

Vår Energi AS

Wintershall Dea AS

Referansegruppe

Prosjektet har en aktiv referansegruppe som til enhver tid består av representanter fra både arbeidstaker, arbeidsgiver og tilsynsmyndigheter. pr nov.2020 består referansegruppen av representanter fra LO, SAFE, Norsk Industri, Petroleumstilsynet, Norges Rederiforbund og Equinor.