Kohorter offshorearbeidere

Kreftregisteret har to etablerte kohorter for offshorearbeidere som inneholder informasjon om personer som har arbeidet ved norske oljeplattformer fra 1965 og helt frem til i dag.

Sist oppdatert: 24.11.2020

Offshorekohorten

Kohorten kalles også NOPW-kohorten som er en forkortelse på «Norwegian Offshore Petroleum Workers»

Innhenting av data: Via spørreskjema sendt ut til individer man antok hadde jobbet offshore i perioden 1965-1998. Datainnsamling foregikk i perioden 1996-1998.

Antall: 28 000 offshorearbeidere

Periode: 1965-1998

Type data: Dataene er selvrapporterte via spørreskjema. Spørsmålene omfatter blant annet yrkeshistorikk, sosioøkonomiske forhold (sivilstatus, utdanning, barn), livsstil (kosthold, tobakk, alkohol, fysisk aktivitet) og arbeidsmiljøfaktorer som eksponering for fiber, støv og kjemikalier.

Tilhørende prosjekter: «Eksponering og risiko for kreft blant norske petroleumsarbeidere i offshore» 

Detaljert beskrivelse av Offshorekohortens bakgrunn og fremgangsmåte for etableringen av kohorten, finnes i forskningsrapport nr 1, 2001 «Kartlegging av kreftrisiko og årsakspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet - Innsamling av bakgrunnsdata og etablering av kohort.» 

Heliport-kohorten

Innhenting av data: helikoptertransport data til og fra norske offshoreinstallasjoner

Antall: datainnsamling under planlegging (pr nov. 2020)

Periode: 1980 til 2020

Type data: Transport data (start/stopp data og lengde for oppholdet på offshoreinstallasjon), plattform og stilling/hensikt med oppholdet.

Tilhørende prosjekter: «Studier på kreftrisiko ved benzeneksponering etter 1998»