Publikasjoner fra INSPIRE

Sammendrag av artikler

Kreftlegemidler

Enerly et al. INSPIRE: A new opportunity for cancer pharmacoepidemiology research, Norsk Epidemiologi 2021; 29(1-2): 29-33.

Bakgrunn: Informasjonen Kreftregisteret har om kirurgi og strålebehandling har høy kompletthet, men informasjon om medikamentell kreftbehandling har vært mangelfull. INSPIRE-prosjektet ble initiert for å automatisk og elektronisk samle inn data om kreftmedisinering fra sykehusenes systemer til Kreftregisteret og er et unikt samarbeid mellom 12 legemiddelselskaper, Legemiddelindustrien (LMI), Kreftforeningen, Inven2, Kreftregisteret og de regionale helseforetakene.

Hovedfunn: Prosjektet har vist at det er mulig å samle inn informasjon om medikamentell kreftbehandling til Kreftregisteret. De første data'ene som vil være tilgjengelig for videre bruk vil være på lungekreft, deretter brystkreft før andre kreftformer vil følge etter. 

Studiens betydning og overføringsverdi: Data fra prosjektet er en integrert del av Kreftregisterets datainnsamling og kan utleveres til forskning m.m på lik linje som annen data i Kreftregisteret. Dette gir helt nye muligheter for forskning og kvalitetssikring av pasientbehandling med kreftlegemidler i Norge fremover.