Innovativ satsing på tiltak mot kreft (iPAAC)

Et stort internasjonalt initiativ har som mål å sørge for rask, effektiv og strukturert implementering av rettningslinjer for bedre forebygging, behandling og oppfølging av kreft.

Publisert: 16.09.2019, sist oppdatert: 16.09.2019

Kreft er en av de store sykdomsutfordringene i EU. I de seneste årene har det vært en intensivering av tiltak i forsøket på å tilnærme seg denne utfordringen fra ulike perspektiver. Tross dette finnes det fremdeles en rekke uløste problemer.

The Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) skal jobbe med å utvikle innovative tilnærminger i arbeidet med kreftforebygging.

iPAAC er et samarbeid mellom 44 representanter for helsemyndigheter og tilknyttede enheter fra 24 europeiske land.

IPAACs mål

iPAAC JA skal fremme rask implementering av vitenskapelige fremskritt fra kreftforskningen i helsetilbudet til befolkningen. Med det er målet å redusere kreftbyrden. Innovativ tilnærming til eksisterende kunnskap skal føre til mer effektiv kreftforebygging og målrettet bruk av genteknologi i kreftomsorgen. iPAAC JA forsterker utviklingen og bruken av informasjonssystemer og registre på kreftområdet, identifiserer utfordringer og forbedringspotensial i kreftomsorgen, kartlegger utfordringer knyttet til innovativ kreftbehandling, og evaluerer helhetlige styringssystemer på kreftområdet, herunder analyser av nasjonale handlingsplaner for kreft og pakkeforløp.

 

 

Målgrupper

Den primære målgruppen for iPAAC er politikere og beslutningstakere, både på EU-nivå og på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Alle innovative tiltak som omfattes av de ulike arbeidspområder i satsingen blir vurdert basert på bærekraft og potensiale for integrasjoon i nasjonal politikk. Hovedfokuset vil være på implementering av tiltak og målet er å utvikle et interaktivt "veikart" som kan veilede beslutningstakere i de europeiske medlemslandene i hvordan de ut fra sine rammebetingelser kan implementere fra iPAAC og CANCON (Cancer Control Joint Action).

 

Ønskede resultater

  1. Veilede medlemsland i implementering av anbefalinger fra CANCON på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Veikartet skal omhandle en rekke felles temaområder i CANCON og iPAAC. Det vil således bli et integrert sammenfattet strategisk verktøy for flere viktige aspekter på kreftområdet. Verktøyet vil bli spesielt relevant for politikere og beslutningstakere. 
  2. Styrke kreftforebygging gjennom videre utvikling av eksisterende anbefalinger for effektiv kreftscreening og en vurdering av potensielle nye almenrettede programmer gjennom grundig evaluering av fordeler og ulemper ved programmene. Fremme målsetninger i "European Code Against Cancer" ved å implementere kreftstrategier med fokus på ulikheter. Satsingen skal også evaluere i hvilken grad utvikling i genom-feltet er integrert i kreftomsorgen. 
  3. Fremme håndteringen av kreftpasienter med dårlig prognose (neglected cancers) gjennom etablering av Nøkkelindikatorer (Key Performance Indicator, KPI) for å følge opp pasientforløp og kastnader i forbindelse med utredning, behandling og pleie av pasienter, særlig i forbindelse med bukspyttkjertelkreft. 
  4. Fremme innføring av immunterapi i klinisk praksis gjennom en omfattende kartlegging av hovedutfordringer på dette feltet. 
  5. Evaluering av kreftomsorg i de ulike europeiske landene gjennom en vurdering av nasjonale kvalitetsindikatorer. 
  6. Bidra til effektive styresett og fagnettverk for helsepolitikere på kreftområdet, og samle og gi tilgang til oppdatert kunnskap om nasjonale handlingsplaner på kreft i EU. 
  7. Oppfordre til bruk av populasjonsbaserte informasjonssystemer for effektiv kreftomsorg. Fremme samhandling mellom registre med elektroniske helse- og administrative data for å vurdere kvaliteten på behandling, kostnader og endelige resultater.  tillegg benytte informative indikatorer på utbredelse av kreft på EU-nivå.

 

Vårt bidrag

(under oppdatering)

Kreftforebygging

  • Kreftregisteret bidrar til en rapport om tidlig kreftdiagnose. Rapporten er under utarbeiding, og arbeidet ledes av den finske kreftforeningen.
  • I dette samarbeidet skal også utviklingen i organisert screening og andre former for screening undersøkes.

Bruk av registre og informasjonssystemer i kreftkontroll

  • Kreftregisteret bidrar i tre pilotstudier om bruk av registersystemer for å undersøke forløp, kostnader og unge kreftoverlevere.


For mer informasjon om iPAAC-samarbeidet, besøk den offiselle hjemmesiden (www.ipaac.eu) eller kontakt koordinator i Slovenia på e-post ipaac@nijz.si

iPAAC er finansiert av EUs tredje helseprogram (2014-2020). Det europeiske samarbeidet startet offisielt 1. april 2018 og skal pågå i tre år.