Effekter av HPV-vaksinering i Norge

Prosjektet overvåker forekomst av forstadier til kreft og kreft i livmorhalsen, vulva og vagina blant norske kvinner i perioden 2004-2023 for å undersøke eventuelle effekter av HPV-vaksinering.

Bakgrunn og hensikt

Prosjektets hovedformål er å undersøke effekt av HPV-vaksinering i Norge på forstadier til kreft og kreft i livmorhalsen. HPV-vaksine har vært tilgjengelig siden 2007. Vaksinen beskytter mot de HPV-typene som forårsaker de fleste tilfeller av kreft og forstadier til kreft i livmorhalsen. Fødselskohorter med høy dekningsgrad av vaksinen nærmer seg alderen hvor kreft og forstadier til kreft i livmorhalsen kan forekomme. Vi vil undersøke om HPV-vaksinering begynner å gi en beskyttende effekt i populasjonen. Dette er svært viktig kunnskap i et folkehelseperspektiv. Studien fokuserer spesielt på vaksinetypen Gardasil, som ble gitt i barnevaksinasjonsprogrammet i perioden 2009-2016.

Vi vil også overvåke forekomst av forstadier til kreft og kreft i vulva og vagina, som også er relatert til HPV.

Datagrunnlag

Dette er en registerbasert studie på befolkningsnivå. All informasjon som brukes i studien innsamles rutinemessig av offentlige sentrale helseregistre, og studien krever derfor ikke aktiv deltakelse fra kvinnene som inngår i studiens datamateriale.

Den totale studiepopulasjonen er alle kvinner bosatt i Norge per 1. januar i hvert kalenderår 2004-2023. Fra Kreftregisteret innhentes informasjon om eventuelle datoer og resultater fra celleprøver, diagnostikk og behandling. Fra Reseptregisteret og SYSVAK innhentes eventuelle data knyttet til HPV-vaksinering, som for eksempel når vaksinen ble utskrevet/tatt og hvilken vaksine det dreide seg om. Fra MSIS innhentes informasjon om eventuelle diagnoser for seksuelt overførbare infeksjoner. Personnummeret gjør det mulig å innhente og koble data mellom registrene.

Data utleveres pseudonymisert til prosjektet, det vil si uten navn, personnummer og lignende, slik at det ikke vil være mulig å direkte identifisere enkeltindivider. Datafilen vil også inneholde et minimum av variabler for å kunne adressere studiens formål, og datovariabler vil ikke være mer nøyaktig enn måned og år. Dette minimerer sjansen for såkalt indirekte identifisering. Resultater fra studien vil bli presentert på overordnet nivå. Analysene vil foregå i sikker datasone ved Kreftregisteret og alle involverte i prosjektet er underlagt taushetsplikt.

Etisk vurdering og juridisk godkjenning for utførelse av prosjektet er gitt av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Status

Innhenting av data fra registrene er ferdig. Analyse pågår.