Helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Ved hjelp av data sammensatt fra flere norske registre vil denne studien undersøke helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med lokal avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Publisert: 28.09.2019

Behandling med EGFR-TKI

Behandling med EGFR-TKI (tyrosinkinase hemmere) av pasienter med en spesifikk variant av ikke-småcellet lungekreft ble godkjent i Norge i 2009. Vi ønsker nå å vite mer om kostnader og ressursbruk forbundet med denne behandlingen.  

Dette prosjektet har som formål å beskrive behandlingsmønstre av pasienter med lokal avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft, samt undersøke bruk av helsetjenester og helseøkonomiske kostnader.

Slik foregår studien

Prosjektet er basert på data fra norske helseregistre. Alle pasienter registrert i Kreftregisteret med diagnosen lokal avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft i Norge fra 2010 til 2017 vil inkluderes.   

Det vil også innhentes opplysninger om disse pasientene fra Reseptregisteret, Norsk Pasientregister og Dødsårsaksregisteret. Fra disse registrene får vi data som omhandler blant annet diagnose, behandling og legemiddelforbruk. Data innhentes for både pasienter som har mottatt behandling med EGFR-TKI og pasienter som ikke er behandlet med EGFR-TKI.

Ved å koble disse dataene vil vi kunne undersøke bruk av helsetjenester og helseøkonomiske kostnader knyttet til behandling med EGFR-TKI.

Status 

Alle nødvendige godkjennelser er innhentet og studien avventer nå at koblingen blir gjennomført slik at analysene kan starte.

Prosjektdeltakere

Kreftregisteret

Espen Enerly, Tom Børge Johannesen og Tor Åge Myklebust

Eksterne

AstraZeneca AB - Lars Pål Hasvold, Teresa Hallerbäck og Mattias Ekman

Oslo Universitetssykehus HF - Åslaug helland

 

Studien er finansiert av AstraZeneca AB

 

Relaterte prosjekter:

Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p. bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus